Bakcyl filozofii Etyka Filozofia współczesna Patronaty Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #6 – Eichmann w Jerozolimie, czyli o banalności zła według H. Arendt

Adolf Eichmann był zbrodniarzem i zarazem stanowił egzemplifikację banalności zła. To interesujące i kontrowersyjne stanowisko sformułowała Hannah Arendt w swojej głośnej książce będącej sprawozdaniem z procesu Eichmanna w Jerozolimie.
Kazus Eich­man­na sta­no­wi wyzwa­nie dla wszyst­kich filo­zo­ficz­nych teo­rii odpo­wie­dzial­no­ści moral­nej. Jest tak­że ilu­stra­cją kon­cep­cji tra­fu moral­ne­go, któ­rą zary­so­wa­łem we wcze­śniej­szym mate­ria­le pt. „Pech i szczę­śli­wy traf w życiu moral­nym”.

 


dr hab. Adrian Kuź­niar – adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za tydzień kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Jak brzmi w ory­gi­na­le sfor­mu­ło­wa­nie H. Arendt?! Po pol­sku brzmi ono nie­zbyt for­tun­nie… Jeśli już to dobro zosta­ło zba­na­li­zo­wa­ne, sply­co­ne i osta­tecz­nie odrzu­co­ne. Wów­czas i teraz, do teraz. Oczy­wi­ście nie dla wszystkich.
    Pol­scy pisa­rze wojen­ni i powo­jen­ni bar­dzo dobrze uka­za­li ten uni­wer­sal­ny zresz­tą dylemat.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy