Filozofia dla dzieci Scenariusze lekcji

Anna Jurek: Najwyższy czas! – konspekt zajęć z filozofowania z dziećmi

Gru­pa wie­ko­wa: IV — VI SP

Czas trwa­nia: 45 min.

Sło­wa klu­czo­we: czas, pro­ces, ist­nie­nie, św. Augu­styn, Ary­sto­te­les, Imma­nu­el Kant, Frie­drich Nie­tz­sche, Hen­ri Bergson.

Zagad­nie­nie cza­su ma roz­ma­ite odsło­ny. Czę­sto mówi­my o nim potocz­nie, np. wte­dy, kie­dy narze­ka­my, że nas „goni” lub „prze­cie­ka nam przez pal­ce”. Cza­sem zaj­mu­ją się filo­zo­fo­wie, mate­ma­ty­cy, fizy­cy czy astro­fi­zy­cy. Auto­rzy ksią­żek fan­ta­stycz­nych kon­cen­tru­ją wokół cza­su akcję swo­ich histo­rii jak np. Ter­ry Prat­chett w Zło­dzie­ju Cza­su. Naj­czę­ściej jed­nak nie mamy reflek­sji nad tym, czym czas jest i jaka jest jego natu­ra, oraz czy w ogó­le istnieje.

Mate­riał do pre­zen­ta­cji: 5 kar­tek ze związ­ka­mi fra­ze­olo­gicz­ny­mi doty­czą­cy­mi poję­cia cza­su: „czas mnie goni”, „czas prze­cie­ka przez pal­ce”, „czas to pie­niądz”, „nie mieć cza­su”, „naj­wyż­szy czas”. Kil­ka róż­ne­go rodza­ju zega­rów, np. zega­rek na rękę, zegar elek­tro­nicz­ny, zegar sło­necz­ny (mały lub na zdjęciu).

Pole­ce­nie: Ucznio­wie i uczen­ni­ce odli­cza­ją do 5. Każ­da z grup losu­je jed­no hasło. Zada­niem grup jest przed­sta­wie­nie wylo­so­wa­ne­go hasła w for­mie kalam­bu­ru. Pozo­sta­łe gru­py mają za zada­nie je odgad­nąć. Hasło poka­zu­ją wszyst­kie oso­by w grupie.

Mate­ria­ły pomoc­ni­cze: kartony/kartki A4, A3, kred­ki, mazaki.

Pyta­nia na rozgrzewkę:
Co to zna­czy, że czas kogoś goni?
Co to zna­czy, że czas prze­cie­ka przez pal­ce? Czy może prze­cie­kać przez inne czę­ści ciała? 
Kto nie ma cza­su, a kto go ma?

Głów­ne pytanie:
Czym jest czas?

Pyta­nia dodat­ko­we i pomocnicze:
Jaki jest zwią­zek mię­dzy cza­sem i zegarami? 
Czy czas miesz­ka w zegarach? 
Czy czas miesz­ka w nas, a może to my miesz­ka­my w czasie? 
Czy czas w ogó­le ist­nie­je? W jaki sposób?
Czy czas jest dla Was waż­ny? W jaki sposób?


PDF kon­spek­tu do pobrania


Anna Jurek – absol­went­ka filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim. Pro­pa­ga­tor­ka pro­gra­mu „Filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi” autor­stwa Mat­thew Lip­ma­na, według któ­re­go pro­wa­dzi warsz­ta­ty z dzieć­mi oraz szko­le­nia dla nauczy­cie­lek i nauczy­cie­li. Tre­ner­ka Pro­jek­tu Edu­ka­cji Filo­zo­ficz­nej ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ autor­stwa Jaro­sła­wa Spy­cha­ły. Dla Teatru Powszech­ne­go pro­wa­dzi warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne po spek­ta­klach gra­nych w ramach cyklu „Dziec­ko w sytu­acji”. W Teatrze Pino­kio współ­two­rzy­ła pro­jekt „Włącz Teatr” opra­co­wu­jąc mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne do spek­ta­klu „Gdzie jest Laj­lo­nia?” na pod­sta­wie „13 bajek z kró­le­stwa Laj­lo­nii dla dużych i małych” Lesz­ka Koła­kow­skie­go. Współ­pra­cu­je z Łódz­kim Uni­wer­sy­te­tem Dzie­cię­cym i Festi­wa­lem Książ­ki Obraz­ko­wej „Krop­ka + Kre­ska”. Na Insta­gra­mie pro­wa­dzi pro­fil pani.cogito.filozofuje.


Kon­spekt pocho­dzi z książ­ki na temat filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi: „Filo­zo­fuj z dzieć­mi 2. 100 pomy­słów na docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne” pod redak­cją Łuka­sza Krzy­wo­nia, na któ­rej wyda­nie zbie­ra­my fun­du­sze do 30 kwietnia.
Jeże­li chcesz wes­przeć ten pro­jekt to zachę­ca­my do wpłat na pro­fi­lu zrzut­ki tutaj.
(Fore­ign Pay­ment Instructions)

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy