Ogłoszenia

Chcesz awansować? Popularyzuj filozofię!

Czy filozofowie akademiccy wiedzą, że działalność popularyzatorska ma wpływ na skuteczność ubiegania się o stopnie i tytuły naukowe? Jeśli nie, zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 26 września 2016 roku o procedurach awansowych. No i do współpracy! ;)

Zapisz się do naszego newslettera

W pro­ce­du­rach awan­sowych kandy­daci na dok­torów, dok­torów habil­i­towanych oraz pro­fe­sorów, oprócz dorobku naukowego, mogą pochwal­ić się dzi­ałal­noś­cią pop­u­laryza­torską. To oznacza, że taka dzi­ałal­ność ma wpływ na przyz­nanie badac­zowi stop­nia lub tytułu naukowego, a w każdym razie jest to czytel­ny syg­nał, że jest ona dostrze­gana i wartoś­ciowa. Miejmy nadzieję, że będzie to dla nich dodatkowy bodziec do współpra­cy przy inic­jatywach pop­u­laryza­tors­kich takich jak nasz mag­a­zyn i por­tal.

Zapisy na ten tem­at zna­j­du­ją się w Roz­porządze­niu min­is­tra nau­ki i szkol­nict­wa wyższego z dnia 26 wrześ­nia 2016 roku w spraw­ie szczegółowego try­bu i warunk­ów przeprowadza­nia czyn­noś­ci w prze­wodzie dok­torskim, w postępowa­niu habil­i­ta­cyjnym oraz w postępowa­niu o nadanie tytułu pro­fe­so­ra. Stanowi ono, że w wykazie doku­men­tów, jakie należy dołączyć do wniosku o wszczę­cie prze­wodu dok­torskiego (§1, pkt 2, ust. 5), postępowa­nia habil­i­ta­cyjnego (§12, pkt 2, ust. 4d) oraz o nadanie tytułu pro­fe­so­ra (§18, pkt 2, ust. 2c), należy uwzględ­nić infor­ma­cję o dzi­ałal­noś­ci pop­u­laryzu­jącej naukę.

W załączniku 2 do Roz­porządzenia jest zamieszc­zony wzór anki­ety oce­ny osiąg­nięć naukowych oso­by ubie­ga­jącej się o nadanie tytułu pro­fe­so­ra, a w niej:

zalacznik

Tutaj pub­likac­je w „Filo­zo­fuj!”, udzi­ał w spotka­ni­ach Klubów „Filo­zo­fuj!”, udzi­ał w Let­niej Szkole Filo­zo­fuj czy innych naszych inic­jatywach będą jak znalazł.

Zachęcamy do współpracy!
logoF-150

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy