Akcje Aktualności

Brakuje tylko… 43 złotych!

Jesteśmy na ostatniej prostej do osiągnięcia pierwszego celu zdefiniowanego na portalu patronite.pl. Czytelnicy i Patroni! Serdecznie dziękujemy za wsparcie, którego nam udzielacie. Pomożecie także na finiszu?

Zapisz się do naszego newslettera

Jak, na co i dlaczego zbieramy?

Jak dzia­ła patronite.pl? My – jako twór­cy – usta­la­my cele rze­czo­we, któ­re chce­my osią­gnąć, i kwo­tę, jaką potrze­bu­je­my na reali­za­cję tego celu. Jeden z naszych celów to roz­wi­ja­nie – zarów­no ilo­ścio­wo, jak i jako­ścio­wo – por­ta­lu filozofuj.eu, któ­ry jest codzien­nie aku­ta­li­zo­wa­ny. To zna­czy – mówiąc hasło­wo – „wię­cej tek­stów popu­la­ry­zu­ją­cych filo­zo­fię” i „lepiej przy­go­to­wa­ne tek­sty”. Przy tym jest dla nas waż­ne, by te tek­sty pozo­sta­ły w otwar­tym, bez­płat­nym dostę­pie. Nie chce­my two­rzyć barier finan­so­wych dla popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii, a tym samym zawę­żać gro­na odbior­ców. Nasze dzia­ła­nia już przy­no­szą nie­ma­łe rezul­ta­ty, o czym za chwilę.

Dla­cze­go pro­wa­dzi­my tę zbiór­kę? Bo na ten cel nie mamy żad­ne­go inne­go finan­so­wa­nia. Nawet na wyda­wa­nie nasze­go maga­zy­nu otrzy­ma­li­śmy z MKiDN tyl­ko poło­wę wnio­sko­wa­nych środ­ków (i tu też przy­da­ło­by się wspar­cie), a na cel okre­ślo­ny powy­żej – nie mamy żad­nych środ­ków, z wyjąt­kiem pocho­dzą­cych ze zbiór­ki. Nie moż­na też opie­rać tak pra­co­chłon­ne­go i sys­te­ma­tycz­ne­go dzie­ła wyłą­cze­nie na pra­cy wolon­ta­riac­kiej, zwłasz­cza przez przez dłu­gi czas, a tyl­ko wte­dy moż­na ocze­ki­wać owo­ców. Wolon­ta­riat sta­no­wi waż­ną część naszej pra­cy, ale już nie wystar­cza. Tak roz­ro­sło się nasze dzie­ło. Musi­my zatrud­niać oso­by, któ­re robią to sys­te­ma­tycz­nie i z peł­ną odpowiedzialnością.

Wła­śnie zbli­ża­my się do zamknię­cia pierw­sze­go pro­gu (1000 zł), do któ­re­go bra­ku­je nam zale­d­wie… 43 zł! Może­cie nam pomóc prze­kro­czyć tę magicz­ną gra­ni­cę! Pamię­taj­cie, że każ­da zło­tów­ka ma dla nas ogrom­ne zna­cze­nie, a prze­cież Patro­nem może zostać każ­dy z Was! Bio­rąc pod uwa­gę, ilu mamy sta­łych Czy­tel­ni­ków, nawet 5 zł wspar­cia pozwo­li nam reali­zo­wać napraw­dę poży­tecz­ne dla wszyst­kich cele. Jak pomóc? Wystar­czy wejść na nasz pro­fil na patronite.pl i wybrać kwo­tę, któ­rą chce­cie prze­zna­czyć na dzia­łal­ność „Filo­zo­fuj!”. Mamy nadzie­ję, że razem jeste­śmy w sta­nie zebrać o wie­le wię­cej niż nasze gra­nicz­ne 43 zł 🙂 

Chcę wesprzeć popularyzację filozofii

Na co wykorzystujemy otrzymane środki?

Spójrz­cie na poniż­szą listę dzia­łań, któ­re – dzię­ki Wam – może­my podejmować 🙂

  • Codzien­nie na naszym por­ta­lu poja­wia się już nie jeden, ale trzy, czte­ry, a cza­sem nawet… pięć wpi­sów! W ostat­nim cza­sie zaczę­li­śmy regu­lar­nie dostar­czać Wam na por­ta­lu recen­zje ksią­żek filo­zo­ficz­nych (#Czwart­ki­ZRe­cen­zją), frag­men­ty tek­stów kla­sycz­nych (#Wtor­kiZ­Kla­sy­ką) i felie­to­ny redak­cyj­ne (zna­ko­mi­ta Justy­na Melo­now­ska, któ­ra zgo­dzi­ła się dla Was pisać) 
  • Roz­wi­ja­my dział Edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej, w któ­rym zaczę­li­śmy regu­lar­nie publi­ko­wać sce­na­riu­sze lek­cji filo­zo­fii i ety­ki (świet­nie opra­co­wa­ne spe­cjal­nie dla „Filo­zo­fuj!” przez dr Mar­tę Kotar­bę. Dziękujemy!)
  • Regu­lar­nie posze­rza­my naj­więk­szą pol­ską bazę wie­dzy filo­zo­ficz­nej, jaką jest nasz por­tal filozofuj.eu. Co istot­ne, wszyst­kie mate­ria­ły, któ­re two­rzy­my (a jak widać jest tego napraw­dę dużo), udo­stęp­nia­my zupeł­nie bez­płat­nie, dzię­ki cze­mu filo­zo­fia jest popu­la­ry­zo­wa­na bez barier finan­so­wych. Sta­ty­sty­ki mówią nam, że codzien­nie nasz por­tal odwie­dza nie­mal 1,5 tys. osób (w ostat­nich tygo­dniach nie­mal 2 tys.), co w prze­li­cze­niu cho­ciaż­by na mie­siąc daje nam bli­sko 40 tys. Odbior­ców, któ­rzy korzy­sta­ją z przy­go­to­wa­nych przez nas materiałów. 

Jak widzi­cie – rośnie­my w siłę, a powy­żej wymie­ni­li­śmy zale­d­wie część przed­się­wzięć, któ­rych się podej­mu­je­my. Osią­gnię­cie kolej­ne­go celu daje nam kolej­ne moż­li­wo­ści, a pomy­słów do zre­ali­zo­wa­nia mamy aż za dużo!


Jeże­li i Ty chcesz popu­la­ry­zo­wać z nami filo­zo­fię, to przed­sta­wia­my krót­ką ścią­gaw­kę z tego, co zro­bić, by nam pomóc:

  1. Wejdź na nasz pro­fil na por­ta­lu patronite.pl
  2. Wybierz próg finan­so­wy, któ­rym chcesz nas wes­przeć z dostęp­nej na pro­fi­lu listy (przy oka­zji zwróć uwa­gę jakie nagro­dy Ci przysługują 🙂 )
  3. Określ for­mę płat­no­ści i…
  4. Goto­we! Teraz po pro­stu ciesz się tym, że Twój mały gest przy­czy­nił się do popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii! Dzię­ki Tobie my może­my roz­wi­jać nasze dzie­ło, a nasi Odbior­cy cie­szyć się moż­li­wo­ścią bez­płat­ne­go korzy­sta­nia z naszych treści 🙂

Dzię­ku­je­my!

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy