Antropologia Artykuł Eksperymenty myślowe

Artur Szutta: Transhumanistyczny eksperyment (myślowy)

Załóżmy, że istnieją trzy rodzaje obserwacji umysłu: 1) poprzez obserwację zdarzeń fizjologicznych w mózgu lub zachowania ciała; 2) obserwację wypowiedzi (mówionych lub na piśmie, a także mowy ciała); 3) przez obserwację z pierwszoosobowego punktu widzenia. Załóżmy także, że jesteśmy w stanie podglądać umysł każdej osoby – nie tylko swój własny – na te trzy sposoby. Dysponując takimi możliwościami, poobserwujmy, jak mógłby przebiegać eksperyment stopniowego transhumanizowania człowieka.

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj!” 2017 nr 6 (18), s. 32–33.  W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku  PDF.


Poniżej przed­staw­iamy Państ­wu raport z możli­wej do pomyśle­nia przyszłoś­ci, prezen­tu­ją­cy wyni­ki obserwacji z trzech wspom­ni­anych we wstępie per­spek­tyw. Zapis­ki każdej z nich będą odpowied­nio opa­tr­zone adno­tacją „A” (obserwac­ja mózgu i resz­ty ciała), „B” (obserwac­ja wypowiedzi badanego), „C” (rejes­trac­ja stanów men­tal­nych postrze­ganych przez badanego z jego pier­ws­zoosobowej per­spek­ty­wy).

Dzień 1. Badanemu zamontowano nowe, syntetyczne oczy o parametrach 1122342050.

A) Zaob­ser­wowano wzmożoną komu­nikację pomiędzy ocza­mi a odpowied­ni­mi sieci­a­mi neu­ronowy­mi w mózgu, akty­wność ta kaskad­owo akty­wowała spore obszary mózgu odpowiedzialne za postrze­ganie wzrokowe, pamięć, a także w pewnym stop­niu myśle­nie abstrak­cyjne.

B) Badany rapor­tu­je: „Widzę wyraźnie wzo­ry na grz­biecie pają­ka, tka­jącego sieć na krza­ku za oknem, wyraz twarzy smut­nej kobi­ety siedzącej pod drzewem widocznym na hory­zon­cie, tytuł książ­ki, którą czy­ta”.

C) „Niesamowite, z jaką łat­woś­cią dostrzegam każdy, odległy nawet szczegół, jakie sze­rok­ie pole widzenia. Mam szczęś­cie, że wybra­no mnie do tego ekspery­men­tu”.

Dzień 11. Badanemu przy użyciu nanorobotów transformowano kości.

Doko­nano tego za pomocą wymi­any każdego ich ele­men­tu bio­log­icznego na mate­ri­ał tytan-extra, lże­jszy i 100-krot­nie wytrzy­mal­szy od trady­cyjnej koś­ci. Jed­nocześnie trans­for­mowano tkankę mięśniową na tkankę z kom­pozy­tu hyper­mus­cle 348712, 20-krot­nie szy­b­ciej się skur­cza­jącą i rozkur­cza­jącą, o 100-krot­nie więk­szej wytrzy­małoś­ci niż trady­cyjne mięśnie, wyko­rzys­tu­jącą energię dostar­czaną przez wzbo­ga­coną glukozę, preparowaną przez ulep­szony układ traw­i­en­ny badanego.

A) Badany pod­nosi 5‑tonowe blo­ki, prze­suwa je we wskazane miejs­ca. Tęt­no, tem­per­atu­ra ciała charak­terysty­czne dla stanu spoczynku nor­mal­nego orga­niz­mu.

B) „Pod­nos­zone przeze mnie blo­ki zda­ją się ważyć kil­ka gram. Nie odczuwam ani zmęczenia, ani żad­nego dyskom­for­tu”.

C) „Łał, jakie te blo­ki lekuchne, jak­bym miał piórko w rękach. Ten ekspery­ment zaczy­na mi się coraz bardziej podobać. Nie dość, że będę sławny jako pier­wsza tran­shu­man­i­zowana w tak dalekim stop­niu isto­ta, to jeszcze mam takie super­moce. Życie jest piękne”.

Dzień 145. Badany dysponuje całkowicie wymienionym ciałem poza mózgiem.

Zaczy­na się kole­j­na faza tran­shu­man­i­zowa­nia pole­ga­ją­ca na stop­niowym wymieni­a­n­iu wybranych sieci neu­ronal­nych, odpowiedzial­nych za przetwarzanie danych per­cep­cyjnych, na sieci syn­te­ty­czne o zdol­noś­ci do prze­chowywa­nia zwięk­szonej obję­toś­ci pamię­ci oraz o zdol­noś­ci do przekazy­wa­nia syg­nałów elek­trycznych porówny­wal­ną z tą w trady­cyjnych sieci­ach elek­trycznych (czyli ok. 200 tys. km/s).

A) Wszczepi­one zespoły neu­ronalne funkcjonu­ją bez zakłóceń, pon­ad­to znaczą­co sty­mu­lu­ją akty­wność bio­log­icznej częś­ci mózgu w wielu obszarach.

B) „Dostrzegam wielokrot­nie więcej szczegółów, słyszę jed­nocześnie wiele dźwięków, ale mnie to nie rozprasza. Jestem na przykład w stanie prowadz­ić roz­mowę z naukow­ca­mi, przysłuchi­wać się roz­mowie tele­fon­icznej pro­fe­so­ra Kowal­skiego sto­jącego kil­ka metrów obok, a także śledz­ić z uwagą trans­mi­towany właśnie mecz piłkarskiej reprezen­tacji Pol­s­ki trenowanej przez Rober­ta Lewandowskiego”.

C) „Jakież to dzi­wne uczu­cie panować nad taką iloś­cią bodźców. Pro­fe­sor Kowal­s­ki ma najwyraźniej kłopo­ty z ich doras­ta­jącą córką Joan­ną. Jakimś dzi­wnym trafem pojaw­ia­ją się w mojej głowie obrazy scen kłót­ni między nimi. Nawet chy­ba wiem, co może zro­bić, aby rozwiązać swój prob­lem. [Myślane jed­nocześnie z myślą zara­por­towaną w poprzed­nim zda­niu:] Dobrze, że Lewandows­ki zgodz­ił się wziąć reprezen­tację w swo­je ręce, mimo swoich 70 lat. Od razu widać jakąś myśl tak­ty­czną w grze naszych chłopaków”.

Dzień 160. Neurony biologiczne zostały wymienione już w 50 %.

A) Mózg badanego jest bard­zo akty­wny, real­izu­je kil­ka razy więcej oper­acji przetwarza­nia infor­ma­cji niż zwykły mózg. Nie stwierd­zono efek­tu prze­grza­nia ani innych negaty­wnych skutków ubocznych.

B) „W mojej głowie pojaw­ia się masa myśli dotąd mi niez­nanych. Nur­tu­ją mnie liczne prob­le­my filo­zoficzne, teo­log­iczne, pytanie o sens życia, o cel wszechświa­ta. Zaczy­nam dostrze­gać sub­telne poziomy pięk­na w poezji, muzyce. Mam wraże­nie, jak­by czas zwol­nił a przestrzeń moich myśli znaczą­co się posz­erzyła. Właśnie dokon­ałem kilku odkryć matem­aty­cznych. Pozwól­cie państ­wo, że zademon­stru­ję wam jed­no… [wyka­sowano ze względów bez­pieczeńst­wa nar­o­dowego]”.

C) „Dzi­wne, widzę moje myśli tak złożone, a tak proste, za nimi w dal­szych szere­gach pojaw­ia­ją się myśli, których złożonoś­ci jeszcze niedawno nie byłbym w stanie sobie uświadomić. Czu­ję, jak ogranicza mnie język. Chy­ba będę musi­ał stworzyć sobie inny, bardziej efek­ty­wny sys­tem znaków. Może tak: ”現在都是非常蓉易的”.

Dzień 175. Transformacja neurologiczna: 100%.

A) Zarówno mózg, jak i resz­ta ciała funkcjonu­ją efek­ty­wnie i bez kom­p­likacji. Obiekt przenosi wielkie ciężary, bie­ga z pręd­koś­cią 200 km/h, rozwiązu­je wszys­tkie znane ludzkoś­ci zagad­ki w mgnie­niu oka. Bierze za pośred­nictwem inter­ne­tu udzi­ał jed­nocześnie w kilku tysią­cach dyskusji naukowych, poli­ty­cznych i społecznych.

B) „Czu­ję się dobrze. Jestem wdz­ięczny ludzkoś­ci za otworze­nie mi wrót do nowych wymi­arów egzys­tencji. Właśnie (tj. przed chwilą) opub­likowałem w internecie kilka­set książek i artykułów, które – mam nadzieję – przy­czynią się do roz­wo­ju naszej cywiliza­cji. Dla zwięk­szenia efek­ty­wnoś­ci komu­nikowa­nia moich myśli stworzyłem nowy język. Podręcznik do jego nau­ki został wydrukowany dziś rano. Gdy zostanie opanowany przez najz­namien­it­sze umysły współczes­nych ludzi oraz innych wybrańców, którzy zostaną tran­shu­man­i­zowani jak ja, wkroczymy w nową erę ludzkoś­ci, a właś­ci­wie postludzkoś­ci”.

C) Brak danych – zanikały już od kilku dni. Praw­dopodob­nie w wyniku awarii urządzenia wnika­jącego w pier­ws­zoosobową per­spek­ty­wę.


Artur Szut­ta – Filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, spec­jal­izu­je się w filo­zofii społecznej, etyce i metae­tyce. Jego pas­je to przyrządzanie smacznych potraw, nau­ka języków obcych (obec­nie węgier­skiego i chińskiego), chodze­nie po górach i gra w piłkę nożną.

Tekst jest dostęp­ny na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunk­ach 3.0 Pol­s­ka.

< Powrót do spisu treś­ci numeru.
Ilus­trac­ja: Josh McCann

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Autor powinien wiedzieć , że wszelkie nowe tech­nolo­gie, które są naprawdę potężne, zosta­ją zawsze zmo­nop­o­li­zowane w rękach obec­nych elit, dla mas zosta­ją co najwyżej jakieś ochłapy, poza tym skąd pomysł żeby ludziom cokol­wiek wszczepi­ać, a nie ulep­szać na drodze inżynierii gene­ty­czne, taki pogląd jest obec­nie lan­sowany, inżynieria gene­ty­czne będzie dla elit , a dla mas mniej lub bardziej zawod­na elek­tron­i­ka wszczepi­ana do mózgu, nad którą nawet nie będą mieli kon­troli, tu znaleziony ciekawy artykuł na ten tem­at: http://finktank.pl/2017/11/15/osobliwosc-ktora-nadejdzie/

    • W tym ekspery­men­cie meto­da ulep­sza­nia człowieka odgry­wa rolę dru­go­planową. Czy to będzie wszczepi­anie sztucznych sieci neu­ronowych, czy zmi­ana wywołana manip­u­lac­ja­mi gene­ty­czny­mi, to sprawa w tym ekspery­men­cie nieis­tot­na. Kluc­zowe pytanie doty­czy tego, kim staniemy się po takich zab­ie­gach, a w szczegól­noś­ci czy zachowamy naszą pier­ws­zo-osobową per­spek­ty­wę.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy