Edukacja filozoficzna Filozofia dla dzieci Filozoficzny kącik rodzica Omówienia i recenzje

Aleksandra Miloradović-Tabak: Filozoficzna wyprawa szlakiem trudnych pytań – recenzja

Ja
Ja, co to takiego? autorstwa Oscara Brenifiera to doskonała lektura dla wszystkich dzieci – bo przecież wszystkie one kochają zadawać pytania. Jeżeli zaś chodzi o dorosłych, mogą sięgnąć po nią ci, którzy nie boją się na nie odpowiadać i którzy chętni są wyruszyć z dziećmi we wspólną podróż przez trudne, bo najbardziej podstawowe, pytania o to, kim jestem i co konstytuuje mój byt.

Książ­ka przed­sta­wia sześć istot­nych zagad­nień doty­czą­cych czło­wie­ka, każ­de zapre­zen­to­wa­ne w osob­nym roz­dzia­le. Autor prze­ko­nu­je, że wędrów­ka przez nie może zapro­wa­dzić nas pod powierzch­nię rze­czy. Co to ozna­cza? Zasta­na­wia­li­ście się na przy­kład, kto usta­la, co jest nor­mal­ne a co nie i co to zna­czy być nor­mal­nym? Albo czy jeste­ście ład­ni, czy może po pro­stu podo­ba­cie się sami sobie? Te i inne pro­ble­ma­tycz­ne pyta­nia to wspa­nia­ła szan­sa na nawią­za­nie z dziec­kiem kre­atyw­ne­go dia­lo­gu, któ­ry zachę­ci do myśle­nia i wła­snych poszukiwań. 

Szlak trud­nych pytań w lek­tu­rze Osca­ra Bre­ni­fie­ra wie­dzie nas od filo­zo­fii przy­ro­dy, zwra­ca­jąc uwa­gę na zagad­ki natu­ry, na któ­re nie­ła­two udzie­lić jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi, a któ­re doty­czą pod­staw tego, kim jeste­śmy jako ludzie. Dalej prze­cho­dzi­my do reflek­sji na temat prze­mi­ja­nia i naszej skoń­czo­no­ści, a roz­wa­ża­nia opar­te są na, czę­sto trud­nej dla dziec­ka, kwe­stii dora­sta­nia. Poja­wia się moż­li­wość poru­sze­nia z dziec­kiem zagad­nień takich jak sta­rość, poczu­cie obo­wiąz­ku, odpo­wie­dzial­ność czy miłość. Sta­wia­ne tu pyta­nia mogą pomóc oswo­ić strach przed natu­ral­ny­mi zmia­na­mi, jakich wraz z wie­kiem doświad­cza mło­dy człowiek. 

Kolej­ny roz­dział to Róż­ni­ce, poma­ga­ją­cy odbyć potrzeb­ną każ­de­mu dziec­ku roz­mo­wę, uświa­da­mia­ją­cą, że nie­za­leż­nie od odmien­nych cech zewnętrz­nych, takich jak kolor skó­ry czy oczu, wszy­scy jeste­śmy przede wszyst­kim ludź­mi i znacz­nie wię­cej nas łączy niż dzie­li. Docie­ra­my tak­że do pyta­nia o to, co defi­niu­je mnie jako czło­wie­ka oraz czy moż­li­we jest, by odję­cie któ­rejś z cech fizycz­nych pozba­wi­ło­by mnie moje­go czło­wie­czeń­stwa. W roz­dzia­le tym doty­ka­my tak­że pro­ble­mu toż­sa­mo­ści, prze­cho­dzi­my przez pró­by odna­le­zie­nia wła­sne­go ja oraz dąży­my do zro­zu­mie­nia, że poję­cie nor­mal­no­ści ma bar­dzo płyn­ne granice. 

Prze­cho­dzi­my dalej przez kwe­stie rela­cji z inny­mi, wię­zi z rodzi­ca­mi, ich roli w życiu dziec­ka oraz wza­jem­nych obo­wiąz­ków, aby na koniec dotrzeć do poję­cia wol­no­ści i zadać, tym razem wprost, pyta­nie o to kim jestem i kto o tym decy­du­je. Jaki wpływ na kształ­to­wa­nie ja ma natu­ra, jaki rodzi­ce, a jaki śro­do­wi­sko? Ile w moim ja mnie same­go, czy­li co to takie­go wła­sny cha­rak­ter, a jak wie­le czer­pię od innych? Wresz­cie, jak dłu­go trwa pozna­wa­nie same­go sie­bie i czy moż­li­we jest poznać sie­bie w pełni? 

Pyta­nia poja­wia­ją­ce się w lek­tu­rze moty­wu­ją do reflek­sji i mogą obu­dzić w dziec­ku cie­ka­wość oraz chęć poszu­ki­wa­nia roz­wią­zań poza stan­dar­do­wy­mi sche­ma­ta­mi. Książ­ka Osca­ra Bre­ni­fie­ra poma­ga dziec­ku pro­wa­dzić wła­sne roz­wa­ża­nia i poka­zu­je moż­li­wo­ści znaj­do­wa­nia róż­nych odpo­wie­dzi. Uczy rów­nież, że na nie­któ­re pyta­nia nie jeste­śmy w sta­nie odpo­wie­dzieć, jed­nak sta­wia­nie ich nie­sie ze sobą pew­ną war­tość oraz nadać może nasze­mu myśle­niu nowy kie­ru­nek. W koń­cu wie­le jest rze­czy, któ­rych doświad­cza­my, takich jak miłość, pięk­no czy dobro, a któ­rych isto­ta pozo­sta­je dla nas zagad­ką. Roz­mo­wa o nich może budzić nowe inspi­ra­cje oraz moty­wo­wać do dal­szej eks­plo­ra­cji ota­cza­ją­ce­go świa­ta i same­go siebie.

Oscar Bre­ni­fier, Ja, co to takie­go?, tłum. M. Kamiń­ska-Mau­ru­ge­on, Poznań 2016.


Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak – absol­went­ka filo­zo­fii UMK w Toru­niu, szczę­śli­wa żona i (od nie­daw­na) ogrod­nicz­ka; moje zain­te­re­so­wa­nia to przede wszyst­kim teo­lo­gia i histo­ria isla­mu, a ostat­nio tak­że pozna­wa­nie wąt­ków edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej najmłodszych. 

 

Tekst jest dostęp­ny na licen­cji: Uzna­nie autor­stwa-Na tych samych warun­kach 3.0 Pol­ska.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy