Audioteka F! Epistemologia

Audioteka „Filozofuj!” #16 – Diogenes Laertios: Tropy sceptyckie

Sceptycyzm miał w czasach starożytnych różne odmiany i w pewnym okresie opanował nawet Akademię Platońską. Bodaj najwybitniejszym przedstawicielem sceptycyzmu starożytnego był Ainezydem. Sporządził on wykaz dziesięciu tropów, czyli racji uzasadniających wstrzymanie się od zajęcia stanowiska.

Tro­py te uogól­nił kon­ty­nu­ator Aine­zy­de­ma, Agryp­pa, zmniej­sza­jąc ich licz­bę do pię­ciu. Poniż­szy wykaz tro­pów (zawar­ty w dzie­le Dio­ge­ne­sa Laer­tio­sa – jed­ne­go z pierw­szych sta­ro­żyt­nych histo­ry­ków filo­zo­fii, żyją­ce­go w III wie­ku) jest tak szcze­gó­ło­wy, że w póź­niej­szych wie­kach nie­wie­le już do nie­go doda­no. Jeden ze scep­ty­ków napi­sał poetyc­ko, że wąt­pie­nie jest jak „mięk­ka podusz­ka dla mądrej głowy”.

Dio­ge­nes Laer­tios, Żywo­ty i poglą­dy sław­nych filo­zo­fów, ks. 9, rozdz. 11, 74, 79–91, przeł. I. Kroń­ska, War­sza­wa: PWN 1988, wyd. 4, s. 560–561, 563–569.

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy