Aktualności Patronaty Wydarzenia

Coaching Nietzschego – wykłady filozoficzne w IKM

„Coaching” Nietzschego. Szkoła życia „dla wszystkich i dla nikogo” to pierwszy z cyklu wykładów multimedialnych prowadzonych przez Roberta Dolewskiego w IKM. Podczas spotkania, które odbędzie się 11 października o godz. 18.00, wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami prowadzący zastanowi się, co ma do zaoferowania współczesnemu człowiekowi filozofia Fryderyka Nietzschego, kojarzona głównie z takim pojęciami jak: śmierć Boga, nadczłowiek, oraz wola mocy? „Filozofuj!” objęło patronatem cały cykl wydarzeń „Filozofii w IKM”. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie.

Zapisz się do naszego newslettera

Cykl wykła­dów Rober­ta Dolew­skie­go to dru­gie po zMYŚL­nych zaba­wach, wyda­rze­nia w ramach pro­gra­mu Filo­zo­fia w IKM. Ta aktyw­ność  ma na celu poka­zać, że filo­zo­fia może być tam, gdzie jej się nie spo­dzie­wa­li­śmy – leży u pod­staw wie­lu zja­wisk, z któ­ry­mi sty­ka­my się na co dzień.

Pod­czas spo­tka­nia zasta­no­wi­my się nad ide­ami „śmier­ci Boga”, „nad­czło­wie­ka” oraz „woli mocy”, posta­wio­ny­mi w kon­tek­ście tak popu­lar­nych dziś zja­wisk coachin­gu, men­to­rin­gu, psy­cho­te­ra­pii czy też tre­nin­gu per­so­nal­ne­go, nasta­wio­nych na cią­głe roz­wi­ja­nie ludz­kiej oso­bo­wo­ści. Czy Nie­tz­sche­go moż­na uznać ze swe­go rodza­ju filo­zo­ficz­ne­go coacha, a jeśli tak, to jakie prak­tycz­ne życio­we mądro­ści mógł­by nam prze­ka­zać dzi­siaj? A może to współ­cze­śni spe­ce od roz­wo­ju oso­bi­ste­go w jakiś spo­sób czer­pią z nauk auto­ra To rzekł Zara­tu­stra?  –  pyta Robert Dolew­ski.

: Insty­tut Kul­tu­ry Miej­skiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40
11 paź­dzier­ni­ka, godz. 18.00
Wyda­rze­nie na Face­bo­oku

Robert Dolew­ski – pre­zes fun­da­cji Ogród Filo­zo­fii. Dok­to­rant filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie War­miń­sko-Mazur­skim w Olsz­ty­nie. Pra­cow­nik dydak­tycz­ny na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. Hob­by­stycz­nie od wie­lu lat udzie­la się rów­nież na Trój­miej­skiej sce­nie rapo­wej.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: www.facebook.com/events/1716984155093754/.

Patro­nat:
Filo­zo­fuj!

Wstęp wol­ny


Orga­ni­za­to­rzy posta­ra­li two­rzy­li też dla uczest­ni­ków proj­ke­tu  czy­tel­nię, w któ­rej moż­na oddać się lek­tu­rze „Filo­zo­fuj!”

Ser­decz­nie zapra­sza­my 🙂

zdję­cia: Bogna Kocium­bas

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy