Akcje

Akcja: wyślemy darmowy pakiet „Filozofuj!” do Twojej szkoły!

Drodzy Czytelnicy, to pierwszy rok szkolny, w którym filozofia gości w wielu szkołach ponadpodstawowych w Polsce. Chcemy wesprzeć uczniów i nauczycieli w zgłębianiu tej pięknej dziedziny wiedzy. Dlatego przygotowaliśmy dla Was specjalną akcję – szczegóły poniżej!

Zapisz się do naszego newslettera

Z okazji wejś­cia filo­zofii do szkół i zbliża­jącego się Dnia Nauczy­ciela mamy dla Was nie lada gratkę. Chcielibyś­cie poczy­tać „Filo­zo­fuj!” w swo­jej bib­liotece szkol­nej? Chce­cie wesprzeć swo­jego nauczy­ciela filo­zofii? A może skończyliś­cie już naukę, ale chcielibyś­cie, żeby „Filo­zo­fuj!” pojaw­iło się w bib­liotece szkol­nej w Waszym mieś­cie? To świet­nie! Może­cie zgłosić wybraną przez siebie szkołę lub bib­liotekę, a my wyśle­my jej dar­mowy paki­et numerów naszego cza­sopis­ma! Jedyny koszt z Waszej strony to pokrycie kosztów przesył­ki.

Które numery?

Lista numerów, które mogą wejść w skład paki­etu, jest następu­ją­ca:

 • Filo­zo­fuj! 2017 nr 1 (13) „Zagad­ka tożsamoś­ci”
 • Filo­zo­fuj! 2017 nr 2 (14) „Meandry per­cepcji”
 • Filo­zo­fuj! 2017 nr 3 (15) „Tajem­ni­ca ist­nienia”
 • Filo­zo­fuj! 2017 nr 4 (16) „Zrozu­mieć emoc­je”
 • Filo­zo­fuj! 2017 nr 5 (17) „Edukac­ja moral­na”
 • Filo­zo­fuj! 2017 nr 6 (18) „Nowy człowiek?”
 • Filo­zo­fuj! 2018 nr 1 (19) „Esenc­ja pięk­na”
 • Filo­zo­fuj! 2018 nr 2 (20) „Filo­zofia cza­su”
 • Filo­zo­fuj! 2018 nr 3 (21) „Oblicza spraw­iedli­woś­ci”
 • Filo­zo­fuj! 2018 nr 4 (22) „Kim jest oso­ba?”
 • Filo­zo­fuj! 2018 nr 5 (23) „Jak dzi­ała język?”
 • Filo­zo­fuj! 2018 nr 6 (24) „Poza­ludzkie umysły”

Jak złożyć zamówienie?

Zamówie­nie składamy za pomocą poniższego for­mu­la­rza Google.

 

Jak opłacić przesyłkę?

Koszt przesył­ki to 7,20 zł brut­to (max 12 numerów). Dla więk­szych iloś­ci koszt usta­lany jest indy­wid­u­al­nie (prosimy o kon­takt na adres redakcja@filozofuj.eu).

Przesyłkę moż­na opłacić na numer kon­ta Fun­dacji Aca­d­e­mi­con:

66 1950 0001 2006 0001 0339 0002

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: imienia i nazwiska zamaw­ia­jącego (takiego, jak u góry for­mu­la­rza) z dopiskiem Dzień Nauczy­ciela, np. Jan Kowal­s­ki — Dzień Nauczy­ciela

Do kiedy można zamawiać?

Akc­ja trwa od dziś do koń­ca Dnia Nauczy­ciela (14 październi­ka).

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy