Kluby „Filozofuj!” Poznań

Cóż to jest prawda? Wokół nr. 9 „Filozofuj!” – spotkanie w Poznaniu

Wraz z nowym rokiem akademickim organizujemy już trzecią w Poznaniu debatę Klubu „Filozofuj!”. Tym razem na warsztat wzięta będzie prawda zgodnie z nr. 9 naszego czasopisma. Spotkanie odbędzie się w środę 19 października o godz. 18.00 w Geranium Caffè przy ulicy Romka Strzałkowskiego 15, w pobliżu Rynku Jeżyckiego. W roli dyskutantów wystąpią wybitni filozofowie z Poznania: prof. Paweł Zeidler, dr hab. Elżbieta Pakszys i dr Marek Woszczek. Spotkanie poprowadzi student filozofii – Stanisław Korzeb. Serdecznie zapraszamy wszystkich będących w tym czasie w okolicach Poznania, którzy chcą głębiej zastanowić nad istotą prawdy i jej znaczeniem dla społeczeństwa.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o prawdzie można czytać lub pobrać > tutaj.

Szczególne podziękowania kierujemy do Uniwersytetu SWPS, partnera wydarzenia, za dofinansowanie spotkania.SWPS_logo_v1a


Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

elzbieta-paszysDr hab. Elż­bi­eta Pak­szys – Prof. UAM dr hab. w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. Od 20 lat prowadzi bada­nia oraz wykłady inter­dyscy­pli­narnej prob­lematy­ki płci / rodza­ju (gen­der), zwłaszcza filo­zoficznej i poli­ty­cznej myśli kobi­et. Uczest­niczy w wielu kra­jowych i zagranicznych przed­sięwz­ię­ci­ach badaw­czych doty­czą­cych współczes­nej kondy­cji kobi­et w nauce. Jest autorką i wydaw­czynią licznych pub­likacji pol­s­kich i zagranicznych z zakre­su filo­zofii nau­ki i epis­te­mologii fem­i­nisty­cznej, m.in. serii Human­isty­ka i Płeć I–III (1995–1999), Między naturą a kul­turą: kat­e­go­ria płci / rodza­ju w poz­na­niu (2000), Międzykul­tur­owe i inter­dyscy­pli­narne bada­nia fem­i­nisty­czne (2005), Women in Ana­lyt­i­cal Phi­los­o­phy: the Lvov-War­saw School, the Vien­na Cir­cle and the Anglo-Amer­i­can Tra­di­tion [w:] Ein­heit und Vielfalt der Gegen­wart­philoso­phie, (hrsg.) Philip Schmidt, Anja Weiberg (Peter Lang, 2012); Przekraczanie granic: uwarunk­owa­nia sukce­su kobi­et w poz­na­niu, „Ety­ka” 45/2012.

woszczekDr Marek Woszczek – Filo­zof, od 2008 r. adi­unkt w Zakładzie Filo­zofii Nau­ki Insty­tu­tu Filo­zofii UAM w Poz­na­niu. Zaj­mu­je się ontologią przy­rody i filo­zofią fizy­ki, ale także wybrany­mi zagad­nieni­a­mi z zakre­su his­torii i filo­zofii religii. Autor książ­ki Pla­ton­ic Wholes and Quan­tum Ontol­ogy (Frank­furt am Main 2015; 1. wyd. pol.: Ukry­ta całość przy­rody a mikrofizy­ka, Poz­nań 2010). Lau­re­at m.in. nagrody naukowej Preze­sa Rady Min­istrów i nagrody naukowej im. Kle­men­sa Sza­ni­awskiego

Prof. dr hab. Paweł Zei­dler – Prof. dr hab. Paweł Zei­dler jest zatrud­niony na stanowisku pro­fe­so­ra zwycza­jnego w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM. Kieru­je Zakła­dem Logi­ki i Metodologii Nauk. Jest redak­torem naczel­nym „Studiów Metodolog­icznych”. Pub­liku­je prace z filo­zofii nau­ki, teorii wiedzy, filo­zofii i metodologii nauk przy­rod­niczych, a od kilku­nas­tu lat przede wszys­tkim z filo­zofii chemii. Jest absol­wen­tem chemii Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. Uzyskał stopień dok­to­ra filo­zofii na pod­staw­ie rozprawy Między teorią a his­torią nau­ki, a stopień dok­to­ra habil­i­towanego filo­zofii na pod­staw­ie książ­ki Spór o sta­tus poz­naw­czy teorii. W obronie antyre­al­isty­cznego wiz­erunku nau­ki. Jest również autorem książek Chemia w świ­etle filo­zofiiMod­els and Metaphors as Research Tools in Sci­ence oraz współau­torem książ­ki Prob­lem destrukcji poję­cia prawdy (współau­torzy: R. Kubic­ki i J. Sój­ka). W ramach wykładów z filo­zofii dla młodzieży wygłosił i opub­likował dwa refer­aty doty­czące prawdy: Cóż to jest praw­da oraz Nau­ka a praw­da.

Spotkanie poprowadzi Stanisław Korzeb.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Bar­tosz Kurkows­ki.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: prof. Krzysztof Brzechczyn, Bar­tosz Dobies, Karoli­na Jankows­ka, Ola Kacz­marek, Mar­i­an­na Kaźmier­czak, Woj­ciech Laskows­ki, Karoli­na Napi­wodz­ka, Joan­na Peł­ka-Śmiełows­ka, Justy­na Tul­s­ka.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.

Zgłosić uczestnictwo w spotkaniu można > tutaj.

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci — odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia: co jest istotą/ naturą prawdy? Czy tak rozu­mi­ana praw­da jest osią­gal­na? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­turze i życiu społecznym?; następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

 19 październi­ka, godz. 18.00
 Gera­ni­um Caf­fè, ul. Rom­ka Strza­łkowskiego 15, Poz­nańPartnerzy

SWPS_logo_v1a

 

 

 

geranium

Patroni

logo_if_2-300x75

images
Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Poz­na­niu

logo03_jpg

logometeortrans


Zob. relac­je WIDEO ze spotkań Klubów „Filo­zo­fuj!” w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy