Bakcyl filozofii Filozofia ekonomii Filozofia polityki Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #4 – Dwie zasady sprawiedliwości, czyli o wolności, karierze i bogactwie według Johna Rawlsa (cz 2.)

Prof. Adrian Kuźniar kontynuuje omawianie teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, koncentrując się na dwóch zasadach sprawiedliwości, które według Rawlsa zostałyby wybrane w sytuacji początkowej.

Zapisz się do naszego newslettera

Zasady te ognisku­ją się wokół zagad­nień równej wol­noś­ci, aut­en­ty­cznej równoś­ci szans i sposobu dys­try­bucji dóbr eko­nom­icznych w postaci dochodu i bogact­wa. Charak­terysty­cznym rysem teorii Rawl­sa jest twierdze­nie, że niespraw­iedli­we są wszys­tkie nierównoś­ci, których redukc­ja mogła­by polep­szyć położe­nie naj­gorzej sytuowanych.

 


dr hab. Adri­an Kuź­niar – adi­unkt w Zakładzie Filo­zofii Nau­ki Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół metae­ty­ki (zwłaszcza teorii ekspresy­wisty­cznych) oraz wybranych prob­lemów filo­zofii nau­ki (głównie filo­zofii biologii), ontologii i epis­te­mologii. Autor m.in. mono­grafii Ety­ka anal­i­ty­cz­na a teo­ria ewolucji (CSZ Politech­ni­ki Warsza­wskiej, 2019), Kon­sek­wenc­je wyjaśnień dar­winows­kich w metae­tyce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i wartoś­ci (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl objęliśmy patronatem medi­al­nym.

Za tydzień kole­jny odcinek.

Ilus­trac­ja: Pix­abay

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy