Filozofia dla dzieci Ogłoszenia Patronaty Wydarzenia

Akademia Młodego Filozofa: Świętujemy 125-lecie założenia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej! [wydarzenie online]

Twardowski i filozofia dla dzieci? Jak najbardziej! 15 listopada 2020 r. o godzinie 16.00 Akademia Młodego Filozofa będzie świętować wielką historię z małymi ludźmi, szykując im sesję warsztatową online. Zajrzyjmy na karty historii, odwiedźmy wirtualnie Lwów i pofilozofujmy! 

125 lat temu Kazi­mierz Twar­dow­ski wygło­sił swój inau­gu­ra­cyj­ny wykład na Uni­wer­sy­te­cie Lwow­skim, roz­po­czy­na­jąc tym samym histo­rię naj­słyn­niej­szej na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej pol­skiej szko­ły filo­zo­ficz­nej, Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej. 15 listo­pa­da 2020 o godzi­nie 16.00 będzie­cie mogli zaj­rzeć w prze­szłość, by zoba­czyć jak to wszyst­ko się zaczę­ło i jak nie­zwy­kle roz­wi­ja­ło, do dziś budząc zdzi­wie­nie i zachwyt wie­lu, choć tak wie­lu nadal nie zna tej iście fil­mo­wej opo­wie­ści. Kie­dy Twar­dow­ski zaczy­nał wykła­dać, zastał puste sale aka­de­mic­kie. Nie­dłu­go jed­nak trze­ba było wyna­jąć salę w teatrze, by pomie­ścić wszyst­kich chęt­nych, któ­rych licz­ba docho­dzi­ła do 2000! Tole­ran­cyj­ny i otwar­ty, zwłasz­cza na gru­py dys­kry­mi­no­wa­ne (jak kobie­ty, Ukra­iń­cy, Żydzi) wycho­wał „armię inte­lek­tu­ali­stów”. Ocze­ki­wał  jasno­ści i pre­cy­zji w myśle­niu! Poko­chał pro­win­cjo­nal­ny Lwów jesz­cze zanim do nie­go przy­je­chał z euro­pej­skie­go Wied­nia. Nie opu­ścił go dla sto­li­cy nowe­go pań­stwa, War­sza­wy. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów zaś wir­tu­al­nie odwie­dzą Lwów i zoba­czą, jak dziś wyglą­da z per­spek­ty­wy Ukra­iń­ców. Na koniec orga­ni­za­to­rzy zaj­mą się sami wycho­wy­wa­niem nowej armii małych inte­lek­tu­ali­stów, z któ­ry­mi posta­ra­ją się myśleć jasno i precyzyjne!

Udział w wyda­rze­niu jest bez­płat­ny, ale na sesję filo­zo­fii dla dzie­ci obo­wią­zu­ją zapi­sy i nie jest ona upubliczniania.

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy na warsz­ta­ty dla dzie­ci > tutaj


Orga­ni­za­tor wydarzenia:

Aka­de­mia Mło­de­go Filo­zo­fa im. K. Twar­dow­skie­go przy Sto­wa­rzy­sze­niu „Pod wspól­nym niebem”

Link do stro­ny wyda­rze­nia > tutaj

Link do stro­ny pro­fi­lu wyda­rze­nia na Face­bo­oku > tutaj

Link do wyda­rze­nia na kana­le YouTu­be > tutaj

Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy