Aktualności Antropologia Etyka Filozofia kultury Filozofia polityki Nowości wydawnicze

Ból. Konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu cierpienia – nowość wydawnicza

Ból. Konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu cierpienia Elaine Scarry to nowość wydawnicza Wydawnictwa Naukowego PWN, która ukazała się we wrześniu 2019 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Po raz pier­wszy wydana w Polsce książ­ka Elaine Scar­ry to klasy­czne studi­um nad kul­tur­owym i poli­ty­cznym znacze­niem bólu jako zjawiska trud­no wyrażal­nego w języku, a zarazem wyma­ga­jącego uwa­gi i społecznej wrażli­woś­ci. Nie jest to abstrak­cyjny trak­tat, lecz nasy­cona moral­ną wrażli­woś­cią pra­ca opar­ta z jed­nej strony na bogatym mate­ri­ale empirycznym, obe­j­mu­ją­cym świadect­wa osób cier­pią­cych, dane medy­czne, doku­men­ty doty­czące wojen i tor­tur, a z drugiej – na tek­stach z obszaru lit­er­atu­ry pięknej, filo­zofii, medy­cyny czy strate­gii mil­i­tarnej, w których Scar­ry tropi ból jako fun­da­men­tal­ny, częs­to spy­chany na dru­gi plan prob­lem.


Autor: Elanie Scar­ry

Tytuł: Ból

Pod­ty­tuł: Kon­struowanie i dekon­struowanie świa­ta w obliczu cier­pi­enia

Tłu­macze­nie: Joan­na Bednarek

Licz­ba stron: 454

ISBN: 978–83-01–20737‑7

Data pre­miery: 19.09.2019


O Autorze

Elaine Scar­ry (ur. 1946) – amerykańs­ka eseist­ka, lit­er­atur­oz­naw­czyni, pro­fe­sor este­ty­ki i aksjologii na Uni­w­er­syte­cie Har­var­da. Lau­re­at­ka Nagrody im. Tru­mana Capote’a w dziedzinie kry­ty­ki lit­er­ack­iej za książkę Dream­ing by the Book (1999). Autor­ka pon­ad 10 książek, z których Ból jest pier­wszą udostęp­nioną pol­skiemu czytel­nikowi.

Więcej nowoś­ci wydawniczych zna­jdziesz w naszym dziale Nowoś­ci wydawnicze.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Już sam tytuł tej książ­ki powodu­je i wywołu­je ukry­ty ból post post­mod­ernisty­czny cha cha
    Z pozdrowieni­a­mi dla Autorki/rektorki!

    • ps. S. Swieżaws­ki wspom­i­nał kiedyś, że kar­dy­nał S. Wyszyńs­ki (dr) oso­biś­cie wypom­ni­ał mu: “Co wyś­cie zro­bili z tą filo­zofią”.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy