Aktualności Nowości wydawnicze Patronaty

Bujda na resorach – nowość wydawnicza

bujda na resorach massimo pigliucci okładka
Bujda na resorach Massimo Pigliucciego to nowość wydawnicza Wydawnictwa Naukowego PWN, która ukazała się w listopadzie 2019 r. „Filozofuj!” objęło ją patronatem medialnym.
  • Dla­cze­go ludzie wie­rzą w bzdury?
  • Czym nauka róż­ni się od pseudonauki?
  • Jak odróż­nić fakt od fan­ta­zji, lekar­stwo od ście­my, wie­dzę od bredni?

Buj­da na reso­rach to napi­sa­ny przy­stęp­nym języ­kiem prze­wod­nik po meto­do­lo­gii nauko­wej oraz tak zwa­nym pro­ble­mie demar­ka­cji, czy­li kwe­stii sys­te­ma­tycz­ne­go odróż­nie­nia nauki od tego, co tyl­ko naukę uda­je. Mas­si­mo Pigliuc­ci – filo­zof, scep­tyk i bio­log ewo­lu­cyj­ny – poszu­ku­je zdro­wo­roz­sąd­ko­wej kon­cep­cji nauki, aby wypo­sa­żyć czy­tel­ni­ka w oso­bi­sty „wykry­wacz bred­ni”, któ­ry pozwo­li mu zorien­to­wać się w zale­wie sprzecz­nych infor­ma­cji, fał­szy­wych teo­rii i nie­po­twier­dzo­nych hipo­tez. Opie­ra­jąc się na licz­nych stu­diach przy­pad­ków, autor oma­wia mię­dzy inny­mi isto­tę i ogra­ni­cze­nia meto­dy nauko­wej, rolę eks­per­tów w nauce i poza nią, narzę­dzia myśle­nia kry­tycz­ne­go oraz poglą­dy pseu­do­nau­ko­we, któ­rych rosną­ca popu­lar­ność ma obec­nie opła­ka­ne skutki.

W dobie powszech­ne­go dostę­pu do infor­ma­cji i rów­nie powszech­ne­go kry­zy­su zaufa­nia zna­jo­mość tych zagad­nień sta­je się moral­nym obo­wiąz­kiem, ponie­waż, jak prze­ko­nu­je autor we Wprowadzeniu:

[…] nauka jest zbyt potęż­na i zbyt waż­na, pseu­do­nau­ka zaś zbyt powszech­na i zbyt szko­dli­wa, by otwar­te spo­łe­czeń­stwo mogło w tej mate­rii pozwo­lić sobie na ignorancję”.


Autor: Mas­si­mo Pigliucci

Tytuł: Buj­da na reso­rach. Jak odróż­nić naukę od bredni

Tłu­ma­cze­nie: Paweł Kawalec

Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Nauko­we PWN

Data pre­mie­ry: 5.11.2019

Licz­ba stron: 404

ISBN: 9788301209162

Spis tre­ści:

Bujda na resorach spis treści


O Autorze

Mas­si­mo Pigliuc­ci – jest pro­fe­so­rem filo­zo­fii na CUNY-City Col­le­ge w Nowym Jor­ku. Z pocho­dze­nia Włoch. Kry­ty­ku­je pseu­do­nau­kę i kre­acjo­nizm, jest adwo­ka­tem seku­la­ry­zmu i edu­ko­wa­nia w naukach ści­słych. Ma rów­nież dok­to­rat z bio­lo­gii i pra­co­wał w dzie­dzi­nie eko­lo­gii i ewo­lu­cji na Sto­ny Bro­ok Uni­ver­si­ty. Jako filo­zo­fa inte­re­su­ją go zagad­nie­nia pod­staw teo­rii ewo­lu­cji, rela­cji mię­dzy nauką a filo­zo­fią oraz mię­dzy nauką a reli­gią. Wie­lo­krot­nie deba­to­wał ze zwo­len­ni­ka­mi inte­li­gent­ne­go pro­jek­tu i wyznaw­ca­mi teo­rii mło­dej Zie­mi. Jest rów­nież popu­la­ry­za­to­rem sto­icy­zmu jako filo­zo­fii życia.

Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych znaj­dziesz w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy