Audioteka F! Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #17 – Św. Augustyn: Rozszczepiona wola

Wyznania to dzieło, w którym wielki myśliciel chrześcijański i biskup Hippony nie tylko wyznaje swą wiarę i rozważa drogi do niej prowadzące, lecz także dokonuje rozliczenia z całym swym życiem, w tym z jego okresem niewiary i grzechu. W niniejszym fragmencie słabość młodego Augustyna do miłości zmysłowej stanowi punkt wyjścia do niezwykle wnikliwej analizy konfliktu wewnętrznego, który przeżywał on krótko przed nawróceniem się na chrześcijaństwo.

Wypa­da wspo­mnieć, że w owym cza­sie miał on już syna z nie­zna­ną nam z imie­nia dziew­czy­ną. Pod naci­skiem swo­jej mat­ki Augu­styn ode­słał tę dziew­czy­nę do Afry­ki, a syn, któ­ry z nim pozo­stał, w nie­dłu­gim cza­sie zmarł. Niniej­szy tekst jest świa­dec­twem ducho­wych roz­te­rek i poszu­ki­wań Augu­sty­na. Ujaw­nia tak­że jego – zbli­żo­ną do Pla­toń­skiej – kon­cep­cję czło­wie­ka i miłości.

Św. Augu­styn, Wyzna­nia, ks. 8, 1, 5, 9–11, przeł. Z. Kubiak, War­sza­wa: Insty­tut Wydaw­ni­czy Pax 1992, s. 213, 222–224, 233–235, 239–240.

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy