Audioteka F! Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #19 – Marek Aureliusz: Twierdza wewnętrzna

Filozofia Epikteta zainspirowała ostatniego wielkiego stoika – cesarza Marka Aureliusza. Tym sposobem wyzwolony niewolnik stał się wzorem dla władcy największego imperium świata, jakim było wówczas Cesarstwo Rzymskie.

Trud­no się dzi­wić, że cesarz wybrał taką wła­śnie filo­zo­fię: za jego pano­wa­nia wzmoc­ni­ła się inwa­zja ple­mion ger­mań­skich, wylał Tyber, wybu­chła epi­de­mia dżu­my i zaczął pano­wać głód. Same Roz­my­śla­nia to rodzaj notat­ni­ka ducho­we­go, spi­sy­wa­ne­go w trak­cie dzia­łań wojen­nych. War­to jesz­cze wspo­mnieć, że w cza­sie poby­tu w Ate­nach w roku 175 po Chr. Marek Aure­liusz upań­stwo­wił czte­ry zna­ne nam szko­ły filo­zo­ficz­ne i usta­no­wił wyso­kie pen­sje dla ich kierowników

Marek Aure­liusz, Roz­my­śla­nia, przeł. M. Reiter, Gli­wi­ce: Helion 2016, s. 17–18, 35–37, 47, 78–79, 81.

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy