Audioteka F! Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #14 – Epiktet: Obojętność wobec rzeczy

Twórcą stoicyzmu był Zenon z Kition, który po przybyciu do Aten założył czwartą ze starożytnych szkół, nazwaną Portykiem. Stoicyzm zyskał popularność również w Rzymie, gdzie do wybitnych zwolenników tego nurtu należeli Epiktet, Marek Aureliusz i Seneka.

Epik­tet był z uro­dze­nia nie­wol­ni­kiem. Z uwa­gi na prze­ja­wia­ny przez nie­go zapał do filo­zo­fii, a może raczej wątłe zdro­wie, jego pan – Epa­fro­dyt, sekre­tarz gabi­ne­tu Nero­na – pozwo­lił mu się kształ­cić. Wkrót­ce Epik­tet stał się jed­nym z naj­więk­szych sto­ików rzym­skich. Enche­iri­dion, z któ­re­go pocho­dzi poniż­szy frag­ment, to zbiór pięć­dzie­się­ciu trzech mak­sym doty­czą­cych życia codzien­ne­go, spi­sa­ny przez jed­ne­go z uczniów Epik­te­ta na pod­sta­wie nauk mistrza. Epik­tet pod­kre­śla w nich róż­ni­cę mię­dzy rze­cza­mi zależ­ny­mi od nas a tymi, któ­re od nas nie zale­żą (i wobec
któ­rych nale­ży zacho­wać obo­jęt­ność), oraz zachę­ca nas do pogod­nej akcep­ta­cji wła­sne­go losu, sta­no­wią­ce­go cząst­kę racjo­nal­ne­go porząd­ku świata.

 

Epik­tet, Enche­iri­dion, § 1 i 51, przeł. L. Joachi­mo­wicz, w: Epik­tet, Dia­try­by. Enche­iri­dion z doda­niem Frag­men­tów oraz Geno­mo­lo­gium Epik­te­to­we­go, War­sza­wa: PWN 1961, s. 455–456 i 484–485.

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy