Anegdoty

Anegdoty filozoficzne: O Richardzie Rortym

Naj­więk­szą pasją małe­go Richar­da Rorty’ego było… zbie­ra­nie dzi­kich stor­czy­ków! Kolek­cjo­no­wał kwia­ty rosną­ce w pół­noc­no-wschod­niej czę­ści New Jer­sey, gdzie jako dziec­ko spę­dzał waka­cje z rodzi­ca­mi (w póź­nych latach trzy­dzie­stych na sta­łe się tam oni osie­dli­li). Z czter­dzie­stu gatun­ków wystę­pu­ją­cych w tam­tym rejo­nie Rorty’emu uda­ło się ponoć odna­leźć sie­dem­na­ście. Jako doro­sły wspo­mi­nał czę­sto, że każ­de nowe zna­le­zi­sko prze­peł­nia­ło go dumą, poczu­ciem misji i tajem­ni­cy. Dzi­kie stor­czy­ki wyda­wa­ły mu się szla­chet­niej­sze od tych wycho­do­wa­nych w sztucz­nych warun­kach przez flo­ry­stów. Do swej dzie­cię­cej pasji Ror­ty nawią­zał mię­dzy inny­mi w prze­tłu­ma­czo­nym na język pol­ski słyn­nym arty­ku­le Troc­ki i dzi­kie stor­czy­ki. Jako osob­nik doro­sły filo­zof uwiel­biał nato­miast… oglą­dać pta­ki. Cóż, inspi­ra­cja w pra­cy nauko­wej zda­je się rów­nie waż­na, jak jej wyniki.


Źró­dło: R. del Castil­lo, Ror­ty i zwrot prag­ma­tycz­ny, Hachet­te Pol­ska, War­sza­wa 2019, s. 34.
Opra­co­wa­ła: Anna Falana-Jafra


Anegdota została opublikowana w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2020, nr 2: Tajemnica życia


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Anegdoty i żarty filozoficzne”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy