Bakcyl filozofii Filozofia języka Filozofia współczesna Ontologia Patronaty Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #7 – Czy woda mogłaby nie być H2O? Czyli o filozofii Saula Kripkego (cz. 1)

Saul Kripke to jeden z najbardziej znanych współczesych filozofów i logików. Jego rozważania nad problemem nazw własnych i statusem zdań wyrażających odkrywane przez naukę identyczności teoretyczne należą do kanonu filozofii analitycznej. Czy Gwiazda Poranna mogłaby nie być Gwiazdą Wieczorną? Czy woda mogłaby nie być H2O? Sprawdźmy!

Zapisz się do naszego newslettera

 

 


dr hab. Adri­an Kuź­niar – adi­unkt w Zakładzie Filo­zofii Nau­ki Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół metae­ty­ki (zwłaszcza teorii ekspresy­wisty­cznych) oraz wybranych prob­lemów filo­zofii nau­ki (głównie filo­zofii biologii), ontologii i epis­te­mologii. Autor m.in. mono­grafii Ety­ka anal­i­ty­cz­na a teo­ria ewolucji (CSZ Politech­ni­ki Warsza­wskiej, 2019), Kon­sek­wenc­je wyjaśnień dar­winows­kich w metae­tyce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i wartoś­ci (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl objęliśmy patronatem medi­al­nym.

Za tydzień kole­jny odcinek.

Ilus­trac­ja: Pix­abay

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • SK?! Dodatkowe słowa kluc­zowe — względ­ność, umowność, relaty­wizm…
    Do dyskusji i rozważe­nia.
    “Światy możliwe/równoległe” były już wcześniej /przed nim/ m.in. w fizyce, kos­mologii, lit­er­aturze SF i takimż filmie.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy