Filozofia matematyki Fragment z klasyka

Bernard Bolzano: Paradoksy nieskończonych mnogości

Źró­dło: B. Bol­za­no, Para­dok­sy nie­skoń­czo­no­ści, przeł. L. Pakal­ska, War­sza­wa: PWN 1966, s. 31–32.


Dwie mno­go­ści, obie nie­skoń­czo­ne, mogą pozo­sta­wać wzglę­dem sie­bie w takim sto­sun­ku, że z jed­nej stro­ny każ­dy ele­ment nale­żą­cy do jed­nej z tych mno­go­ści moż­na złą­czyć w parę z jed­nym ele­men­tem dru­giej, tak że żaden ele­ment któ­rej­kol­wiek z nich nie pozo­sta­je bez włą­cze­nia go w parę, jak rów­nież żaden nie powta­rza się w dwu lub wię­cej parach, z dru­giej jed­nak stro­ny moż­li­we jest przy tym, że jed­na z tych mno­go­ści zawie­ra dru­gą jako pew­ną część jedy­nie, tak iż zatem wie­lo­ści, któ­re one przed­sta­wia­ją, pozo­sta­ją w naj­róż­niej­szych wza­jem­nych sto­sun­kach, jeże­li wszyst­kie ich rze­czy skła­do­we trak­tu­je­my jako rów­ne, tj. jako jednostki.


Pobierz tekst w PDF.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy