Audycje Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole Popularyzacja

Audycja o „Edukacji filozoficznej” – nowym programie MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło niedawno program „Edukacja filozoficzna” – skierowany do uczelni wyższych, mający na celu nawiązanie współpracy ze szkołami średnimi. Pisaliśmy o tym tutaj. Na falach Radiowej Jedynki ciekawie o programie i nauczaniu filozofii mówi prof. Paweł Łuków. 

Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia audy­cji. Aby przejść do stro­ny audy­cji, klik­nij TUTAJ.


Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.


Pyta­nia pomoc­ni­cze do dyskusji:

  1. Wyobraź­my sobie, że od wrze­śnia przy­szłe­go roku filo­zo­fia będzie obo­wiąz­ko­wa w szko­łach pod­sta­wo­wych, gim­na­zjach i lice­ach. Czy jeste­śmy na to przy­go­to­wa­ni kadro­wo, pro­gra­mo­wo itd.?
  2. Dla­cze­go spo­łecz­ny wize­ru­nek filo­zo­fii jest tak niekorzystny?
  3. Czy filo­zo­fia jest za trud­na dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i średnich?

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy