Ogłoszenia

Artur habilitowany!

18 września Redaktor Naczelny magazynu „Filozofuj!” Artur Szutta, w skrócie: nasz Naczelny, został doktorem habilitowanym. Gratulacje!

Co to jest ta cała habil­i­tac­ja? Bo może nie wszyscy wiedzą. W pol­skim szkol­nictwie wyższym to najwyższy stopień naukowy, czyli jak czarny pas w karate. Man­dat do zaj­mowa­nia stanowiska pro­fe­so­ra na danej uczel­ni. To jeszcze nie tytuł pro­fe­so­ra, ale uprawnie­nie do samodziel­nego naucza­nia danej dziedziny, pro­mowa­nia dok­torów i recen­zowa­nia rozpraw w postępowa­ni­ach o nadanie tytułu naukowego.

Aby otrzy­mać habil­i­tację, trze­ba mieć osiąg­nię­cia naukowe stanow­iące znaczny wkład w rozwój określonej dyscy­pliny. Wśród licznych osiąg­nięć Artu­ra, z których niepośled­nią rolę odgry­wa współt­worze­nie naszego mag­a­zynu i por­talu, warto wskazać to, które stało się pod­stawą nada­nia Mu habil­i­tacji, a więc rozprawę Intu­ic­je moralne. O poz­na­niu dobra i zła, Lublin: Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con 2018. Więcej o książce może­cie przeczy­tać na stron­ie Wydawnict­wa.

Dal­szych sukcesów naukowych, Arturze!

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy