Bakcyl filozofii Etyka Filozofia współczesna Patronaty Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #6 – Eichmann w Jerozolimie, czyli o banalności zła według H. Arendt

Adolf Eichmann był zbrodniarzem i zarazem stanowił egzemplifikację banalności zła. To interesujące i kontrowersyjne stanowisko sformułowała Hannah Arendt w swojej głośnej książce będącej sprawozdaniem z procesu Eichmanna w Jerozolimie.

Zapisz się do naszego newslettera

Kazus Eich­man­na stanowi wyzwanie dla wszys­t­kich filo­zoficznych teorii odpowiedzial­noś­ci moral­nej. Jest także ilus­tracją kon­cepcji tra­fu moral­nego, którą zarysowałem we wcześniejszym mate­ri­ale pt. „Pech i szczęśli­wy traf w życiu moral­nym”.

 


dr hab. Adri­an Kuź­niar – adi­unkt w Zakładzie Filo­zofii Nau­ki Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół metae­ty­ki (zwłaszcza teorii ekspresy­wisty­cznych) oraz wybranych prob­lemów filo­zofii nau­ki (głównie filo­zofii biologii), ontologii i epis­te­mologii. Autor m.in. mono­grafii Ety­ka anal­i­ty­cz­na a teo­ria ewolucji (CSZ Politech­ni­ki Warsza­wskiej, 2019), Kon­sek­wenc­je wyjaśnień dar­winows­kich w metae­tyce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i wartoś­ci (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl objęliśmy patronatem medi­al­nym.

Za tydzień kole­jny odcinek.

Ilus­trac­ja: Pix­abay

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Jak brz­mi w ory­gi­nale sfor­mułowanie H. Arendt?! Po pol­sku brz­mi ono niezbyt for­tun­nie… Jeśli już to dobro zostało zbanal­i­zowane, sply­cone i ostate­cznie odrzu­cone. Wów­czas i ter­az, do ter­az. Oczy­wiś­cie nie dla wszys­t­kich.
    Polscy pis­arze wojen­ni i powo­jen­ni bard­zo dobrze ukaza­li ten uni­w­er­sal­ny zresztą dylemat.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy