Filozofia dla dzieci Scenariusze lekcji

Anna Jurek: Najwyższy czas! – konspekt zajęć z filozofowania z dziećmi

Gru­pa wie­ko­wa: IV — VI SP

Czas trwa­nia: 45 min.

Sło­wa klu­czo­we: czas, pro­ces, ist­nie­nie, św. Augu­styn, Ary­sto­te­les, Imma­nu­el Kant, Frie­drich Nie­tz­sche, Hen­ri Bergson.

Zagad­nie­nie cza­su ma roz­ma­ite odsło­ny. Czę­sto mówi­my o nim potocz­nie, np. wte­dy, kie­dy narze­ka­my, że nas „goni” lub „prze­cie­ka nam przez pal­ce”. Cza­sem zaj­mu­ją się filo­zo­fo­wie, mate­ma­ty­cy, fizy­cy czy astro­fi­zy­cy. Auto­rzy ksią­żek fan­ta­stycz­nych kon­cen­tru­ją wokół cza­su akcję swo­ich histo­rii jak np. Ter­ry Prat­chett w Zło­dzie­ju Cza­su. Naj­czę­ściej jed­nak nie mamy reflek­sji nad tym, czym czas jest i jaka jest jego natu­ra, oraz czy w ogó­le istnieje.

Mate­riał do pre­zen­ta­cji: 5 kar­tek ze związ­ka­mi fra­ze­olo­gicz­ny­mi doty­czą­cy­mi poję­cia cza­su: „czas mnie goni”, „czas prze­cie­ka przez pal­ce”, „czas to pie­niądz”, „nie mieć cza­su”, „naj­wyż­szy czas”. Kil­ka róż­ne­go rodza­ju zega­rów, np. zega­rek na rękę, zegar elek­tro­nicz­ny, zegar sło­necz­ny (mały lub na zdjęciu).

Pole­ce­nie: Ucznio­wie i uczen­ni­ce odli­cza­ją do 5. Każ­da z grup losu­je jed­no hasło. Zada­niem grup jest przed­sta­wie­nie wylo­so­wa­ne­go hasła w for­mie kalam­bu­ru. Pozo­sta­łe gru­py mają za zada­nie je odgad­nąć. Hasło poka­zu­ją wszyst­kie oso­by w grupie.

Mate­ria­ły pomoc­ni­cze: kartony/kartki A4, A3, kred­ki, mazaki.

Pyta­nia na rozgrzewkę:
Co to zna­czy, że czas kogoś goni?
Co to zna­czy, że czas prze­cie­ka przez pal­ce? Czy może prze­cie­kać przez inne czę­ści ciała? 
Kto nie ma cza­su, a kto go ma?

Głów­ne pytanie:
Czym jest czas?

Pyta­nia dodat­ko­we i pomocnicze:
Jaki jest zwią­zek mię­dzy cza­sem i zegarami? 
Czy czas miesz­ka w zegarach? 
Czy czas miesz­ka w nas, a może to my miesz­ka­my w czasie? 
Czy czas w ogó­le ist­nie­je? W jaki sposób?
Czy czas jest dla Was waż­ny? W jaki sposób?


PDF kon­spek­tu do pobrania


Anna Jurek – absol­went­ka filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim. Pro­pa­ga­tor­ka pro­gra­mu „Filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi” autor­stwa Mat­thew Lip­ma­na, według któ­re­go pro­wa­dzi warsz­ta­ty z dzieć­mi oraz szko­le­nia dla nauczy­cie­lek i nauczy­cie­li. Tre­ner­ka Pro­jek­tu Edu­ka­cji Filo­zo­ficz­nej ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ autor­stwa Jaro­sła­wa Spy­cha­ły. Dla Teatru Powszech­ne­go pro­wa­dzi warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne po spek­ta­klach gra­nych w ramach cyklu „Dziec­ko w sytu­acji”. W Teatrze Pino­kio współ­two­rzy­ła pro­jekt „Włącz Teatr” opra­co­wu­jąc mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne do spek­ta­klu „Gdzie jest Laj­lo­nia?” na pod­sta­wie „13 bajek z kró­le­stwa Laj­lo­nii dla dużych i małych” Lesz­ka Koła­kow­skie­go. Współ­pra­cu­je z Łódz­kim Uni­wer­sy­te­tem Dzie­cię­cym i Festi­wa­lem Książ­ki Obraz­ko­wej „Krop­ka + Kre­ska”. Na Insta­gra­mie pro­wa­dzi pro­fil pani.cogito.filozofuje.


Kon­spekt pocho­dzi z książ­ki na temat filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi: „Filo­zo­fuj z dzieć­mi 2. 100 pomy­słów na docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne” pod redak­cją Łuka­sza Krzy­wo­nia, na któ­rej wyda­nie zbie­ra­my fun­du­sze do 30 kwietnia.
Jeże­li chcesz wes­przeć ten pro­jekt to zachę­ca­my do wpłat na pro­fi­lu zrzut­ki tutaj.
(Fore­ign Pay­ment Instructions)

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy