Audioteka F! Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #14 – Epiktet: Obojętność wobec rzeczy

Twórcą stoicyzmu był Zenon z Kition, który po przybyciu do Aten założył czwartą ze starożytnych szkół, nazwaną Portykiem. Stoicyzm zyskał popularność również w Rzymie, gdzie do wybitnych zwolenników tego nurtu należeli Epiktet, Marek Aureliusz i Seneka.

Epik­tet był z uro­dze­nia nie­wol­ni­kiem. Z uwa­gi na prze­ja­wia­ny przez nie­go zapał do filo­zo­fii, a może raczej wątłe zdro­wie, jego pan – Epa­fro­dyt, sekre­tarz gabi­ne­tu Nero­na – pozwo­lił mu się kształ­cić. Wkrót­ce Epik­tet stał się jed­nym z naj­więk­szych sto­ików rzym­skich. Enche­iri­dion, z któ­re­go pocho­dzi poniż­szy frag­ment, to zbiór pięć­dzie­się­ciu trzech mak­sym doty­czą­cych życia codzien­ne­go, spi­sa­ny przez jed­ne­go z uczniów Epik­te­ta na pod­sta­wie nauk mistrza. Epik­tet pod­kre­śla w nich róż­ni­cę mię­dzy rze­cza­mi zależ­ny­mi od nas a tymi, któ­re od nas nie zale­żą (i wobec
któ­rych nale­ży zacho­wać obo­jęt­ność), oraz zachę­ca nas do pogod­nej akcep­ta­cji wła­sne­go losu, sta­no­wią­ce­go cząst­kę racjo­nal­ne­go porząd­ku świata.

 

Epik­tet, Enche­iri­dion, § 1 i 51, przeł. L. Joachi­mo­wicz, w: Epik­tet, Dia­try­by. Enche­iri­dion z doda­niem Frag­men­tów oraz Geno­mo­lo­gium Epik­te­to­we­go, War­sza­wa: PWN 1961, s. 455–456 i 484–485.

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy