Audioteka F! Etyka Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #18 – Św. Augustyn: Skąd zło

Problem istnienia zła w świecie nabiera nowego znaczenia w kontekście chrześcijaństwa, które głosi, że świat został powołany do istnienia z nicości przez wszechmocnego i doskonale dobrego Boga. Rozważania Augustyna na ten temat stanowią jego znak rozpoznawczy, a rozwiązanie, które zaproponował, stało się ważnym elementem nauki chrześcijańskiej.

Poniż­szy wyimek z Wyznań sta­no­wi medy­ta­cję na temat pocho­dze­nia zła. W pierw­szej czę­ści Augu­styn sta­wia pyta­nie, a w dru­giej sta­ra się na nie odpowiedzieć.

Św. Augu­styn, Wyzna­nia, ks. 7, 5 i 12, przeł. Z. Kubiak, War­sza­wa: Insty­tut Wydaw­ni­czy Pax 1992, s. 186–187 i 199–200.

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Pro­ces prze­mia­ny ener­gii nastę­pu­je wg reguł innych niż pro­ces wymia­ny informacji.Oba te pro­ce­sy skła­da­ją się na efekt zwa­ny życiem.Ten pierw­szy prze­bie­ga wyłącz­nie wg zasa­dy że przy­czy­na wywo­łu­je sku­tek a “strzał­ka cza­su” jest skie­ro­wa­na wyłącz­nie w jed­ną stronę.Natomiast infor­ma­cja (kolej­ność uło­że­nia wzglę­dem sie­bie ele­men­tów skła­do­wych) aby zaist­nieć wyma­ga dopa­so­wa­nia, har­mo­nii, odpo­wied­nie­go uło­że­nia w całość wła­śnie tego co ma taki nie­za­leż­ny od niej charakter.Niezależność obu pro­ce­sów prze­ja­wia się na pozio­mie pod­sta­wo­wym (infor­ma­cja gene­tycz­na), wyż­szym (narzą­dy zmy­słów) oraz na cen­tral­nym pozio­mie prze­twa­rza­nia informacji.Być może Augu­styn z Hip­po­ny nie mógł wie­dzieć tego co my obec­nie i stąd Jego zacie­ka­wie­nie tym co spra­wia że cho­ru­je­my, pod­le­ga­my “przy­pad­ko­wym” wypad­kom a nawet tym dla­cze­go nasze odczu­cia subiek­tyw­ne są inne od subiek­tyw­nych innych osób.Być może też Augu­styn był­by zdzi­wio­ny gdy­by się dowie­dział że pier­wo­wzór czło­wie­ka (zwa­ny Bogiem) rów­nież nie był dosko­na­ły tyl­ko musiał pod­le­gać tym samym pra­wom co wszyst­kie orga­ni­zmy żywe.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy