Arkadiusz Gut: Umysł podróżujący

Prob­lem, jak dalece nasze myśle­nie i postrze­ganie świa­ta są sple­cione z konkret­nym językiem i utr­walony­mi w nim wzo­ra­mi kul­tur­owy­mi, zaprzą­ta głowę filo­zofów od daw­na. Zas­tanaw­iamy się, czy zanurze­nie w konkret­nej kul­turze i języku wypeł­nia tak szczel­nie świado­mość każdego z nas, że wszys­tkie nasze myśli i reflek­sje „szu­mią” i „pach­ną” po pol­sku.