Alvin I. Goldman: Księga życia

Gdy­byśmy w mag­iczny sposób posiedli infor­ma­c­je na tem­at wszys­tkiego, co uczynil­iśmy, jak i wszys­tkiego, co uczyn­imy, czy bylibyśmy w stanie cokol­wiek zmienić z naszej przyszłoś­ci?