Aktualności Edukacja filozoficzna Patronaty Wydarzenia

Filozoficznie z młodzieżą o blaskach i cieniach miłości

Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej" zaprasza na spotkanie filozoficzne pt. Jakie są blaski i cienie miłości? . Wydarzenie adresowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i stanowi część cyklu filozoficznego, zorganizowanego dla młodzieży w księgarni „Fika”. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad całością.

Zapisz się do naszego newslettera

Na spo­tka­niu zada­ne zosta­nie pyta­nie o typy i róż­no­rod­ne posta­cie miło­ści, np. przy­jaźń i miłość rodzi­ciel­ska? Zosta­nie też prze­pro­wa­dzo­na kry­tycz­na ana­li­za domi­nu­ją­cych, cza­sem błęd­nych, ste­reo­ty­pów doty­czą­cych miło­ści, np. miło­ści roman­tycz­nej. Na koniec pod­ję­ta zosta­nie reflek­sja o budo­wa­niu rela­cji mię­dzy­ludz­kich, w tym o wzor­cach i kon­cep­cjach, któ­re mogą szko­dli­wie wpły­wać na nasze związ­ki z inny­mi ludźmi.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Paweł Koło­dziń­ski, nauczy­ciel przed­mio­tów filo­zo­fia i ety­ka. Ukoń­czył  stu­dia mate­ma­tycz­ne na WSP w Szcze­ci­nie, póź­niej stu­dia pody­plo­mo­we z filo­zo­fii. Dłu­go­let­ni meto­dyk edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej. Autor (wraz z Jaku­bem Kapi­szew­skim) pod­ręcz­ni­ka do ety­ki dla szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Sekre­tarz Komi­te­tu Okrę­go­we­go Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej i opie­kun wie­lu lau­re­atów Olim­pia­dy. Admi­ra­tor Józe­fa Tisch­ne­ra, ety­ki aksjo­lo­gicz­nej i psy­cho­lo­gii moralności.

Szcze­cin, Księ­gar­nia FiKa, al. Papie­ża Jana Paw­ła II 6
25 paź­dzier­ni­ka 2018 o 17:00–18:00
Stro­na internetowa
Wyda­rze­nie na Facebooku

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy