Opracowania

Co odróżnia człowieka od zwierząt?

Na pytanie, co wyróżnia nasz gatunek na tle naszych zwierzęcych protoplastów, odpowiedzi szukał Andrew Buskell na łamach portalu „Philosophy, Logic & Scientific Method” na bazie pojęcia kultury kumulatywnej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wie­le jest cech i zacho­wań, któ­re czy­nią gatu­nek ludz­ki wyjąt­ko­wym. Nie­któ­re są oczy­wi­ste, np. poro­zu­mie­wa­my się za pomo­cą mowy. Wie­le jed­nak róż­nic cięż­ko ziden­ty­fi­ko­wać. Przez ponad 50 ostat­nich lat bada­cze wypra­co­wa­li mode­le, para­dyg­ma­ty i testy, któ­re dostar­cza­ją coraz lep­sze­go wglą­du w to, co czy­ni czło­wie­ka wyjąt­ko­wym.

Jed­ną z pod­sta­wo­wych róż­nic mię­dzy ludź­mi a zwie­rzę­ta­mi jest zakres, w jakim ludzie wyko­rzy­stu­ją swo­ją wie­dzę i tech­no­lo­gię. Nie­któ­re zwie­rzę­ta wzno­szą budow­le, inne uży­wa­ją narzę­dzi, lecz tyl­ko ludzie wypra­co­wa­li narzę­dzia tak zróż­ni­co­wa­ne i – co wię­cej – wyko­rzy­stu­ją je do zasie­dla­nia nie­mal całej kuli ziem­skiej.

Wie­lu psy­cho­lo­gów, pry­ma­to­lo­gów (pry­ma­to­lo­gia to dział zoo­lo­gii zaj­mu­ją­cy się ssa­ka­mi naczel­ny­mi) i bio­lo­gów-antro­po­lo­gów usi­łu­je zro­zu­mieć „jak” i „dla­cze­go” ludzie wypra­co­wa­li tech­no­lo­gię i trzy­ma­li się jej przez cały ten czas. Feno­men ów okre­śla­ją mia­nem „kul­tu­ry kumu­la­tyw­nej”.

Nie­ste­ty, nie ma zgo­dy, co do zna­cze­nia tego poję­cia. Róż­ni bada­cze róż­nie je defi­niu­ją. Pro­blem tyczy się tego, co ma być kumu­lo­wa­ne przez gatu­nek ludz­ki. Według Buskel­la wła­śnie do filo­zo­fii nale­ży roz­róż­nie­nie tego, co pro­wa­dzi tu do róż­ni­cy zdań.

Buskell wyróż­nia 3 moż­li­we zna­cze­nia poję­cia „kul­tu­ry kumu­la­tyw­nej”.

(1) Kul­tu­ra kumu­la­tyw­na jako wzrost zło­żo­no­ści

Jed­ną z róż­nic mię­dzy wytwo­ra­mi ludzi a wytwo­ra­mi zwie­rząt jest zło­żo­ność tych pierw­szych. Autor poda­je przy­kład GPS‑a, któ­ry nie mógł być w cało­ści opra­co­wa­ny przez swe­go twór­cę – jest wyni­kiem wie­lu lat pra­cy wie­lu róż­nych ludzi dosko­na­lą­cych po tro­sze każ­dy jego aspekt.

(2) Kul­tu­ra kumu­la­tyw­na jako wzrost licz­by inno­wa­cji

Dru­gie zna­cze­nie doty­czy po pro­stu licz­by naszych wytwo­rów – jest to licz­ba nie­po­rów­ny­wal­nie więk­sza od licz­by wytwo­rów wszyst­kich innych zwie­rząt razem wzię­tych. Klu­czo­wa jest tutaj nasza zdol­ność do wyna­laz­czo­ści i łącze­nia ze sobą róż­nych wyna­laz­ków. Jest to moż­li­we dzię­ki kogni­tyw­nej zdol­no­ści do roz­kła­da­nia rze­czy na czyn­ni­ki pierw­sze i skła­da­nia ich na inne spo­so­by.

(3) Kul­tu­ra kumu­la­tyw­na jako wzrost zdol­no­ści do adap­ta­cji

Wspo­mnie­li­śmy już o zamiesz­ki­wa­niu przez czło­wie­ka całej kuli ziem­skiej. Jest to bar­dzo waż­ny aspekt kul­tu­ry – pomoc w adap­ta­cji do coraz to trud­niej­szych warun­ków natu­ral­nych, co pozwa­la prze­ści­gnąć wszyst­kie inne zwie­rzę­ta w „wal­ce o byt”.

Roz­róż­niw­szy te rozu­mie­nia poję­cia „kul­tu­ry kumu­la­tyw­nej”, autor zada­je pyta­nie: co teraz? Czy wska­zu­jąc na róż­ne rodza­je kumu­la­cji, może­my stwier­dzić, że samo to poję­cie jest nie­zbyt uży­tecz­ne? Wyda­je się, że nie. Według Buskel­la rozu­mie­nia te mają ze sobą coś wspól­ne­go – wszyst­kie one opi­su­ją struk­tu­rę zmian dostęp­nych dla kolej­nych poko­leń.

Być może feno­men kul­tu­ry kumu­la­tyw­nej doty­czy tego, co teo­re­ty­cy ewo­lu­cji nazy­wa­ją ewo­lu­owal­no­ścią (ewo­lu­owal­ność – zdol­ność orga­ni­zmu do gene­ro­wa­nia dzie­dzi­czo­nej zmien­no­ści feno­ty­po­wej; feno­typ – zespół cech orga­ni­zmu) i popro­wa­dzi do badań nad zja­wi­skiem ewo­lu­owal­no­ści kul­tu­ro­wej.

Opra­co­wa­nie: Śmist Anto­ni

Źró­dło: Phi­lo­so­phy, Logic & Scien­ti­fic Method

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

8 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

 • Oso­bi­ście skła­niam się do opcji “Kul­tu­ra kumu­la­tyw­na jako wzrost licz­by inno­wa­cji”, ale ujął bym ją sze­rzej. Kul­tu­ra prze­cież to nie tyl­ko wyna­laz­ki tech­nicz­ne, ale też np. lite­ra­tu­ra. I czę­sto kapi­tal­na książ­ka sta­no­wi więk­szy wkład do kul­tu­ry niż patent na nowe roz­wią­za­nie tech­nicz­ne. W grun­cie rze­czy nie widzę dla­cze­go mie­li­by­śmy ogra­ni­czać się do jed­ne­go kry­te­rium. Czło­wie­ka wyróż­nia to, że potra­fi mody­fi­ko­wać świat w okół. Zmia­ny któ­re wpro­wa­dza moż­na roz­pa­try­wać na wie­lu płasz­czy­znach — stąd pożą­da­ne jest zasto­so­wa­nie wie­lu kry­te­riów.

 • ” Niek­tóre są oczy­wiste, np. porozu­miewamy się za pomo­cą mowy. ”

  O ile za mowę uwa­ża­my sło­wa, a nie poro­zu­mie­wa­nie się za pomo­cą dźwię­ku, bo z punk­tu widze­nia psa nasze sło­wa to rów­nież bli­żej nie­okre­ślo­ne dźwię­ki, któ­re rozu­mie rów­nie dobrze co my kocie miał­cze­nie.

  To samo trój­ka, bak­te­rie zasie­dli­ły o wie­le więk­szą prze­strzeń. Czy zali­czyć je do zwie­rząt ?

  Jedyn­ka i dwój­ka … cie­ka­we ale wła­ści­wie nic nie wyja­śnia. Raczej cho­dzi o domi­na­cję lub uciecz­kę … zwie­rzę­ta są nud­ne, ten polu­je, tam­ten bawi się w poje­dy­nek o part­ner­kę. Tyl­ko czło­wiek zro­zu­miał jak znisz­czyć rywa­li i swo­je śro­do­wi­sko, nie zaj­mu­je się polowaniem/pojedynkiem jeden na jed­ne­go, a pro­wa­dzi do maso­wej zagła­dy. Czy­li albo kie­dyś nasza cywi­li­za­cja była tak zagro­żo­na, że inny gatu­nek omal nas nie zdo­mi­no­wał albo skoń­czy­ły się zwie­rzę­ta do polo­wa­nia i trze­ba było zba­dać i zgła­dzić więk­szy teren.

  • Zwie­rzę­ta nie mogły­by zbu­do­wać pira­mid i zara­biać milio­nów na łupie­niu stat­ków han­dlo­wych …

  • Chcia­łeś być zabaw­ny, ale coś nie pykło. Pyta­nie doty­czy­ło odróż­nie­nia, wyróż­nie­nia, róż­ni­cy.

  • Że niby w Euro­pie zwie­rzę­ta bo w prze­ci­wień­stwie do Afry­ka­nów mie­sza­li­śmy się z nean­der­tal­czy­ka­mi? Zbyt suro­wo trak­tu­je pan Euro­pej­czy­ków, prze­cież nean­der­tal­czy­cy to też ludzie.

  • Budlę­ta nie zabi­ja­ją innych dla kasy, nawet te nie­kul­tu­ral­ne. Czło­wiek jako kul­tu­ro­wo roz­wi­nię­ta isto­ta, to tak na praw­dę bestia nisz­czą­ca wszyst­kich i wszyst­ko. Za jakiś (pew­nie nie­dłu­gi) czas na zie­mi zosta­ną tyl­ko ludzie…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy