Ogłoszenia

Artur habilitowany!

18 września Redaktor Naczelny magazynu „Filozofuj!” Artur Szutta, w skrócie: nasz Naczelny, został doktorem habilitowanym. Gratulacje!

Zapisz się do naszego newslettera

Co to jest ta cała habil­i­tac­ja? Bo może nie wszyscy wiedzą. W pol­skim szkol­nictwie wyższym to najwyższy stopień naukowy, czyli jak czarny pas w karate. Man­dat do zaj­mowa­nia stanowiska pro­fe­so­ra na danej uczel­ni. To jeszcze nie tytuł pro­fe­so­ra, ale uprawnie­nie do samodziel­nego naucza­nia danej dziedziny, pro­mowa­nia dok­torów i recen­zowa­nia rozpraw w postępowa­ni­ach o nadanie tytułu naukowego.

Aby otrzy­mać habil­i­tację, trze­ba mieć osiąg­nię­cia naukowe stanow­iące znaczny wkład w rozwój określonej dyscy­pliny. Wśród licznych osiąg­nięć Artu­ra, z których niepośled­nią rolę odgry­wa współt­worze­nie naszego mag­a­zynu i por­talu, warto wskazać to, które stało się pod­stawą nada­nia Mu habil­i­tacji, a więc rozprawę Intu­ic­je moralne. O poz­na­niu dobra i zła, Lublin: Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con 2018. Więcej o książce może­cie przeczy­tać na stron­ie Wydawnict­wa.

Dal­szych sukcesów naukowych, Arturze!

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy