Bakcyl filozofii Filozofia ekonomii Filozofia polityki Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #4 – Dwie zasady sprawiedliwości, czyli o wolności, karierze i bogactwie według Johna Rawlsa (cz 2.)

Prof. Adrian Kuźniar kontynuuje omawianie teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, koncentrując się na dwóch zasadach sprawiedliwości, które według Rawlsa zostałyby wybrane w sytuacji początkowej.

Zasa­dy te ogni­sku­ją się wokół zagad­nień rów­nej wol­no­ści, auten­tycz­nej rów­no­ści szans i spo­so­bu dys­try­bu­cji dóbr eko­no­micz­nych w posta­ci docho­du i bogac­twa. Cha­rak­te­ry­stycz­nym rysem teo­rii Rawl­sa jest twier­dze­nie, że nie­spra­wie­dli­we są wszyst­kie nie­rów­no­ści, któ­rych reduk­cja mogła­by polep­szyć poło­że­nie naj­go­rzej sytuowanych.

 


dr hab. Adrian Kuź­niar – adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za tydzień kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy