Filozofia w szkole

Albo etyka, albo religia – zapowiedź zmian w przepisach

W wywiadzie dla „Gazety Polskiej” minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział zmianę w przepisach o lekcjach etyki i religii w szkołach.

Obec­nie na mocy Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 14 kwiet­nia 1992 r. w spra­wie warun­ków i spo­so­bu orga­ni­zo­wa­nia nauki reli­gii w publicz­nych przed­szko­lach i szko­łach oba przed­mio­ty są nie­obo­wiąz­ko­we i orga­ni­zo­wa­ne w szko­łach na życze­nie rodzi­ców bądź peł­no­let­nich uczniów. Od 1 wrze­śnia 2014 r. obo­wią­zu­je zasa­da wyra­ża­nia tego życze­nia w for­mie oświad­cze­nia pisem­ne­go. Uczeń może uczest­ni­czyć w zaję­ciach z reli­gii, z ety­ki, z obu przed­mio­tów, może też nie wybrać żad­ne­go z nich.

Zapo­wia­da­na zmia­na ma pole­gać na tym, że wybór jed­ne­go z przed­mio­tów – ety­ki lub reli­gii – będzie obo­wiąz­ko­wy (nie moż­na będzie nie wybrać któ­re­goś z nich).

Zapo­wiedź tę pozy­tyw­nie oce­nia publi­cy­sta Tomasz Ter­li­kow­ski. Na swo­im pro­fi­lu face­bo­oko­wym poda­je nastę­pu­ją­ce powody:

  1. Ozna­cza ona zwięk­sze­nie obec­no­ści filo­zo­fii w szko­łach. To zaś jest waż­ny ele­ment edu­ka­cji od daw­na w Pol­sce zaniedbany.
  2. Unie­moż­li­wia on uni­ka­nie przez szko­ły zatrud­nia­nia ety­ków. Teraz będą oni musie­li być wszę­dzie, a to będzie ozna­czać, że wybór mię­dzy ety­ką a kate­che­zą sta­nie się real­ny, a nie jedy­nie zakładany.
  3. To jasny sygnał, że mini­ster­stwo ma świa­do­mość, że coraz więk­sza gru­pa rodzi­ców i uczniów nie chce uczęsz­czać na kate­che­zę i w zamian pro­po­nu­je im real­ny zamien­nik, a nie puste godzi­ny lekcyjne.
  4. Real­ny wybór spra­wi, że będzie­my wie­dzieć, ile napraw­dę uczniów odrzu­ca kate­che­zę, chce uczyć się ety­ki, a ilu po pro­stu chcia­ło mieć godzi­nę wol­ną. To waż­ny krok na dro­dze ure­al­nie­nia danych.
  5. I wresz­cie wybór wymu­si rywa­li­za­cję o uczniów. I kate­che­ci i nauczy­cie­le ety­ki będą mie­li świa­do­mość, że uczeń może wybrać, a to — jeśli kon­ku­ren­cja jest uczci­wa — skła­nia zazwy­czaj do pod­nie­sie­nia pozio­mu. Wiem, że nie musi tak być, ale przy­naj­mniej tak być powinno.

Czy podzie­la­cie tę opi­nię? Jak się zapa­tru­je­cie na pro­jekt takiej zmiany?

Źró­dło: Gaze­ta Polska

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy