Audycje Popularyzacja

Audycja o „Filozofuj!” w Radiu Gdańsk

Wczoraj wieczorem (18 grudnia 2015 r.) redakcja „Filozofuj!” w składzie: dr Natasza Szutta (UG), dr Artur Szutta (UG) i mgr Celina Głogowska (USz) gościła na antenie Radia Gdańsk. Byliśmy gośćmi red. Iwony Borawskiej w programie „Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk”. Program trwał ok. 45 min w świetnym jak na filozofowanie czasie antenowym (22:00-23:00). Przedmiotem rozmów było czasopismo „Filozofuj!”, filozofia jako taka i poruszane przez nią problemy, idea popularyzacji filozofii oraz spotkania „Gdańsku, filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Opo­wie­dzie­li­śmy o cza­so­pi­śmie, o jego celu i zawar­to­ści. Wspo­mnie­li­śmy tro­chę o sobie, o tym, co nas przy­wio­dło do filo­zo­fii i do współ­two­rze­nia cza­so­pi­sma. Nade wszyst­ko roz­ma­wia­li­śmy jed­nak o pro­ble­mach filo­zo­ficz­nych poru­sza­nych na łamach „Filo­zo­fuj!”. Rze­tel­nie przy­go­to­wa­na Pani Redak­tor docie­kli­wie drą­ży­ła temat za tema­tem. Były to m. in.: kwe­stia umy­słu ludz­kie­go, w tym pro­blem sztucz­nej inte­li­gen­cji, isto­ta szczę­ścia, wol­no­ści sło­wa i demo­kra­cji. Nie zabra­kło tak­że logi­ki i eks­pe­ry­men­tów myślo­wych oraz odwo­ła­nia do obec­nej rze­czy­wi­sto­ści spo­łecz­nej w Pol­sce – wszak filo­zo­fia daje narzę­dzia, by z dystan­su spoj­rzeć na ota­cza­ją­cy nas świat.

Audy­cja spo­tka­ła się ponoć z przy­chyl­nym odbio­rem. Takie dobie­ga­ją nas słu­chy. Czy war­ta jest Waszej uwa­gi prze­ko­naj­cie się sami i posłu­chaj­cie > tutaj (nie­ma­ją­cy kon­ta gma­il muszą pobrać plik, a mają­cy kon­to win­ni się zalo­go­wać i wybrać odtwa­rzacz Music Play­er for Google Dri­ve) lub tutaj. Nam było nie­zmier­nie miło, że przez pra­wie godzi­nę mogli­śmy pofi­lo­zo­fo­wać na ante­nie Radia Gdańsk. Mam nadzie­ję, że niko­go nie zanu­dzi­li­śmy, a prze­ciw­nie zachę­ci­li­śmy do filo­zo­ficz­nej przy­go­dy! Pani Redak­tor Iwo­nie Boraw­skiej jesz­cze raz naj­ser­decz­niej dzię­ku­je­my za zapro­sze­nie i liczy­my, że spo­tka­my się jesz­cze nie raz przy oka­zji kolej­nych nume­rów „Filo­zo­fuj!”, by omó­wić poru­sza­ne w nich pro­ble­my – te naj­głęb­sze i naj­bar­dziej pod­sta­wo­we, palą­ce ludz­ką duszę i nie pozwa­la­ją­ce spać po nocach, pro­ble­my, któ­re filo­zo­fia sta­wia na poważ­nie i na któ­re rze­tel­nie szu­ka odpowiedzi.

Do usły­sze­nia!

Celi­na Głogowska


Audycję można wysłuchać > tutaj* lub tutaj.

(* nie­ma­ją­cy kon­ta gma­il muszą pobrać plik, a mają­cy kon­to win­ni się zalo­go­wać i wybrać odtwa­rzacz Music Play­er for Google Drive)Nata­sza Szut­ta
, Artur Szut­ta, Celi­na Glo­gow­ska: Bar­dzo mi się podo­ba­ło, świet­na audy­cja, Pro­wa­dzą­ca dosko­na­ła, to że potra­fi­ła zaga­jać, pytać, to bar­dzo waż­ne. W pierw­szej czę­ści Nata­sza bry­lo­wa­ła, w dru­giej Artur, zaś Pani Celi­na cel­nie doda­wa­ła swe uwa­gi w cało­ści, no i ład­nie rekla­mo­wa­ła spo­tka­nia. Bar­dzo dłu­ga audy­cja, to chy­ba rzad­kie, że aż 45 minut. było cie­ka­wie i sądzę, że mogło zain­te­re­so­wać. Gra­tu­lu­ję całej trójce 🙂

Dr Marek Pepliń­ski @ Facebook

Oto gale­ria z nagrania:

No Sli­de Found In Slider.


Mul­ti­me­dial­ną rela­cję ze spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Gdań­sku, któ­re odby­ło się 1 grud­nia 2015 moż­na prze­czy­tać i obej­rzeć > tutaj.

Zob. też rela­cję z Opo­la wokół nr 6 „Filo­zo­fuj!” o Bogu i reli­gii > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy