Aktualności Nowości wydawnicze Patronaty

Bujda na resorach – nowość wydawnicza

bujda na resorach massimo pigliucci okładka
Bujda na resorach Massimo Pigliucciego to nowość wydawnicza Wydawnictwa Naukowego PWN, która ukazała się w listopadzie 2019 r. „Filozofuj!” objęło ją patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

  • Dla­cze­go ludzie wie­rzą w bzdury?
  • Czym nauka róż­ni się od pseudonauki?
  • Jak odróż­nić fakt od fan­ta­zji, lekar­stwo od ście­my, wie­dzę od bredni?

Buj­da na reso­rach to napi­sa­ny przy­stęp­nym języ­kiem prze­wod­nik po meto­do­lo­gii nauko­wej oraz tak zwa­nym pro­ble­mie demar­ka­cji, czy­li kwe­stii sys­te­ma­tycz­ne­go odróż­nie­nia nauki od tego, co tyl­ko naukę uda­je. Mas­si­mo Pigliuc­ci – filo­zof, scep­tyk i bio­log ewo­lu­cyj­ny – poszu­ku­je zdro­wo­roz­sąd­ko­wej kon­cep­cji nauki, aby wypo­sa­żyć czy­tel­ni­ka w oso­bi­sty „wykry­wacz bred­ni”, któ­ry pozwo­li mu zorien­to­wać się w zale­wie sprzecz­nych infor­ma­cji, fał­szy­wych teo­rii i nie­po­twier­dzo­nych hipo­tez. Opie­ra­jąc się na licz­nych stu­diach przy­pad­ków, autor oma­wia mię­dzy inny­mi isto­tę i ogra­ni­cze­nia meto­dy nauko­wej, rolę eks­per­tów w nauce i poza nią, narzę­dzia myśle­nia kry­tycz­ne­go oraz poglą­dy pseu­do­nau­ko­we, któ­rych rosną­ca popu­lar­ność ma obec­nie opła­ka­ne skutki.

W dobie powszech­ne­go dostę­pu do infor­ma­cji i rów­nie powszech­ne­go kry­zy­su zaufa­nia zna­jo­mość tych zagad­nień sta­je się moral­nym obo­wiąz­kiem, ponie­waż, jak prze­ko­nu­je autor we Wprowadzeniu:

[…] nauka jest zbyt potęż­na i zbyt waż­na, pseu­do­nau­ka zaś zbyt powszech­na i zbyt szko­dli­wa, by otwar­te spo­łe­czeń­stwo mogło w tej mate­rii pozwo­lić sobie na ignorancję”.


Autor: Mas­si­mo Pigliucci

Tytuł: Buj­da na reso­rach. Jak odróż­nić naukę od bredni

Tłu­ma­cze­nie: Paweł Kawalec

Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Nauko­we PWN

Data pre­mie­ry: 5.11.2019

Licz­ba stron: 404

ISBN: 9788301209162

Spis tre­ści:

Bujda na resorach spis treści


O Autorze

Mas­si­mo Pigliuc­ci – jest pro­fe­so­rem filo­zo­fii na CUNY-City Col­le­ge w Nowym Jor­ku. Z pocho­dze­nia Włoch. Kry­ty­ku­je pseu­do­nau­kę i kre­acjo­nizm, jest adwo­ka­tem seku­la­ry­zmu i edu­ko­wa­nia w naukach ści­słych. Ma rów­nież dok­to­rat z bio­lo­gii i pra­co­wał w dzie­dzi­nie eko­lo­gii i ewo­lu­cji na Sto­ny Bro­ok Uni­ver­si­ty. Jako filo­zo­fa inte­re­su­ją go zagad­nie­nia pod­staw teo­rii ewo­lu­cji, rela­cji mię­dzy nauką a filo­zo­fią oraz mię­dzy nauką a reli­gią. Wie­lo­krot­nie deba­to­wał ze zwo­len­ni­ka­mi inte­li­gent­ne­go pro­jek­tu i wyznaw­ca­mi teo­rii mło­dej Zie­mi. Jest rów­nież popu­la­ry­za­to­rem sto­icy­zmu jako filo­zo­fii życia.

Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych znaj­dziesz w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy