Filozofia w szkole Przegląd prasy

Ciężkie życie filozofii w szkołach

Najbardziej lubimy wnioskować na podstawie naszych doświadczeń. Chciałoby się powiedzieć: przecież ja sama i moi koledzy mamy spore możliwości na studiowanie tej dziedziny, więc sytuacja filozofii musi być przynajmniej dobra. Z drugiej strony studentów filozofii bez opamiętania gnębi się pytaniami „Ale właściwie, to co się robi na tym kierunku?” albo „Wiesz, że nie znajdziesz po tym pracy, prawda?”. To jak jest tak naprawdę? Pozwólmy na pytanie o sytuację polskiej filozofii odpowiedzieć liczbom.

Ostat­nio napi­sa­li­śmy o bada­niach, któ­re opu­bli­ko­wał „The Guar­dian”, na temat wpły­wu nauki filo­zo­fii na roz­wój dzie­ci. „Gaze­ta Wybor­cza” rów­nież zain­te­re­so­wa­ła się tema­tem i sko­rzy­sta­ła z oka­zji, aby napi­sać o sytu­acji filo­zo­fii w pol­skich szkołach.

W Pol­sce na przed­miot taki jak „filo­zo­fia” moż­na uczęsz­czać tyl­ko w szko­łach śred­nich i tyl­ko w for­mie fakul­te­tu (teo­re­tycz­nie na pozio­mie roz­sze­rzo­nym). Takich szkół jest 196 w całym kra­ju, ale tyl­ko 18 z nich fak­tycz­nie reali­zu­je zaję­cia na pozio­mie rozszerzonym.

W arty­ku­le czy­ta­my, że tam, gdzie filo­zo­fia zosta­ła wpro­wa­dzo­na, dyrek­to­rzy szkół jako powód poda­ją, że filo­zo­fia ma pomóc kształ­cić umie­jęt­ność logicz­ne­go myśle­nia, ale też przy­go­to­wać do wyzwań, jakie mło­dzież napo­tka na stu­diach czy w doro­słym życiu. Nauczy­cie­le wska­zu­ją, że filo­zo­fia kształ­ci samo­dziel­ne myśle­nie, lep­sze rozu­mie­nie świa­ta, twór­cze myśle­nie, ale i uwraż­li­wia moral­nie, daje moż­li­wość docie­kli­wo­ści i uczy kry­tycz­ne­go sto­sun­ku do stereotypów.

Kon­se­kwen­cją tak nie­wie­lu szkół z filo­zo­fią jest licz­ba matu­rzy­stów. Jak poda­je GW, spo­śród 310 500 (przy­bli­żo­na licz­ba z danych CKE) filo­zo­fię na matu­rze zda­wa­ło bli­sko 500 osób. Gaze­ta cytu­je Pio­tra Koza­ka, nauczy­cie­la z War­sza­wy: „Dziś głów­ną moty­wa­cją matu­rzy­stów są stu­dia zagra­nicz­ne, gdzie na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej moż­na się pochwa­lić matu­rą z filozofii”.

Cho­ciaż powsta­je w Pol­sce wie­le ini­cja­tyw mają­cych na celu popu­la­ry­za­cję filo­zo­fii, jak np. nasze cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj” czy wspo­mnia­ny w arty­ku­le Wybor­czej Mię­dzy­po­ko­le­nio­wy Fakul­tet Filo­zo­ficz­ny „Zakon Fenik­sa” z Sopo­tu, sytu­acja nie jest zbyt cie­ka­wa, zwłasz­cza jeśli porów­na­my z nami filo­zo­ficz­ną edu­ka­cję w zagra­nicz­nej rze­czy­wi­sto­ści. Czy­ta­my w GW, że w Fin­lan­dii, Hisz­pa­nii czy Fran­cji nauka filo­zo­fii jest obo­wiąz­ko­wa, a w kra­jach anglo­sa­skich mło­dzież stu­diu­je filo­zo­fię przed pój­ściem na stu­dia prawnicze.

Całą sytu­ację dosko­na­le pod­su­mo­wu­ją przy­to­czo­ne przez „Wybor­czą” sło­wa pro­fe­so­ra Hart­ma­na: „To, że filo­zo­fia musi się tłu­ma­czyć, odpo­wia­dać na pyta­nie, po co ma być uczo­na w szko­le, świad­czy o tym, jak w strasz­li­wym zna­la­zła się upad­ku w oczach opi­nii publicznej”.

Opra­co­wa­ła Mar­ty­na Święcicka

Źró­dło: Gaze­ta Wyborcza


Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Pyta­nia pomoc­ni­cze do dyskusji:

  1. Wyobraź­my sobie, że od wrze­śnia przy­szłe­go roku filo­zo­fia będzie obo­wiąz­ko­wa w szko­łach pod­sta­wo­wych, gim­na­zjach i lice­ach. Czy jeste­śmy na to przy­go­to­wa­ni kadro­wo, pro­gra­mo­wo itd.?
  2. Dla­cze­go spo­łecz­ny wize­ru­nek filo­zo­fii jest tak niekorzystny?
  3. Czy filo­zo­fia nie jest za trud­na dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i średnich?

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy