Bakcyl filozofii Filozofia języka Filozofia współczesna Ontologia Patronaty Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #7 – Czy woda mogłaby nie być H2O? Czyli o filozofii Saula Kripkego (cz. 1)

Saul Kripke to jeden z najbardziej znanych współczesych filozofów i logików. Jego rozważania nad problemem nazw własnych i statusem zdań wyrażających odkrywane przez naukę identyczności teoretyczne należą do kanonu filozofii analitycznej. Czy Gwiazda Poranna mogłaby nie być Gwiazdą Wieczorną? Czy woda mogłaby nie być H2O? Sprawdźmy!

 

 


dr hab. Adrian Kuź­niar – adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za tydzień kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • SK?! Dodat­ko­we sło­wa klu­czo­we — względ­ność, umow­ność, relatywizm…
    Do dys­ku­sji i rozważenia.
    “Świa­ty możliwe/równoległe” były już wcze­śniej /przed nim/ m.in. w fizy­ce, kosmo­lo­gii, lite­ra­tu­rze SF i takimż filmie.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy