Aktualności Filozofia języka Filozofia współczesna Nowości wydawnicze

Charles Sanders Peirce. Między logiką a metafizyką

Na początku października ukazała się książka Sergiusza Tokariewa Charles Sanders Peirce. Między logiką a metafizyką, poświęcona wybitnemu filozofowi amerykańskiemu, uważanemu – obok Williama James – za twórcę pragmatyzmu. Polecamy ją Waszej uwadze.

Zapisz się do naszego newslettera

Charles Sanders Peirce jest myśli­cielem, którego nie sposób przyp­isać do żad­nej szkoły lub kierunku filo­zoficznego. Niewierny uczeń Kan­ta, prag­matys­ta odci­na­ją­cy się od innych prag­matys­tów, wybit­ny logik uzna­ją­cy siebie za ide­al­istę. Peirce niewąt­pli­wie wyras­tał pon­ad dok­try­nalne podzi­ały, gdyż był jed­nym z myśli­cieli, który nadał zupełnie nowy kierunek filo­zofii. Jego twór­c­zość przy­czyniła się bowiem do najważniejszego przeło­mu we współczes­nej filo­zofii – zer­wa­nia z paradyg­matem men­tal­isty­cznym i pow­sta­nia paradyg­matu ling­wisty­cznego.

Dlat­ego książ­ka ta stanowi próbę opisa­nia ksz­tał­towa­nia się wspom­ni­anego przeło­mu w myśli amerykańskiego filo­zo­fa w opar­ciu o bogaty mate­ri­ał źródłowy.

Więcej infor­ma­cji na stron­ie wydaw­cy.


Autor: Sergiusz Tokariew
ISBN: 97883242–3143‑0
Data pre­miery: 03.10.2017
Licz­ba stron: 236
For­mat: 140 x 205

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy