Anegdoty

Anegdoty filozoficzne: O Blaisie Pascalu

Gdy 19 czerw­ca 1623 roku we fran­cu­skim mia­stecz­ku Cler­mont-Fer­rand na świat przy­szedł Bla­ise Pas­cal, nic nie zapo­wia­da­ło rychłych pro­ble­mów zdro­wot­nych i wycho­waw­czych. Mały Bla­ise szyb­ko zaczął jed­nak dostar­czać swym rodzi­com roz­licz­nych trosk – był wątłe­go zdro­wia, wyma­gał licz­nych kon­sul­ta­cji lekar­skich. Nie opusz­czał go ból. Jak­by tego było mało, dzie­cię szyb­ko prze­ja­wiać zaczę­ło dziw­ne zacho­wa­nia – prze­raź­li­wie krzy­cza­ło za każ­dym razem, gdy rodzi­ce zbli­ża­li się do sie­bie, oraz wyka­zy­wa­ło panicz­ny wręcz lęk przed wodą. Wobec nie­mo­cy leka­rzy rodzi­na zaczę­ła przy­pi­sy­wać zaist­nia­łą sytu­ację prze­kleń­stwu rzu­co­ne­mu przez cza­row­ni­cę. By usu­nąć skut­ki złe­go uro­ku, mały Bla­ise pod­da­ny został oddzia­ły­wa­niom magicz­nym, w tym rytu­ało­wi z udzia­łem dwóch kotów. Czy zabie­gi te oka­za­ły się sku­tecz­ne? Tego nie wia­do­mo, jed­nak pew­ne jest, że ogól­na cher­la­wość i złe samo­po­czu­cie towa­rzy­szy­ły Pas­ca­lo­wi przez całe jego krót­kie, bo nie­speł­na czter­dzie­sto­let­nie życie.


Źró­dło: G.M. Baral­lo­bre, Pas­cal. Czło­wiek jest trzci­ną myślą­cą, War­sza­wa 2019, s. 15–16.
Opra­co­wa­ła: Anna Falana-Jafra


Anegdota została opublikowana w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2020, nr 4: Czy żyjemy w symulacji?


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Anegdoty i żarty filozoficzne”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy