Dlaczego warto studiować filozofię Opracowania Studia filozoficzne

Chcesz być lepszym managerem? Studiuj filozofię!

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że stechnicyzowane społeczeństwo potrzebuje pracowników o twardych kompetencjach i konkretnych umiejętnościach. Jednak niebagatelną rolę w wykształceniu kadry zarządzającej może odegrać filozofia – podkreśla Greg Satell w serwisie „Forbesa”.

Zapisz się do naszego newslettera

Po tym, jak Sta­ny Zjed­no­czo­ne stra­ci­ły pro­wa­dze­nie w indek­sie nauk mate­ma­tycz­no-tech­nicz­nych (tzw. STEM, od angiel­skie­go scien­ce, tech­no­lo­gy, engi­ne­ering, mathe­ma­tics), nie milk­ną dys­ku­sje nad przy­czy­na­mi tej pre­sti­żo­wej poraż­ki. Część naukow­ców widzi roz­wią­za­nie w zwięk­sze­niu naci­sku na kształ­ce­nie w zakre­sie nauk ści­słych. Inni jed­nak twier­dzą, że ów spa­dek to efekt nad­mier­nej spe­cja­li­za­cji i bra­ku zdol­no­ści szer­sze­go spoj­rze­nia na ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość. We wpi­sie na blo­gu w ser­wi­sie „For­be­sa” Greg Satell – biz­nes­men i publi­cy­sta – przy­chy­la się do dru­giej z odpo­wie­dzi, wska­zu­jąc zara­zem na nie­po­śled­nią rolę, jaką w zmia­nie tego sta­nu rze­czy ode­grać może dzie­dzi­na naj­bar­dziej ogól­na, czy­li filozofia. 

Satell poda­je czte­ry przy­kła­dy pozy­tyw­ne­go wpły­wu wie­dzy filo­zo­ficz­nej na pra­cow­ni­ków, w szcze­gól­no­ści na kadrę zarzą­dza­ją­cą. Publi­cy­sta zaczy­na od pod­kre­śle­nia zna­cze­nia logi­ki, któ­ra – jego zda­niem – uła­twia komu­ni­ka­cję i pozwa­la na traf­niej­sze for­mu­ło­wa­nie sądów. Z dys­cy­pli­ny tej wyni­ka rów­nież dru­gi, donio­sły dla bran­ży biz­ne­so­wej wnio­sek, bio­rą­cy swój począ­tek w tzw. twier­dze­niu o nie­zu­peł­no­ści, zgod­nie z któ­rym żaden sys­tem logicz­ny nie jest kom­plet­ny (moż­na na przy­kład cały czas dołą­czać do nie­go nowe zda­nia). W opi­nii Satel­la kadra zarzą­dza­ją­ca powin­na pamię­tać, że żad­ne sys­te­my (np. logi­stycz­ne) nie są per­fek­cyj­ne i – wbrew temu, co się o nich sądzi – mogą z zasa­dy zawieść.

Filo­zo­fia – twier­dzi autor wpi­su – może nam rów­nież pomóc w efek­tyw­nej współ­pra­cy. Jest to o tyle waż­ne, że współ­cze­śnie „wytwo­rze­nie nawet pro­ste­go przed­mio­tu znaj­du­je się poza zasię­giem poje­dyn­cze­go czło­wie­ka”. Jakich rad może nam w tym wzglę­dzie udzie­lić filo­zo­fia? Przede wszyst­kim takiej, by – jak argu­men­to­wał Ludwig Wit­t­gen­ste­in – powstrzy­my­wać się przed uży­wa­niem języ­ka pry­wat­ne­go (np. żar­go­nu). Tego typu słow­nic­two nie tyl­ko spra­wia, że nie rozu­mie­ją nas inni, ale suge­ru­je rów­nież – jak wska­zy­wał Wit­t­gen­ste­in – że nie rozu­mie­my do koń­ca samych sie­bie. Wresz­cie, współ­pra­ca z inny­mi wyma­ga spra­wie­dli­we­go postę­po­wa­nia. Aby lepiej zro­zu­mieć to abs­trak­cyj­ne poję­cie może­my posłu­żyć się argu­men­tem Joh­na Rawl­sa; zgod­nie z jego suge­stią, aby nie przed­kła­dać wła­snych pre­fe­ren­cji ponad dobro innych powin­ni­śmy pomy­śleć, jak postą­pi­li­by­śmy, gdy­by­śmy nie wie­dzie­li, któ­rą stro­ną kon­flik­tu inte­re­sów jesteśmy. 

Publi­cy­sta „For­be­sa” nie ma wąt­pli­wo­ści, że to zale­d­wie kil­ka z wie­lu przy­kła­dów tego, jak reflek­sja filo­zo­ficz­na zmu­sza nas do zada­wa­nia kon­kret­nych, prak­tycz­nych pytań. To, czy model edu­ka­cji, w któ­rej sta­wia się nie tyl­ko na wie­dzę, ale rów­nież na jej rozu­mie­nie i samo­dziel­ne myśle­nie znaj­dzie wię­cej obroń­ców, jest już zupeł­nie inną kwestią. 

Opra­co­wał Jacek Jarocki

Źró­dło: Forbes.com 

Pyta­nia pomoc­ni­cze do dyskusji:

  1. Jakie kon­kret­ne kom­pe­ten­cje naby­te dzię­ki stu­dio­wa­niu filo­zo­fii mogą się przy­dać w pra­cy zawodowej?
  2. W jakich dzie­dzi­nach zawo­do­wych filo­zo­fia mogła­by być pomoc­na i do cze­go konkretnie?

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy