Aktualności Filozofia języka Filozofia współczesna Nowości wydawnicze

Charles Sanders Peirce. Między logiką a metafizyką

Na początku października ukazała się książka Sergiusza Tokariewa Charles Sanders Peirce. Między logiką a metafizyką, poświęcona wybitnemu filozofowi amerykańskiemu, uważanemu – obok Williama James – za twórcę pragmatyzmu. Polecamy ją Waszej uwadze.

Zapisz się do naszego newslettera

Char­les San­ders Peir­ce jest myśli­cie­lem, któ­re­go nie spo­sób przy­pi­sać do żad­nej szko­ły lub kie­run­ku filo­zo­ficz­ne­go. Nie­wier­ny uczeń Kan­ta, prag­ma­ty­sta odci­na­ją­cy się od innych prag­ma­ty­stów, wybit­ny logik uzna­ją­cy sie­bie za ide­ali­stę. Peir­ce nie­wąt­pli­wie wyra­stał ponad dok­try­nal­ne podzia­ły, gdyż był jed­nym z myśli­cie­li, któ­ry nadał zupeł­nie nowy kie­ru­nek filo­zo­fii. Jego twór­czość przy­czy­ni­ła się bowiem do naj­waż­niej­sze­go prze­ło­mu we współ­cze­snej filo­zo­fii – zerwa­nia z para­dyg­ma­tem men­ta­li­stycz­nym i powsta­nia para­dyg­ma­tu lin­gwi­stycz­ne­go.

Dla­te­go książ­ka ta sta­no­wi pró­bę opi­sa­nia kształ­to­wa­nia się wspo­mnia­ne­go prze­ło­mu w myśli ame­ry­kań­skie­go filo­zo­fa w opar­ciu o boga­ty mate­riał źró­dło­wy.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie wydaw­cy.


Autor: Ser­giusz Toka­riew
ISBN: 97883242–3143‑0
Data pre­mie­ry: 03.10.2017
Licz­ba stron: 236
For­mat: 140 x 205

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy