Bakcyl filozofii Ontologia Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #2 – Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?

Pytanie o to, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, należy do typowych pytań metafizyki – jest pytaniem interesującym, sprawia wrażenie zagadnienia głębokiego i tajemniczego.

Zapisz się do naszego newslettera

Z prob­le­mem tym mierzyło się wielu wybit­nych filo­zofów, w tym zwolen­nik twierdzenia o ist­nie­niu innych niż nasz światów możli­wych, czyli David Lewis. Mate­ri­ał poświę­cony jest prezen­tacji błyskotli­wego rozwiąza­nia Lewisa – rozwiąza­nia, które może­my zachować nawet wów­czas, gdy odrzucimy bro­nione przez jego auto­ra stanowisko real­iz­mu modal­nego.


dr hab. Adri­an Kuź­niar – adi­unkt w Zakładzie Filo­zofii Nau­ki Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół metae­ty­ki (zwłaszcza teorii ekspresy­wisty­cznych) oraz wybranych prob­lemów filo­zofii nau­ki (głównie filo­zofii biologii), ontologii i epis­te­mologii. Autor m.in. mono­grafii Ety­ka anal­i­ty­cz­na a teo­ria ewolucji (CSZ Politech­ni­ki Warsza­wskiej, 2019), Kon­sek­wenc­je wyjaśnień dar­winows­kich w metae­tyce (WN „Sem­per”, 2017) orazJęzyk i wartoś­ci (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl objęliśmy patronatem medi­al­nym.

Za tydzień kole­jny odcinek.

Ilus­trac­ja: Pix­abay

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Wniosek o koniecznoś­ci ist­nienia tego co obser­wu­je­my może wynikać nie tylko z fak­tu że tak jest ale i z cech tego co obserwujemy.W równym stop­niu ist­niejące cechy świad­czą o koniecznosci ich ist­nienia jak i ich wnioskowana konieczność świad­czy o tych cechach.Dziwne z jakim tru­dem przy­chodzi to zrozu­mieć fizykom którzy mówią o początku Wszechświa­ta łącznie z pow­staniem przestrzeni i czasu.Przy założe­niu że Wszechświat ist­nieje bez początku i bez zakończenia Jego cechy muszą być takie same przed jak i po tzw.Wielkim Wybuchu a Jego zaist­nie­nie pow­tarza­ją­cym się epi­zo­dem zarówno w przeszłoś­ci jak i przyszłoś­ci.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy