Filozofia współczesna Ogłoszenia Ontologia Relacje i reportaże Video

Bartłomiej Skowron: Roman Ingarden [wykład]

Bartłomiej Skowron (Politechnika Warszawska) w lutym 2019 r. wygłosił w ramach Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej wykład będący wprowadzeniem do ontologii Romana Ingardena. Od kilku tygodni nagranie dostępne jest w serwisie YouTube. Zachęcamy do obejrzenia! Przypominamy, że rok 2020 Senat RP ogłosił rokiem Romana Ingardena.

 


Wro­cław­ska Wszech­ni­ca Filo­zo­ficz­na (WWF) – to cykl otwar­tych spo­tkań (wykła­dów połą­czo­nych z dys­ku­sją) mają­cych na celu popu­la­ry­za­cję sze­ro­ko rozu­mia­nej filo­zo­fii. W roku aka­de­mic­kim 2018/2019 w ramach kolej­nych spo­tkań odby­wa­ły się pre­zen­ta­cje myśli przed­sta­wi­cie­li pol­skiej filo­zo­fii XIXXX w. Spo­tka­nia WWF odby­wa­ją się (w cza­sach nie­pan­de­micz­nych) w wybra­ne piąt­ki w godz. 16.00–18.00, w Auli LO nr IX im. Juliu­sza Sło­wac­kie­go, ul. Ks. P. Skar­gi 31 we Wro­cła­wiu. Peł­ny pro­gram spo­tkań WWF na stro­nie: https://www.facebook.com/WszechnicaFilozoficzna.


Bar­tło­miej Skow­ron – dr, pla­to­nik, filo­zof mate­ma­tycz­ny; adiunkt na Wydzia­le Admi­ni­stra­cji i Nauk Spo­łecz­nych Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Współ­pra­cow­nik Mię­dzy­na­ro­do­we­go Cen­trum Onto­lo­gii For­mal­nej. Zaj­mu­je się onto­lo­gią, a w tym teo­ria­mi idei i pro­ble­ma­mi filo­zo­ficz­nej teo­rii cało­ści i czę­ści. Pro­ble­my filo­zo­ficz­ne sta­ra się roz­wią­zy­wać uży­wa­jąc mate­ma­ty­ki. Aktu­al­nie roz­wi­ja dyna­micz­ną teo­rię idei przy wyko­rzy­sta­niu teo­rii kate­go­rii. Inte­re­su­je się rów­nież filo­zo­fią nauki i feno­me­no­lo­gią. Jego hob­by to bie­gi dłu­go­dy­stan­so­we i nowe technologie.

 

 

Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy