Aktualności Nowości wydawnicze

Biographia literaria – nowość wydawnicza

Coleridge
Biographia literaria Samuela Taylora Coleridge’a to nowość wydawnicza Wydawnictwa Naukowego PWN, która ukazała się we wrześniu 2019 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Biographia lit­er­aria Samuela Tay­lo­ra Coleridge’a to zbiór szkiców o tem­atyce filo­zoficznej i kry­ty­czno­lit­er­ack­iej, uję­tych w ramy auto­biografii intelek­tu­al­nej. Dzieło pow­stało z połączenia dwóch tek­stów, pier­wot­nie planowanych jako osob­ne książ­ki. Pier­wsza z nich miała być ese­jem filo­zoficznym – kry­tyką anglosask­iej asoc­jacjon­isty­cznej filo­zofii umysłu (Locke’a, Hume’a, Hart­leya) z pozy­cji ide­al­iz­mu tran­scen­den­tal­nego (Kan­ta i Schellinga), z którym Coleridge zapoz­nał się w Niem­czech; dru­ga – obsz­ernym pod­sumowaniem sto­sunku Coleridge’a do twór­c­zoś­ci i pro­gra­mu lit­er­ack­iego jego wielkiego przy­ja­ciela i poe­ty Willia­ma Wordswortha, wskazaniem jego moc­nych i słabych punk­tów. Z tego połączenia filo­zofii i kry­ty­ki lit­er­ack­iej zrodz­iły się ory­gi­nalne pomysły, takie jak rozróżnie­nie wyobraźni i fan­tazji jako dwóch różnych władz umysłu oraz idea „zaw­ieszenia niewiary” jako zasady tworzenia fikcji lit­er­ack­iej. Całość wzbo­ga­ca­ją erudy­cyjne dygres­je oraz bar­wne aneg­do­ty ukazu­jące panoramę społeczeńst­wa bry­tyjskiego w okre­sie wojen z rewolucyjną, a następ­nie napoleońską Francją.


Autor: Samuel Tay­lor Coleridge

Tytuł: Biographia lit­er­aria

Seria: Bib­liote­ka Klasyków Filo­zofii

Tłu­macze­nie: Bar­tosz Dzi­ałoszyńs­ki

Licz­ba stron: 540

ISBN: 978–83-01–20736‑6

Data pre­miery: 10.09.2019


O Autorze

Samuel Tay­lor Coleridge (1772–1834) – wybit­ny ang­iel­s­ki poeta, eseista, filo­zof i kry­tyk lit­er­ac­ki. Członek grupy ang­iel­s­kich poet­ów jezior, tzw. lak­istów. Prekur­sor roman­tyz­mu w lit­er­aturze bry­tyjskiej. Wraz z Williamem Wordsworthem autor Bal­lad lirycznych (1798).

Więcej nowoś­ci wydawniczych zna­jdziesz w naszym dziale Nowoś­ci wydawnicze.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Tytuł tej pub­likacji, w tym oczy­wiś­cie sama seria BKF, napawa­ją optymizmem, są ciekawe same w sobie i ex def­i­n­i­tione! Sto lat!

    Miejmy nadzieję tylko, iż nie będzie tak, jak po wyda­niu “Kor­diana” (cz. I) Juliusza Słowack­iego, gdy Adam Mick­iewicz nazwał ten arcy­dra­mat roman­ty­czny: “Kościołem/świątynią, w której nie ma Boga”.

    (Przy okazji, podob­no kiedyś na egza­minie, właśnie z lit­er­atu­ry roman­ty­cznej, prof. Mieczysław Inglot (RIP) UWr., zapy­tał stu­den­ta, kto napisał wspom­ni­anego “Kor­diana”. Na co tamten odpowiedzi­ał mu, że JS. Wów­czas prof. MI, odpowiedzi­ał na to, zada­jąc kole­jne pytanie, niere­to­ryczne — “A skąd pan to wie?!”).

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy