Aktualności Antropologia Etyka Filozofia kultury Filozofia polityki Nowości wydawnicze

Ból. Konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu cierpienia – nowość wydawnicza

Ból. Konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu cierpienia Elaine Scarry to nowość wydawnicza Wydawnictwa Naukowego PWN, która ukazała się we wrześniu 2019 r.

Po raz pierw­szy wyda­na w Pol­sce książ­ka Ela­ine Scar­ry to kla­sycz­ne stu­dium nad kul­tu­ro­wym i poli­tycz­nym zna­cze­niem bólu jako zja­wi­ska trud­no wyra­żal­ne­go w języ­ku, a zara­zem wyma­ga­ją­ce­go uwa­gi i spo­łecz­nej wraż­li­wo­ści. Nie jest to abs­trak­cyj­ny trak­tat, lecz nasy­co­na moral­ną wraż­li­wo­ścią pra­ca opar­ta z jed­nej stro­ny na boga­tym mate­ria­le empi­rycz­nym, obej­mu­ją­cym świa­dec­twa osób cier­pią­cych, dane medycz­ne, doku­men­ty doty­czą­ce wojen i tor­tur, a z dru­giej – na tek­stach z obsza­ru lite­ra­tu­ry pięk­nej, filo­zo­fii, medy­cy­ny czy stra­te­gii mili­tar­nej, w któ­rych Scar­ry tro­pi ból jako fun­da­men­tal­ny, czę­sto spy­cha­ny na dru­gi plan problem.


Autor: Ela­nie Scarry

Tytuł: Ból

Pod­ty­tuł: Kon­stru­owa­nie i dekon­stru­owa­nie świa­ta w obli­czu cierpienia

Tłu­ma­cze­nie: Joan­na Bednarek

Licz­ba stron: 454

ISBN: 978–83-01–20737‑7

Data pre­mie­ry: 19.09.2019


O Auto­rze

Ela­ine Scar­ry (ur. 1946) – ame­ry­kań­ska ese­ist­ka, lite­ra­tu­ro­znaw­czy­ni, pro­fe­sor este­ty­ki i aksjo­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Harvar­da. Lau­re­at­ka Nagro­dy im. Tru­ma­na Capote’a w dzie­dzi­nie kry­ty­ki lite­rac­kiej za książ­kę Dre­aming by the Book (1999). Autor­ka ponad 10 ksią­żek, z któ­rych Ból jest pierw­szą udo­stęp­nio­ną pol­skie­mu czytelnikowi.

Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych znaj­dziesz w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Już sam tytuł tej książ­ki powo­du­je i wywo­łu­je ukry­ty ból post post­mo­der­ni­stycz­ny cha cha
    Z pozdro­wie­nia­mi dla Autorki/rektorki!

    • ps. S. Swie­żaw­ski wspo­mi­nał kie­dyś, że kar­dy­nał S. Wyszyń­ski (dr) oso­bi­ście wypo­mniał mu: “Co wyście zro­bi­li z tą filozofią”.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy