Filozofia dla dzieci Ogłoszenia Patronaty Wydarzenia

Akademia Młodego Filozofa: Świętujemy 125-lecie założenia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej! [wydarzenie online]

Twardowski i filozofia dla dzieci? Jak najbardziej! 15 listopada 2020 r. o godzinie 16.00 Akademia Młodego Filozofa będzie świętować wielką historię z małymi ludźmi, szykując im sesję warsztatową online. Zajrzyjmy na karty historii, odwiedźmy wirtualnie Lwów i pofilozofujmy! 

Zapisz się do naszego newslettera

125 lat temu Kazi­mierz Twar­dow­ski wygło­sił swój inau­gu­ra­cyj­ny wykład na Uni­wer­sy­te­cie Lwow­skim, roz­po­czy­na­jąc tym samym histo­rię naj­słyn­niej­szej na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej pol­skiej szko­ły filo­zo­ficz­nej, Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej. 15 listo­pa­da 2020 o godzi­nie 16.00 będzie­cie mogli zaj­rzeć w prze­szłość, by zoba­czyć jak to wszyst­ko się zaczę­ło i jak nie­zwy­kle roz­wi­ja­ło, do dziś budząc zdzi­wie­nie i zachwyt wie­lu, choć tak wie­lu nadal nie zna tej iście fil­mo­wej opo­wie­ści. Kie­dy Twar­dow­ski zaczy­nał wykła­dać, zastał puste sale aka­de­mic­kie. Nie­dłu­go jed­nak trze­ba było wyna­jąć salę w teatrze, by pomie­ścić wszyst­kich chęt­nych, któ­rych licz­ba docho­dzi­ła do 2000! Tole­ran­cyj­ny i otwar­ty, zwłasz­cza na gru­py dys­kry­mi­no­wa­ne (jak kobie­ty, Ukra­iń­cy, Żydzi) wycho­wał „armię inte­lek­tu­ali­stów”. Ocze­ki­wał  jasno­ści i pre­cy­zji w myśle­niu! Poko­chał pro­win­cjo­nal­ny Lwów jesz­cze zanim do nie­go przy­je­chał z euro­pej­skie­go Wied­nia. Nie opu­ścił go dla sto­li­cy nowe­go pań­stwa, War­sza­wy. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów zaś wir­tu­al­nie odwie­dzą Lwów i zoba­czą, jak dziś wyglą­da z per­spek­ty­wy Ukra­iń­ców. Na koniec orga­ni­za­to­rzy zaj­mą się sami wycho­wy­wa­niem nowej armii małych inte­lek­tu­ali­stów, z któ­ry­mi posta­ra­ją się myśleć jasno i precyzyjne!

Udział w wyda­rze­niu jest bez­płat­ny, ale na sesję filo­zo­fii dla dzie­ci obo­wią­zu­ją zapi­sy i nie jest ona upubliczniania.

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy na warsz­ta­ty dla dzie­ci > tutaj


Orga­ni­za­tor wydarzenia:

Aka­de­mia Mło­de­go Filo­zo­fa im. K. Twar­dow­skie­go przy Sto­wa­rzy­sze­niu „Pod wspól­nym niebem”

Link do stro­ny wyda­rze­nia > tutaj

Link do stro­ny pro­fi­lu wyda­rze­nia na Face­bo­oku > tutaj

Link do wyda­rze­nia na kana­le YouTu­be > tutaj

Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy