Aktualności Patronaty Wydarzenia

Coaching Nietzschego – wykłady filozoficzne w IKM

„Coaching” Nietzschego. Szkoła życia „dla wszystkich i dla nikogo” to pierwszy z cyklu wykładów multimedialnych prowadzonych przez Roberta Dolewskiego w IKM. Podczas spotkania, które odbędzie się 11 października o godz. 18.00, wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami prowadzący zastanowi się, co ma do zaoferowania współczesnemu człowiekowi filozofia Fryderyka Nietzschego, kojarzona głównie z takim pojęciami jak: śmierć Boga, nadczłowiek, oraz wola mocy? „Filozofuj!” objęło patronatem cały cykl wydarzeń „Filozofii w IKM”. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie.

Zapisz się do naszego newslettera

Cykl wykładów Rober­ta Dolewskiego to drugie po zMYŚL­nych zabawach, wydarzenia w ramach pro­gra­mu Filo­zofia w IKM. Ta akty­wność  ma na celu pokazać, że filo­zofia może być tam, gdzie jej się nie spodziewal­iśmy – leży u pod­staw wielu zjawisk, z który­mi stykamy się na co dzień.

Pod­czas spotka­nia zas­tanow­imy się nad idea­mi „śmier­ci Boga”, „nad­człowieka” oraz „woli mocy”, postaw­iony­mi w kon­tekś­cie tak pop­u­larnych dziś zjawisk coachin­gu, men­toringu, psy­choter­apii czy też treningu per­son­al­nego, nastaw­ionych na ciągłe rozwi­janie ludzkiej osobowoś­ci. Czy Niet­zschego moż­na uznać ze swego rodza­ju filo­zoficznego coacha, a jeśli tak, to jakie prak­ty­czne życiowe mądroś­ci mógł­by nam przekazać dzisi­aj? A może to współcześni spece od roz­wo­ju oso­bis­tego w jak­iś sposób czer­pią z nauk auto­ra To rzekł Zara­tus­tra?  –  pyta Robert Dolews­ki.

: Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40
11 październi­ka, godz. 18.00
Wydarze­nie na Face­booku

Robert Dolews­ki – prezes fun­dacji Ogród Filo­zofii. Dok­torant filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Warmińsko-Mazurskim w Olsz­tynie. Pra­cown­ik dydak­ty­czny na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Hob­bysty­cznie od wielu lat udziela się również na Trójmiejskiej sce­nie rapowej.

Wydarze­nie na Face­booku: www.facebook.com/events/1716984155093754/.

Patronat:
Filo­zo­fuj!

Wstęp wol­ny


Orga­ni­za­torzy postarali tworzyli też dla uczest­ników pro­jke­tu  czytel­nię, w której moż­na odd­ać się lek­turze „Filo­zo­fuj!”

Serdecznie zaprasza­my 🙂

zdję­cia: Bogna Koci­um­bas

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy