Audio Audioteka F! Etyka Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #9 – Arystoteles: Czym jest szczęście

Arystoteles, najwybitniejszy uczeń Platona i wychowawca młodego Aleksandra Macedońskiego, założył własną szkołę, nazwaną Liceum, która konkurowała z Akademią Platońską. Tak jak Aleksander swoimi podbojami zmienił mapę starożytnego świata, tak Arystoteles swoimi pracami zmienił oblicze filozofii.

Osta­tecz­nym celem każ­de­go czło­wie­ka jest, jak zauwa­ża Ary­sto­te­les, szczę­ście (gr. euda­imo­nia), ale nie każ­dy rozu­mie je tak samo. Czy pole­ga ono na przy­jem­no­ści, na reali­zo­wa­niu wła­snych ambi­cji, na posia­da­niu dóbr ducho­wych, zwią­za­nych z rozu­mem i cno­tą? W przy­to­czo­nym frag­men­cie Ary­sto­te­les bro­ni tej ostat­niej odpo­wie­dzi, odwo­łu­jąc się do dwóch argu­men­tów: z funk­cji wła­ści­wej czło­wie­ka oraz z podo­bień­stwa mię­dzy ludź­mi a bogami.

Ary­sto­te­les, Ety­ka niko­ma­chej­ska, prze­ło­ży­ła, wstę­pem i komen­ta­rzem opa­trzy­ła D. Grom­ska, w: ten­że, Dzie­ła wszyst­kie, t. 5, War­sza­wa: PWN 1996, s. 87–89 i 293–294 (1097a–1098a, 1178b–1179a).

Nume­ry i lite­ry w nawia­sie ozna­cza­ją stro­ny z wzor­co­we­go wyda­nia pism Ary­sto­te­le­sa w ory­gi­na­le (ozna­cze­nia te są umiesz­cza­ne na mar­gi­ne­sach prze­kła­dów tych pism).

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy