Media

Artur Szutta: Filozofia nie jest dziedziną mglistych, nudnych i nikomu niepotrzebnych rozważań

Redaktor naczelny „Filozofuj!”, Artur Szutta, w związku z otrzymaniem przez redakcje tytułu Popularyzatora Nauki 2020 opowiada na łamach serwisu Uniwersytetu Gdańskiego o popularyzacji filozofii, historii magazynu i obecnym zespole Załogi F!.

Filo­zo­fuj!” to cza­so­pi­smo ale też por­tal inter­ne­to­wy, któ­re­go współ­za­ło­ży­cie­lem i redak­to­rem naczel­nym jest dr hab. Artur Szut­ta, prof. UG z Insty­tu­tu Filo­zo­fii Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Pomysł jego stwo­rze­nia zro­dził się z chę­ci poka­za­nia, że filo­zo­fia jest nie­zwy­kle cie­ka­wa i roz­wi­ja­ją­ca. Przy­po­mnij­my, że redak­cja cza­so­pi­sma otrzy­ma­ła nie­daw­no naj­waż­niej­szą nagro­dę w kon­kur­sie Popu­la­ry­za­tor Nauki 2020 w kate­go­rii Media.

Histo­ria powsta­nia cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!” się­ga począt­ku 2014 r., kie­dy to dr hab. Artur Szut­ta, prof. UG, napi­sał krót­ki tekst „O potrze­bie filo­zo­fii”.  Zakoń­czył go reflek­sją nt. powo­du złej sytu­acja filo­zo­fii, któ­ry upa­try­wał m.in. w bra­ku cza­so­pi­sma popu­la­ry­zu­ją­ce­go tę dys­cy­pli­nę nauki.

Robert Kryń­ski, wła­ści­ciel wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con, po edy­to­wa­niu tek­stu zapy­tał, czy zechciał­bym wraz z nim zało­żyć takie cza­so­pi­smo. Przy­go­to­wa­nie pierw­sze­go nume­ru zaję­ło nam pra­wie cały rok. Było nas tyl­ko dwóch, nie mie­li­śmy doświad­cze­nia, ale uczy­li­śmy się. Chcie­li­śmy, aby cza­so­pi­smo było wyda­wa­ne co dwa mie­sią­ce, więc musie­li­śmy uczyć się szyb­ko – opo­wia­da dr hab. Artur Szut­ta, prof. UG.

Czasopismo Filozofuj!

Fot. Arek Smykowski/UG

Powo­li do zespo­łu dołą­cza­ły kolej­ne oso­by. W tym momen­cie redak­cja, któ­rej sie­dzi­ba mie­ści się w Lubli­nie przy wydaw­nic­twie Aca­de­mi­con, wraz z bli­ski­mi współ­pra­cow­ni­ka­mi, liczy dwa­na­ście osób. Ści­śle współ­pra­cu­ją z nią rów­nież filo­zo­fo­wie z Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, któ­rzy reda­gu­ją poszcze­gól­ne nume­ry lub publi­ku­ją na łamach cza­so­pi­sma. Pośród auto­rów nale­ży wymie­nić: prof. Sta­ni­sła­wa Judyc­kie­go, prof. Woj­cie­cha Żełań­ca, prof. Annę Chęć­kę, prof. Nata­szę Szut­ta, prof. Rafa­ła Urba­nia­ka, dr Moni­kę Boki­niec, dra Rober­ta Rogo­ziec­kie­go, dr Iwo­nę Kru­pec­ką, dra Paw­ła Pija­sa, dra Patry­ka Dziu­ro­sza-Sera­fi­no­wi­cza, dra Mar­ka Pepliń­skie­go i dr. hab. Artu­ra Szuttę.

Zda­niem redak­to­ra naczel­ne­go F! moż­na powie­dzieć, że filo­zo­fo­wie z Gdań­ska sta­no­wią czo­łów­kę wśród popu­la­ry­za­to­rów filo­zo­fii w Pol­sce. Auto­rem jed­ne­go arty­ku­łu był nawet fizyk z UG, prof. Paweł Horodecki.

Głów­nym celem redak­cji jest zmia­na spo­łecz­ne­go wyobra­że­nia na temat filozofii.

Chce­my oba­lić mit, że filo­zo­fia to dzie­dzi­na mgli­stych, nud­nych i niko­mu nie­po­trzeb­nych roz­wa­żań. Chce­my poka­zać, że filo­zo­fia jest nie­sa­mo­wi­cie cie­ka­wa i roz­wi­ja­ją­ca. Naszym celem jest tak­że przy­cią­gnię­cie i zain­spi­ro­wa­nie zdol­nych ludzi do włą­cze­nia się w roz­wi­ja­nie filo­zo­fii na zawo­do­wym pozio­mie – tłu­ma­czy prof. A. Szut­ta. – Chce­my też, pro­pa­gu­jąc ide­ały inte­lek­tu­al­nej otwar­to­ści i kry­tycz­ne­go myśle­nia, przy­czy­nić się do budo­wy spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go, któ­re sta­no­wi pod­sta­wę dobrze funk­cjo­nu­ją­cej demokracji.

Obec­nie „Filo­zo­fuj!” to nie tyl­ko cza­so­pi­smo, ale też por­tal inter­ne­to­wy, a tak­że klu­by „Filo­zo­fuj!” zogni­sko­wa­ne w róż­nych mia­stach Pol­ski, orga­ni­zu­ją­ce spo­tka­nia z filo­zo­fa­mi i dys­ku­sje wokół aktu­al­nych wydań czasopisma.


Artur Szut­ta, dr hab., prof UG, spe­cja­li­zu­ją­cy się w filo­zo­fii spo­łecz­nej, ety­ce i meta­ety­ce. Autor dwóch ksią­żek: Oby­wa­tel­skie nie­po­słu­szeń­stwo (War­sza­wa 2011), Intu­icje moral­ne. O pozna­niu dobra i zła (Lublin 2018); redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!”; miło­śnik pił­ki noż­nej i nauki języ­ków obcych (w tym języ­ka chińskiego).


Opra­co­wa­ła: Elż­bie­ta Micha­lak-Wit­kow­ska­/Ze­spół Pra­so­wy UG

Ilu­stra­cja: dr hab. Artur Szut­ta, prof UG, redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!”. Fot. Arek Smykowski/UG

Źró­dło: New­sy UG

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Bar­dzo Pastwu, za tę pra­cę, dzię­ku­ję. Sam, nie­gdyś, postrze­ga­łem filo­zo­fię, jako naukę kom­plet­nie mija­ją­cą się z rze­czy­wi­sto­ścią, gdzie: co filo­zof, to inna teza, zawi­łą i zagma­twa­ną (wyni­ka­ło to jed­nak zapew­ne ze ste­reo­ty­pu, powta­rza­ne­go przez star­sze ode mnie oso­by — sam mam dopie­ro 16 lat, więc nie­ła­two jest wery­fi­ko­wać każ­dy osąd). Dopie­ro apo­lo­ge­ty­ka (bar­dzo powią­za­na z filo­zo­fią reli­gii i ogól­ny­mi filo­zo­ficz­ny­mi zagad­nie­nia­mi, o teo­lo­gi nie wspo­mi­na­jąc), któ­ra zafra­po­wa­ła mnie do resz­ty, spra­wi­ła, że zaczą­łem się­gać po inne dzie­ła (głow­nie kla­sy­ki lite­ra­tu­ry filo­zo­ficz­nej). Do tego doszło zain­te­re­so­wa­nie filo­zo­fią przy­ro­dy i nauki, głów­nie za spra­wą ks. Micha­ła Hel­le­ra i całe­go wydaw­nic­twa CCPress. Dopeł­nie­niem mojej nowej pasji, sta­ło się wła­śnie Pań­stwa cza­so­pi­smo, choć na razie nie mia­łem oka­zji doko­nać zaku­pu nume­ru w for­mie papie­ro­wej, toteż zado­wa­lam się zawar­to­ścią witry­ny inter­ne­to­wej. Szcze­gól­nie inte­re­su­ją­ce oka­za­ły się arty­ku­ły o logi­ce, sztucz­nej inte­li­gen­cji, a tak­że kogni­ty­wi­sty­ce. (Zagad­ki logicz­ne rów­nież nale­żą do moich ulu­bio­nych zakła­dek na tej stro­nie, szko­da tyl­ko, że już się nie pojawiają.)
    Cóż. Jestem Pań­stwu nie­zmier­nie wdzięcz­ny. Myślę, że filo­zo­fia to przede wszyst­kim chęć zro­zu­mie­nia; to pozna­wa­nie tego, co uchwy­cić, w codzien­nym pośpie­chu, jest nie­by­wa­le trud­no. I ta świa­do­mość, iż wciąż jest jesz­cze tak wie­le do zapo­zna­nia, zrozumienia…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy