Edukacja filozoficzna Filozofia dla dzieci Filozoficzny kącik rodzica Omówienia i recenzje

Aleksandra Miloradović-Tabak: Filozoficzna wyprawa szlakiem trudnych pytań – recenzja

Ja
Ja, co to takiego? autorstwa Oscara Brenifiera to doskonała lektura dla wszystkich dzieci – bo przecież wszystkie one kochają zadawać pytania. Jeżeli zaś chodzi o dorosłych, mogą sięgnąć po nią ci, którzy nie boją się na nie odpowiadać i którzy chętni są wyruszyć z dziećmi we wspólną podróż przez trudne, bo najbardziej podstawowe, pytania o to, kim jestem i co konstytuuje mój byt.

Zapisz się do naszego newslettera

Książ­ka przed­staw­ia sześć istot­nych zagad­nień doty­czą­cych człowieka, każde zaprezen­towane w osob­nym rozdziale. Autor przekonu­je, że wędrówka przez nie może zaprowadz­ić nas pod powierzch­nię rzeczy. Co to oznacza? Zas­tanaw­ial­iś­cie się na przykład, kto usta­la, co jest nor­malne a co nie i co to znaczy być nor­mal­nym? Albo czy jesteś­cie ład­ni, czy może po pros­tu podoba­cie się sami sobie? Te i inne prob­lematy­czne pyta­nia to wspani­ała szansa na naw­iązanie z dzieck­iem kreaty­wnego dia­logu, który zachę­ci do myśle­nia i włas­nych poszuki­wań. 

Szlak trud­nych pytań w lek­turze Oscara Breni­fiera wiedzie nas od filo­zofii przy­rody, zwraca­jąc uwagę na zagad­ki natu­ry, na które niełat­wo udzielić jed­noz­nacznej odpowiedzi, a które doty­czą pod­staw tego, kim jesteśmy jako ludzie. Dalej prze­chodz­imy do reflek­sji na tem­at przemi­ja­nia i naszej skońc­zonoś­ci, a rozważa­nia oparte są na, częs­to trud­nej dla dziec­ka, kwestii doras­ta­nia. Pojaw­ia się możli­wość poruszenia z dzieck­iem zagad­nień takich jak starość, poczu­cie obow­iązku, odpowiedzial­ność czy miłość. Staw­iane tu pyta­nia mogą pomóc oswoić stra­ch przed nat­u­ral­ny­mi zmi­ana­mi, jakich wraz z wiekiem doświad­cza młody człowiek.

Kole­jny rozdzi­ał to Różnice, poma­ga­ją­cy odbyć potrzeb­ną każde­mu dziecku roz­mowę, uświadami­a­jącą, że nieza­leżnie od odmi­en­nych cech zewnętrznych, takich jak kolor skóry czy oczu, wszyscy jesteśmy przede wszys­tkim ludź­mi i znacznie więcej nas łączy niż dzieli. Docier­amy także do pyta­nia o to, co defini­u­je mnie jako człowieka oraz czy możli­we jest, by odję­cie które­jś z cech fizy­cznych pozbaw­iło­by mnie mojego człowieczeńst­wa. W rozdziale tym dotykamy także prob­le­mu tożsamoś­ci, prze­chodz­imy przez pró­by odnalezienia włas­nego ja oraz dążymy do zrozu­mienia, że poję­cie nor­mal­noś­ci ma bard­zo płynne granice.

Prze­chodz­imy dalej przez kwest­ie relacji z inny­mi, więzi z rodzi­ca­mi, ich roli w życiu dziec­ka oraz wza­jem­nych obow­iązków, aby na koniec dotrzeć do poję­cia wol­noś­ci i zadać, tym razem wprost, pytanie o to kim jestem i kto o tym decy­du­je. Jaki wpływ na ksz­tał­towanie ja ma natu­ra, jaki rodz­ice, a jaki środowisko? Ile w moim ja mnie samego, czyli co to takiego włas­ny charak­ter, a jak wiele czer­pię od innych? Wresz­cie, jak dłu­go trwa poz­nawanie samego siebie i czy możli­we jest poz­nać siebie w pełni? 

Pyta­nia pojaw­ia­jące się w lek­turze moty­wu­ją do reflek­sji i mogą obudz­ić w dziecku cieka­wość oraz chęć poszuki­wa­nia rozwiązań poza stan­dar­d­owy­mi schemata­mi. Książ­ka Oscara Breni­fiera poma­ga dziecku prowadz­ić własne rozważa­nia i pokazu­je możli­woś­ci zna­j­dowa­nia różnych odpowiedzi. Uczy również, że na niek­tóre pyta­nia nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jed­nak staw­ian­ie ich niesie ze sobą pewną wartość oraz nadać może nasze­mu myśle­niu nowy kierunek. W końcu wiele jest rzeczy, których doświad­cza­my, takich jak miłość, pię­kno czy dobro, a których isto­ta pozosta­je dla nas zagad­ką. Roz­mowa o nich może budz­ić nowe inspirac­je oraz moty­wować do dal­szej eksplo­racji otacza­jącego świa­ta i samego siebie.

Oscar Breni­fi­er, Ja, co to takiego?, tłum. M. Kamińs­ka-Mau­ru­geon, Poz­nań 2016.


Alek­san­dra Milo­radović-Tabak – absol­wen­t­ka filo­zofii UMK w Toruniu, szczęśli­wa żona i (od niedaw­na) ogrod­nicz­ka; moje zain­tere­sowa­nia to przede wszys­tkim teolo­gia i his­to­ria isla­mu, a ostat­nio także poz­nawanie wątków edukacji filo­zoficznej najmłod­szych.

 

Tekst jest dostęp­ny na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunk­ach 3.0 Pol­s­ka.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy