Audycje Popularyzacja

Audycja o „Filozofuj!” w Radiu Gdańsk

Wczoraj wieczorem (18 grudnia 2015 r.) redakcja „Filozofuj!” w składzie: dr Natasza Szutta (UG), dr Artur Szutta (UG) i mgr Celina Głogowska (USz) gościła na antenie Radia Gdańsk. Byliśmy gośćmi red. Iwony Borawskiej w programie „Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk”. Program trwał ok. 45 min w świetnym jak na filozofowanie czasie antenowym (22:00-23:00). Przedmiotem rozmów było czasopismo „Filozofuj!”, filozofia jako taka i poruszane przez nią problemy, idea popularyzacji filozofii oraz spotkania „Gdańsku, filozofuj!”.

Opowiedzieliśmy o cza­sopiśmie, o jego celu i zawartoś­ci. Wspom­nieliśmy trochę o sobie, o tym, co nas przy­wiodło do filo­zofii i do współt­worzenia cza­sopis­ma. Nade wszys­tko roz­maw­ial­iśmy jed­nak o prob­lemach filo­zoficznych poruszanych na łamach „Filo­zo­fuj!”. Rzetel­nie przy­go­towana Pani Redak­tor dociek­li­wie drążyła tem­at za tem­atem. Były to m. in.: kwes­t­ia umysłu ludzkiego, w tym prob­lem sztucznej inteligencji, isto­ta szczęś­cia, wol­noś­ci słowa i demokracji. Nie zabrakło także logi­ki i ekspery­men­tów myślowych oraz odwoła­nia do obec­nej rzeczy­wis­toś­ci społecznej w Polsce – wszak filo­zofia daje narzędzia, by z dys­tan­su spo­jrzeć na otacza­ją­cy nas świat.

Audy­c­ja spotkała się ponoć z przy­chyl­nym odbiorem. Takie dob­ie­ga­ją nas słuchy. Czy warta jest Waszej uwa­gi przekon­a­j­cie się sami i posłucha­j­cie > tutaj (niema­ją­cy kon­ta gmail muszą pobrać plik, a mają­cy kon­to win­ni się zal­o­gować i wybrać odt­warza­cz Music Play­er for Google Dri­ve) lub tutaj. Nam było niezmiernie miło, że przez praw­ie godz­inę mogliśmy pofilo­zo­fować na ante­nie Radia Gdańsk. Mam nadzieję, że niko­go nie zanudzil­iśmy, a prze­ci­wnie zachę­cil­iśmy do filo­zoficznej przy­gody! Pani Redak­tor Iwonie Borawskiej jeszcze raz najserdeczniej dzięku­je­my za zaprosze­nie i liczymy, że spotkamy się jeszcze nie raz przy okazji kole­jnych numerów „Filo­zo­fuj!”, by omówić poruszane w nich prob­le­my – te najgłęb­sze i najbardziej pod­sta­wowe, palące ludzką duszę i nie pozwala­jące spać po nocach, prob­le­my, które filo­zofia staw­ia na poważnie i na które rzetel­nie szu­ka odpowiedzi.

Do usłyszenia!

Celi­na Gło­gows­ka


Audycję można wysłuchać > tutaj* lub tutaj.

(* niema­ją­cy kon­ta gmail muszą pobrać plik, a mają­cy kon­to win­ni się zal­o­gować i wybrać odt­warza­cz Music Play­er for Google Dri­ve)Natasza Szut­ta
, Artur Szut­ta, Celi­na Glo­gows­ka: Bard­zo mi się podobało, świet­na audy­c­ja, Prowadzą­ca doskon­ała, to że potrafiła zaga­jać, pytać, to bard­zo ważne. W pier­wszej częś­ci Natasza bry­lowała, w drugiej Artur, zaś Pani Celi­na cel­nie dodawała swe uwa­gi w całoś­ci, no i ład­nie reklam­owała spotka­nia. Bard­zo dłu­ga audy­c­ja, to chy­ba rzad­kie, że aż 45 min­ut. było ciekaw­ie i sądzę, że mogło zain­tere­sować. Grat­u­lu­ję całej trójce 🙂

Dr Marek Peplińs­ki @ Face­book

Oto gale­ria z nagra­nia:

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...


Mul­ti­me­di­al­ną relację ze spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Gdańsku, które odbyło się 1 grud­nia 2015 moż­na przeczy­tać i obe­jrzeć > tutaj.

Zob. też relację z Opo­la wokół nr 6 „Filo­zo­fuj!” o Bogu i religii > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy