Aktualności Historia filozofii starożytnej Patronaty Wydarzenia

Arystoteles a współczesność – ostatni „Spacer z Arystotelesem”

W piątek (19 maja), już po raz ostatni, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na „Spacer z Arystotelesem” organizowany w ramach „Archeologii Myśli”, czyli cyklu, który połączył poznańskich archeologów i filozofów wokół przypomnienia znaczenia myśli Stagiryty dla kultury europejskiej. „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego wydarzenia.

Zapisz się do naszego newslettera

Ostat­ni wykład poprowadzi dr Paweł Ble­ja, który wygłosi prelekcję pt. „Czy filo­zofię współczes­ną intere­su­je Arys­tote­les?”. Całe spotkanie zostanie podzielone na dwie częś­ci, z których pier­wsza będzie próbą nasz­ki­cow­a­nia przez prele­gen­ta pewnego rodza­ju wzor­ca Arys­tote­le­sa. Jak pisze sam autor:

Jaki jest ten Arys­tote­les, którego obec­noś­ci moglibyśmy się spodziewać? Co jest najbardziej fra­pu­jące w Arys­tote­le­sie z punk­tu widzenia naszych plu­ral­isty­cznych cza­sów?

Dru­ga część to anal­iza najróżniejszych nurtów filo­zoficznych XX wieku pod kątem obec­noś­ci w nich myśli Sta­giry­ty („zaanon­su­ję, że Arys­tote­les nie jest filo­zofem jedynie rozważanym »w zamknię­tych kołach koś­ciel­nych«, cho­ci­aż i taki ma pewne walo­ry”). Spotkanie ma charak­ter otwarty i wszyscy uczest­ni­cy są zachę­cani do czyn­nego udzi­ału w dyskusji doty­czącej omaw­ianego tem­atu.

Spac­ery z Arys­tote­le­sem” to pro­jekt zor­ga­ni­zowany z okazji 2400. roczni­cy urodzin Sta­giry­ty, obe­j­mu­ją­cy dzi­ała­nia od październi­ka 2016 roku do czer­w­ca 2017, w tym dziewięć wykładów oraz wys­tawę fotograficzną. Tworzą one cykl refleksyjnych spotkań filo­zoficznych, utrzy­manych w luźnej kon­wencji, które ukazu­ją Arys­tote­le­sa jako myśli­ciela niezwyk­le sil­nie odd­zi­ału­jącego na kul­turę europe­jską Wschodu i Zachodu. Wszys­tko to w wyjątkowym Rez­erwa­cie Arche­o­log­icznym „Genius loci”, którego mot­tem jest wieloz­naczne hasło: „Przekrój poz­na­nia”.


Miejsce wydarzenia: Rez­er­wat Arche­o­log­iczny „Genius loci”, ul. Księdza Ignacego Posadzego 3, 61–108, Poz­nań

Czas wydarzenia: 19.05.2017, godz. 18.00

Strona inter­ne­towa wydarzenia

Wydarze­nie na Face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy