Audioteka F! Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #17 – Św. Augustyn: Rozszczepiona wola

Wyznania to dzieło, w którym wielki myśliciel chrześcijański i biskup Hippony nie tylko wyznaje swą wiarę i rozważa drogi do niej prowadzące, lecz także dokonuje rozliczenia z całym swym życiem, w tym z jego okresem niewiary i grzechu. W niniejszym fragmencie słabość młodego Augustyna do miłości zmysłowej stanowi punkt wyjścia do niezwykle wnikliwej analizy konfliktu wewnętrznego, który przeżywał on krótko przed nawróceniem się na chrześcijaństwo.

Wypa­da wspo­mnieć, że w owym cza­sie miał on już syna z nie­zna­ną nam z imie­nia dziew­czy­ną. Pod naci­skiem swo­jej mat­ki Augu­styn ode­słał tę dziew­czy­nę do Afry­ki, a syn, któ­ry z nim pozo­stał, w nie­dłu­gim cza­sie zmarł. Niniej­szy tekst jest świa­dec­twem ducho­wych roz­te­rek i poszu­ki­wań Augu­sty­na. Ujaw­nia tak­że jego – zbli­żo­ną do Pla­toń­skiej – kon­cep­cję czło­wie­ka i miłości.

Św. Augu­styn, Wyzna­nia, ks. 8, 1, 5, 9–11, przeł. Z. Kubiak, War­sza­wa: Insty­tut Wydaw­ni­czy Pax 1992, s. 213, 222–224, 233–235, 239–240.

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy