Aktualności Edukacja filozoficzna Patronaty Wydarzenia

Filozoficznie z młodzieżą o blaskach i cieniach miłości

Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej" zaprasza na spotkanie filozoficzne pt. Jakie są blaski i cienie miłości? . Wydarzenie adresowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i stanowi część cyklu filozoficznego, zorganizowanego dla młodzieży w księgarni „Fika”. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad całością.

Zapisz się do naszego newslettera

Na spotka­niu zadane zostanie pytanie o typy i różnorodne posta­cie miłoś­ci, np. przy­jaźń i miłość rodzi­ciel­s­ka? Zostanie też przeprowad­zona kry­ty­cz­na anal­iza domin­u­ją­cych, cza­sem błęd­nych, stereo­typów doty­czą­cych miłoś­ci, np. miłoś­ci roman­ty­cznej. Na koniec pod­ję­ta zostanie reflek­s­ja o budowa­niu relacji między­ludz­kich, w tym o wzor­cach i kon­cepc­jach, które mogą szkodli­wie wpły­wać na nasze związ­ki z inny­mi ludź­mi.

Spotkanie poprowadzi Paweł Kołodz­ińs­ki, nauczy­ciel przed­miotów filo­zofia i ety­ka. Ukończył  stu­dia matem­aty­czne na WSP w Szczecinie, później stu­dia pody­plo­mowe z filo­zofii. Dłu­go­let­ni metodyk edukacji filo­zoficznej. Autor (wraz z Jakubem Kapiszewskim) podręczni­ka do ety­ki dla szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Sekre­tarz Komite­tu Okrę­gowego Olimpiady Filo­zoficznej i opiekun wielu lau­re­atów Olimpiady. Admi­ra­tor Józe­fa Tis­chn­era, ety­ki aksjo­log­icznej i psy­chologii moral­noś­ci.

Szczecin, Księ­gar­nia FiKa, al. Papieża Jana Pawła II 6
25 październi­ka 2018 o 17:00–18:00
Strona inter­ne­towa
Wydarze­nie na Face­booku

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy