Antropologia Artykuł Eksperymenty myślowe

Artur Szutta: Klucz kultury

Wyobraźmy sobie, że całe nasze kulturowe uposażenie można by zlokalizować w naszych mózgach w jakiejś zmaterializowanej postaci. Co by się stało, gdybyśmy usunęli ten bagaż? Kim bylibyśmy wówczas? Jak wyglądałby świat z naszej perspektywy? Jak postrzegalibyśmy samych siebie i innych?

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2016 nr 5 (11), s. 30–31. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF.


Antykulturowi terroryści i nanoroboty

Załóż­my, że gdzieś w naszych mózgach moż­na ziden­ty­fi­ko­wać neu­ro­nal­ne połą­cze­nia, któ­re umoż­li­wia­ją nam dostrze­ga­nie (nie­któ­rzy twier­dzą, że cho­dzi tu raczej o pro­jek­to­wa­nie) takich wła­sno­ści świa­ta, jak jego mate­ma­tycz­na struk­tu­ra, war­to­ści este­tycz­ne (np. pięk­no zacho­du słoń­ca, linii melo­dycz­nej w śpie­wie pta­ków) czy war­to­ści moralne.

Teraz wyobraź­my sobie, że jacyś bli­żej nie­okre­śle­ni prze­ciw­ni­cy kul­tu­ry (być może inspi­ro­wa­ni lite­ra­tu­rą J.J. Rous­se­au) wpa­dli na pomysł, jak za pomo­cą odpo­wied­nich nano­ro­bo­tów pozba­wić wszyst­kich ludzi tych wła­śnie połą­czeń neu­ro­nal­nych, nie czy­niąc poważ­nej bio­lo­gicz­nej szko­dy naszym orga­ni­zmom. Pew­nej nocy roz­py­la­ją takie nano­ro­bo­ty na wszyst­kich kon­ty­nen­tach, w każ­dym zakąt­ku świa­ta, tak by dotar­ły do mózgu każ­de­go czło­wie­ka. Przy­cho­dzi ranek, budzi­cie się, otwie­ra­cie oczy i… Co widzi­cie? Co sły­szy­cie? Jakie tre­ści wypeł­nia­ją wasze umy­sły? Jaki świat Was otacza?

Zakła­dam, że mógł­by ode­zwać się głód, jakieś zapa­chy, bar­wy, kształ­ty, dźwię­ki docie­ra­ły­by do Waszej świa­do­mo­ści. Co by one dla Was zna­czy­ły? Czy mogli­by­ście cokol­wiek pomy­śleć? Jak wyglą­da­ło­by Wasze zacho­wa­nie? Co by nim ste­ro­wa­ło? Trud­no to sobie wyobra­zić, ale moż­na cho­ciaż spróbować.

Doświadczenie zupełnego nierozumienia

Zapew­ne zda­rzy­ło Wam się spo­glą­dać na obraz, któ­ry z począt­ku zda­wał się jedy­nie mie­sza­ni­ną esów-flo­re­sów, plam, kre­sek, nie­ma­ją­cą żad­nej tre­ści, a dopie­ro po pew­nym cza­sie Waszym oczom (a raczej umy­słom) uka­zy­wał się jakiś wzór (zwie­rzę, zamek albo ludz­ka postać). Być może doświad­czy­li­ście kie­dyś słu­cha­nia obce­go (nie­zna­ne­go Wam) języ­ka (np. chiń­skie­go), kie­dy docie­ra­ły do Was jedy­nie serie dźwię­ków nie­przed­sta­wia­ją­ce żad­nych zna­czeń, mają­ce jedy­nie brzmie­nie i zda­ją­ce się nieść za sobą jakiś ładu­nek emo­cjo­nal­ny, budzą­cy w Was nie­po­kój, roz­ba­wie­nie, nadzie­ję. Być może nawet pamię­ta­cie moment, kie­dy (w wyni­ku pro­ce­su ucze­nia) te nie­zro­zu­mia­łe dźwię­ki zaczę­ły nagle odsła­niać swo­je znaczenia.

Myślę, że te doświad­cze­nia widze­nia, sły­sze­nia jedy­nie powierz­chow­nej war­stwy obser­wo­wa­nych przez nas obiek­tów są Wam zna­ne. Teraz wystar­czy doko­nać pew­ne­go zabie­gu myślo­we­go zwa­ne­go eks­tra­po­la­cją, tj. posze­rze­nia tych doświad­czeń na całość naszej per­cep­cji i wyobra­że­nia sobie, że wszyst­ko, co postrze­ga­my, jest dla nas nie­zro­zu­mia­łe. Jest ujmo­wa­ne co naj­wy­żej na pozio­mie zmy­sło­wych pra­gnień, satys­fak­cji lub fru­stra­cji, stra­chu, przy­jem­no­ści lub bólu. Na pozio­mie inte­lek­tu­al­nym, jeśli w ogó­le o takim moż­na by było mówić, uchwy­ty­wa­li­by­śmy (dzię­ki wro­dzo­nym tj. przed­kul­tu­ro­wym modu­łom w mózgu) jedy­nie jakieś pod­sta­wo­we zależ­no­ści fizycz­ne czy spo­łecz­ne. Zakła­dam, że niko­go z Was takie życie by nie satys­fak­cjo­no­wa­ło, sko­ro już pozna­li­ście, jak to jest widzieć i odczu­wać więcej.

Klucz kultury

Tak jak do odkry­cia „ukry­te­go” w obra­zie wzo­ru czy usły­sze­nia, co mówią ludzie uży­wa­ją­cy cał­ko­wi­cie obce­go dla nas języ­ka, potrze­bu­je­my odpo­wied­nie­go szy­fru czy też klu­cza, tak też „klu­cza” potrze­bu­je­my w kon­tak­cie z ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­sto­ścią (włą­cza­jąc w nią nas samych). Taką rolę wobec ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta odgry­wa wła­śnie kul­tu­ra – otwie­ra nam ona drzwi do jego głębszych
wymiarów.

Na koniec dodam, że kul­tu­ra ma wie­le pozio­mów. Nie mamy do czy­nie­nia jedy­nie z sytu­acją dwu­war­to­ścio­wą, tj. byciem czło­wie­kiem zanu­rzo­nym w kul­tu­rze albo nie. Moż­na być pod wpły­wem kul­tu­ry na róż­nych pozio­mach. Moż­na patrzeć na świat przez pry­zmat pry­mi­tyw­nych form kul­tu­ro­wych, np. dostrze­ga­jąc w świe­cie jedy­nie war­to­ści zmy­sło­we spro­wa­dza­ją­ce się do smacz­ne­go jedze­nia (tutaj też moż­na być bar­dziej lub mniej wyra­fi­no­wa­nym), wygod­ne­go domu, samo­cho­du, nie­zmu­sza­ją­cej do myśle­nia roz­ryw­ki; a moż­na też patrzeć głę­biej, odkry­wać świat wyż­szych war­to­ści este­tycz­nych, inte­lek­tu­al­nych czy duchowych.


szuttaArtur Szut­ta – Filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii spo­łecz­nej, ety­ce i meta­ety­ce. Jego pasje to przy­rzą­dza­nie smacz­nych potraw, nauka języ­ków obcych (obec­nie węgier­skie­go i chiń­skie­go), cho­dze­nie po górach i gra w pił­kę nożną.

Tekst jest dostęp­ny na licen­cji: Uzna­nie autor­stwa-Na tych samych warun­kach 3.0 Pol­skaW peł­nej wer­sji gra­ficz­nej moż­na go prze­czy­tać > tutaj.

< Powrót do spi­su tre­ści nume­ru.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

4 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Myśli jak kołtuny.…
  Myśli jak kołtuny.…

  (….Cogi­to ergo sum…- Kartezjusz)

  Myśli jak koł­tu­ny- nie do rozczesania.
  Zapleć­my z nich war­kocz- dla bra­ku rozpoznania.
  Fry­zje­rzy wciąż gonią za mną z nożyczkami,
  Sens sło­wa rozu­miesz… — pozo­staw mię­dzy nami. 

  Sam­son tak moc stracił
  Bez­bron­ny został w tłumie
  Naj­pro­ściej odciąć, zabić?
  Gdy się źle zrozumie.

  Cogi­to ergo sum — tym razem Kartezjusz
  Lecz to tak­że w Tobie trwa przy­cza­jo­ny geniusz.

  Jeśli więc uwa­żasz ‚że cze­goś nie możesz
  Zbierz dziś w sobie siłę i spró­buj roz­gryźć orzech!

  Zeszy­ty zbyt sza­re ? Wybla­kłe? czy w kolorze?
  Czar­ne są sumą barw ‑roz­ja­śnia­ją głowę…
  Suma narze­ka­nia da wynik ujemny,
  sza­nuj więc co masz…
  .-bo czas jest bezcenny!

  Nie wiesz ?-to (u)wierz!!
  Dziś masz kolej­ną szansę…
  Bo cza­sem war­to dostrzec
  ‑bez­sen­su niuanse…

  Wie­dzieć czy też wie­rzyć?- powta­rzasz pytanie
  Są też takie dni, gdy z”tak” powsta­nie „nie”.

  Życie jest jak szkoła,
  obligatoryjne…
  Tyl­ko Ci co uczą ubra­ni są cywilnie.

  Zro­zu­mieć zna­czy przeżyć…
  lub dać empa­tii wiarę.
  odda­jąc wszyst­ko – masz!
  Bio­rąc?- nie masz wcale!

  Jak sie­bie tak usza­nuj dru­gie­go człowieka
  dokład­nie to jest pointa ,
  w koń­cu jest sens.…-EUREKA!!!

 • Z hipho­po­wych porów­nań do kla­sy­ki plus it.…
  Mał­pa to taki sie­cio­wy inter­ne­to­wy (IT) trick (ant) LAN.… PRZESYLANIE DANYCH.…atlantyda…samolot..innowacje…hahah.…zwykly mar­ke­ting medial­ny- czy­li oszu­stwo swia­do­mo­sci-auto­ma­ty­za­cja ludzi spro­wa­dza do pozio­mu małp…antyrozumu 😀 a chy­ba mia­lo być antyterroryzmu..a jak­by nie patrzec wyszedl terrozrym…bo zabie­ra się ludziom ich ludz­kosc-czy­li swia­do­my wybor…

  atlan­tic to brand and ant…it c++ lan at (@) inter car ..sor sorry..end my love sien­ce drhtheory.….

 • … Nesting time when you will ..
  if boards pro­hi­bi­tions aga­in’ll break …
  Rela­ti­ve­ly ruth­less on the gro­und are just people-paradox?
  Hiding for fear sumie­niem- kill joy!
  Whi­te­ning siebie..innych uto­pia in the dirt
  — Test, as usual …
  becau­se the­se are the ONLY PEOPLE !!!
  I once had hopes
  the futu­re does not appre­cia­te her.
  and what we think …
  He likes to emer­ge from the shadows.
  Sta­irs witho­ut seve­ral degre­es, bar­riers or missing
  BUILDING! LOUD AND SIGNAL LIGHT !!!!
  I was left alo­ne, lost?
  But per­haps it was not?
  — Glass, which in the eye Ger­da, the same melted ..
  Mir­rors rather put away
  the dar­ker side of the forest …
  Bot­tle roll in the mor­ning for looping a time …

  The back-faces do not see!
  Evo­lu­tion wyszydzeń.
  Fal­se loaded with “Tro­jan”
  to wre­ak havoc in my head …

  Per­haps the real nasty dust
  last spark of life …
  Once I get some­thing else
  as I have some­thing to gain .…
  Or drown in the sand,
  tak­tow­nie- “silen­ce is golden” …
  never I’ll put any thing “for later”.
  (Or: they knew that the voice does not return back)

  Charts, func­tions, tacticians …
  People — mathematicians !!!
  They must still some­thing to count … inste­ad cap­tu­re the sen­se of feelings
  Fear is uncountable
  He lau­ghs some­whe­re next,
  ten deca­des of this century,
  a man is not PERSON !!!

  And you KNOW NOTHING TO DO YOU KNOW?
  Descar­tes under­sto­od this a long time ago …
  You’re wrong phy­sics with a feeling ..
  sup­ply­ing the bra­in Viagra!

  Deca­de mul­ti­ply forever
  1: 0 of the time ..
  or aga­in the human mind sim­ply made a mistake.
  0: 1 lose .… and the world badly described.

  Whe­ne­ver you tell me,
  I’m just zero,
  I deci­de that as a compliment,
  becau­se on0 never goes out …

  New hope for the axis
  func­tion can create …
  becau­se in this manner
  SOMEONE .…
  Infi­ni­ty has created …

  DUM SPIRO SPERO …”

  Zapro­po­nuj zmianę

  Tłu­macz Google dla Firm:Narzędzia dla tłu­ma­czy­Tłu­macz stron­Na­rzę­dzie ana­li­zy rynków
  Tłu­macz Google – infor­ma­cje­Spo­łecz­no­ść­Na komórkę

  Wszyst­ko o Google­Pry­wat­ność i warunkiPomoc

  Prze­ślij opinię

 • …czas zag­nie się gdy staniesz..
  jeśli tab­li­ce za­kazów ko­lej­ny raz połamiesz…
  Względ­nie bez­względ­ni na zie­mi są tyl­ko ludzie-paradoks?
  Cho­wa­jąc lęk za sumie­niem- za­bijają radość!
  Wybie­la­jąc siebie..in­nych uto­pią w brudzie
  — wy­nik tes­tu, jak zwykle…
  bo to są TYL­KO LUDZIE!!!
  Kie­dyś mia­łam nadzieje,
  przy­szłość jej nie docenia,
  a to co nam się wydaje…
  lu­bi wyło­nić się z cienia.
  Scho­dy bez kil­ku stop­ni, ba­rierek też zabrakło
  GMACH! SYG­NAŁ GŁOŚNY I ŚWIATŁO!!!!
  Zos­tałam sa­ma, zgubiłam?
  chy­ba jed­nak nie było?
  — szkła, któ­re w oku Ger­dy ‚sa­mo się roztopiło..
  Lus­tra raczej schowano
  w ciem­niej­szą stro­nę lasu…
  Bu­tel­ki toczą się z ra­na dla zapętle­nia czasu…

  Ple­­cy-nie twa­rze widzę!
  Ewo­luc­ja wyszydzeń.
  Fałszy­wie wgra­ne z “tro­ja­nem”
  by siać w mej gło­wie zamęt…

  Może z pro­chu wygarnę
  os­tatnie is­kry życia…
  Kie­dyś coś jesz­cze zdobędę
  jak mam coś do zdobycia.…
  Al­bo uto­nę w piasku,
  tak­tow­nie- “mil­cze­nie złotem”…
  już nig­dy nie odło­żę żad­nej rze­czy ” na potem”.
  (lub:oni dob­rze wie­dzieli, że głos nie wra­ca z powrotem)

  Wykre­sy, fun­kcje, taktycy…
  Ludzie — matematycy!!!
  Muszą cią­gle coś liczyć…za­miast uczu­cia dziedziczyć!
  Strach jest niepoliczalny
  on śmie­je się gdzieś obok,
  dzie­sięć de­kad to wiek,
  a czło­wiek nie jest OSOBĄ!!!

  A ty WIESZ, ZE NIC NIE WIESZ?
  Des­cartes ro­zumiał to dawno…
  My­lisz fi­zykę z uczuciem..
  za­silając mózg viagrą!

  De­kady mno­żą wieki
  1:0 dla chwili ..
  al­bo znów ludz­ki umysł zwyczaj­nie się pomylił.
  0:1 przeg­ra­my.… i świat źle opisany.

  Gdy kiedy­kol­wiek mi powiesz,
  że jes­tem ze­rem właśnie,
  uz­nam to za komplement,
  bo ON0 nig­dy nie zgaśnie…

  Nową nadzie­ję na osi
  fun­kcja może utworzyć…
  bo wła­śnie w ta­ki sposób
  KTOŚ .…
  nies­kończo­ność stworzył…

  DUM SPI­RO SPERO…”

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy