Audycje Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole Popularyzacja

Audycja o „Edukacji filozoficznej” – nowym programie MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło niedawno program „Edukacja filozoficzna” – skierowany do uczelni wyższych, mający na celu nawiązanie współpracy ze szkołami średnimi. Pisaliśmy o tym tutaj. Na falach Radiowej Jedynki ciekawie o programie i nauczaniu filozofii mówi prof. Paweł Łuków. 

Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia audy­cji. Aby przejść do stro­ny audy­cji, klik­nij TUTAJ.


Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.


Pyta­nia pomoc­ni­cze do dyskusji:

  1. Wyobraź­my sobie, że od wrze­śnia przy­szłe­go roku filo­zo­fia będzie obo­wiąz­ko­wa w szko­łach pod­sta­wo­wych, gim­na­zjach i lice­ach. Czy jeste­śmy na to przy­go­to­wa­ni kadro­wo, pro­gra­mo­wo itd.?
  2. Dla­cze­go spo­łecz­ny wize­ru­nek filo­zo­fii jest tak niekorzystny?
  3. Czy filo­zo­fia jest za trud­na dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i średnich?

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy