Ogłoszenia

Ciekawa lektura na czas kwarantanny – promocja

Promocja
Na te (być może dłuższe) chwile rezygnacji z aktywności poza domem chcemy polecić Wam skupienie się na czymś wartościowym, inspirującym, mądrym. Dlatego przygotowaliśmy dla Was promocję na numery drukowane naszego magazynu. Zostańcie w domu i czytajcie „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Oto dokład­ne zesta­wie­nie rabatów:

Nie zapo­mnij­cie o doda­niu do zamó­wie­nia naj­now­sze­go Filo­zo­fuj!” 2020 nr 2 (32): Tajem­ni­ca życia

Zamówienia można składać > tutaj.

Wyprze­daż będzie trwać do 5 kwiet­nia (do godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­pla­rze wysta­wo­we (w sta­nie bar­dzo dobrym, ale nie idealnym).

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Teraz w tym cza­sie smu­ty, żało­by?! w TV tra­dy­cyj­nie poka­zu­je się naj­lep­sze fil­my, pro­gra­my, muzę etc. To tak na otar­cie łez, trau­mę depre­che?! Lek, antidotum?!
    Tra­ge­dia antycz­na — oczysz­cze­nia?! Powrót?! Rene­sans?! Reani­ma­cja ducha?! A może wresz­cie dłu­go ocze­ki­wa­ny The End!

  • A obja­śnił świat, tak­że i nasz!, wyja­śnił i uczy­nił jego nam zro­zu­mia­łym oraz upo­rząd­ko­wał (nie­przy­pad­ko­wo św. Tomasz poszedł jego tro­pem), a to jest sztu­ka zapraw­dę nie­ba­ga­tel­na, ponad mia­rę, ponad­cza­so­wa, uniwersalna!
    Sanc­tus est?!

  • Pro­sta, cie­ka­wa, jasna, logicz­na i zro­zu­mia­ła nawet dla ucznia szko­ły pod­sta­wo­wej lek­tu­ra to są dzie­ła wszyst­kie, zebra­ne Ary­sto­te­le­sa! Bo czyż może być co więk­sze­go, już upo­rząd­ko­wa­ne­go i zwe­ry­fi­ko­wa­ne­go przez stu­le­cia, umy­sły i naukę?! Patrząc na sum­mę Ary­sto­te­le­sa, poja­wia się pyta­nie o sens innych prób nauk spo­łecz­nych, sko­ro są one jedy­nie wia­ria­cja pew­ną oraz kon­ty­nu­acją tego, do cze­go doszedł ten Pierw­szy. Gre­at, good, God job!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy