Aktualności Nowości wydawnicze Patronaty

Bujda na resorach – nowość wydawnicza

bujda na resorach massimo pigliucci okładka
Bujda na resorach Massimo Pigliucciego to nowość wydawnicza Wydawnictwa Naukowego PWN, która ukazała się w listopadzie 2019 r. „Filozofuj!” objęło ją patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

  • Dlaczego ludzie wierzą w bzdury?
  • Czym nau­ka różni się od pseudonau­ki?
  • Jak odróżnić fakt od fan­tazji, lekarst­wo od ściemy, wiedzę od bred­ni?

Buj­da na reso­rach to napisany przys­tęp­nym językiem prze­wod­nik po metodologii naukowej oraz tak zwanym prob­lemie demarkacji, czyli kwestii sys­tem­aty­cznego odróżnienia nau­ki od tego, co tylko naukę uda­je. Mas­si­mo Pigli­uc­ci – filo­zof, scep­tyk i biolog ewolucyjny – poszuku­je zdroworozsąd­kowej kon­cepcji nau­ki, aby wyposażyć czytel­ni­ka w oso­bisty „wykrywacz bred­ni”, który poz­woli mu zori­en­tować się w zalewie sprzecznych infor­ma­cji, fałszy­wych teorii i niepotwierd­zonych hipotez. Opier­a­jąc się na licznych stu­di­ach przy­pad­ków, autor omaw­ia między inny­mi istotę i ograniczenia metody naukowej, rolę ekspertów w nauce i poza nią, narzędzia myśle­nia kry­ty­cznego oraz poglądy pseudonaukowe, których ros­ną­ca pop­u­larność ma obec­nie opłakane skut­ki.

W dobie powszech­nego dostępu do infor­ma­cji i równie powszech­nego kryzy­su zau­fa­nia zna­jo­mość tych zagad­nień sta­je się moral­nym obow­iązkiem, ponieważ, jak przekonu­je autor we Wprowadze­niu:

[…] nau­ka jest zbyt potęż­na i zbyt waż­na, pseudonau­ka zaś zbyt powszech­na i zbyt szkodli­wa, by otwarte społeczeńst­wo mogło w tej materii poz­wolić sobie na igno­rancję”.


Autor: Mas­si­mo Pigli­uc­ci

Tytuł: Buj­da na reso­rach. Jak odróżnić naukę od bred­ni

Tłu­macze­nie: Paweł Kawalec

Wydaw­ca: Wydawnict­wo Naukowe PWN

Data pre­miery: 5.11.2019

Licz­ba stron: 404

ISBN: 9788301209162

Spis treś­ci:

Bujda na resorach spis treści


O Autorze

Mas­si­mo Pigli­uc­ci – jest pro­fe­sorem filo­zofii na CUNY-City Col­lege w Nowym Jorku. Z pochodzenia Włoch. Kry­tyku­je pseudonaukę i kreacjonizm, jest adwokatem seku­laryz­mu i edukowa­nia w naukach ścisłych. Ma również dok­torat z biologii i pra­cow­ał w dziedzinie ekologii i ewolucji na Stony Brook Uni­ver­si­ty. Jako filo­zo­fa intere­su­ją go zagad­nienia pod­staw teorii ewolucji, relacji między nauką a filo­zofią oraz między nauką a religią. Wielokrot­nie deba­tował ze zwolen­nika­mi inteligent­nego pro­jek­tu i wyz­naw­ca­mi teorii młodej Zie­mi. Jest również pop­u­laryza­torem sto­icyz­mu jako filo­zofii życia.

Więcej nowoś­ci wydawniczych zna­jdziesz w naszym dziale Nowoś­ci wydawnicze.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy