Akcje

Akcja: wyślemy darmowy pakiet „Filozofuj!” do Twojej szkoły!

Drodzy Czytelnicy, to pierwszy rok szkolny, w którym filozofia gości w wielu szkołach ponadpodstawowych w Polsce. Chcemy wesprzeć uczniów i nauczycieli w zgłębianiu tej pięknej dziedziny wiedzy. Dlatego przygotowaliśmy dla Was specjalną akcję – szczegóły poniżej!

Zapisz się do naszego newslettera

Z oka­zji wej­ścia filo­zo­fii do szkół i zbli­ża­ją­ce­go się Dnia Nauczy­cie­la mamy dla Was nie lada grat­kę. Chcie­li­by­ście poczy­tać „Filo­zo­fuj!” w swo­jej biblio­te­ce szkol­nej? Chce­cie wes­przeć swo­je­go nauczy­cie­la filo­zo­fii? A może skoń­czy­li­ście już naukę, ale chcie­li­by­ście, żeby „Filo­zo­fuj!” poja­wi­ło się w biblio­te­ce szkol­nej w Waszym mie­ście? To świet­nie! Może­cie zgło­sić wybra­ną przez sie­bie szko­łę lub biblio­te­kę, a my wyśle­my jej dar­mo­wy pakiet nume­rów nasze­go cza­so­pi­sma! Jedy­ny koszt z Waszej stro­ny to pokry­cie kosz­tów przesyłki.

Które numery?

Lista nume­rów, któ­re mogą wejść w skład pakie­tu, jest następująca:

 • Filo­zo­fuj! 2017 nr 1 (13) „Zagad­ka tożsamości”
 • Filo­zo­fuj! 2017 nr 2 (14) „Mean­dry percepcji”
 • Filo­zo­fuj! 2017 nr 3 (15) „Tajem­ni­ca istnienia”
 • Filo­zo­fuj! 2017 nr 4 (16) „Zro­zu­mieć emocje”
 • Filo­zo­fuj! 2017 nr 5 (17) „Edu­ka­cja moralna”
 • Filo­zo­fuj! 2017 nr 6 (18) „Nowy człowiek?”
 • Filo­zo­fuj! 2018 nr 1 (19) „Esen­cja piękna”
 • Filo­zo­fuj! 2018 nr 2 (20) „Filo­zo­fia czasu”
 • Filo­zo­fuj! 2018 nr 3 (21) „Obli­cza sprawiedliwości”
 • Filo­zo­fuj! 2018 nr 4 (22) „Kim jest osoba?”
 • Filo­zo­fuj! 2018 nr 5 (23) „Jak dzia­ła język?”
 • Filo­zo­fuj! 2018 nr 6 (24) „Poza­ludz­kie umysły”

Jak złożyć zamówienie?

Zamó­wie­nie skła­da­my za pomo­cą poniż­sze­go for­mu­la­rza Google.

 

Jak opłacić przesyłkę?

Koszt prze­sył­ki to 7,20 zł brut­to (max 12 nume­rów). Dla więk­szych ilo­ści koszt usta­la­ny jest indy­wi­du­al­nie (pro­si­my o kon­takt na adres redakcja@filozofuj.eu).

Prze­sył­kę moż­na opła­cić na numer kon­ta Fun­da­cji Academicon:

66 1950 0001 2006 0001 0339 0002

W tytu­le prze­le­wu pro­si­my o wpi­sa­nie: imie­nia i nazwi­ska zama­wia­ją­ce­go (takie­go, jak u góry for­mu­la­rza) z dopi­skiem Dzień Nauczy­cie­la, np. Jan Kowal­ski — Dzień Nauczyciela

Do kiedy można zamawiać?

Akcja trwa od dziś do koń­ca Dnia Nauczy­cie­la (14 października).

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy