Kluby „Filozofuj!” Poznań

Cóż to jest prawda? Wokół nr. 9 „Filozofuj!” – spotkanie w Poznaniu

Wraz z nowym rokiem akademickim organizujemy już trzecią w Poznaniu debatę Klubu „Filozofuj!”. Tym razem na warsztat wzięta będzie prawda zgodnie z nr. 9 naszego czasopisma. Spotkanie odbędzie się w środę 19 października o godz. 18.00 w Geranium Caffè przy ulicy Romka Strzałkowskiego 15, w pobliżu Rynku Jeżyckiego. W roli dyskutantów wystąpią wybitni filozofowie z Poznania: prof. Paweł Zeidler, dr hab. Elżbieta Pakszys i dr Marek Woszczek. Spotkanie poprowadzi student filozofii – Stanisław Korzeb. Serdecznie zapraszamy wszystkich będących w tym czasie w okolicach Poznania, którzy chcą głębiej zastanowić nad istotą prawdy i jej znaczeniem dla społeczeństwa.
Numer o prawdzie można czytać lub pobrać > tutaj.

Szczególne podziękowania kierujemy do Uniwersytetu SWPS, partnera wydarzenia, za dofinansowanie spotkania.SWPS_logo_v1a


Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

elzbieta-paszysDr hab. Elż­bie­ta Pak­szys – Prof. UAM dr hab. w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. Od 20 lat pro­wa­dzi bada­nia oraz wykła­dy inter­dy­scy­pli­nar­nej pro­ble­ma­ty­ki płci / rodza­ju (gen­der), zwłasz­cza filo­zo­ficz­nej i poli­tycz­nej myśli kobiet. Uczest­ni­czy w wie­lu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych przed­się­wzię­ciach badaw­czych doty­czą­cych współ­cze­snej kon­dy­cji kobiet w nauce. Jest autor­ką i wydaw­czy­nią licz­nych publi­ka­cji pol­skich i zagra­nicz­nych z zakre­su filo­zo­fii nauki i epi­ste­mo­lo­gii femi­ni­stycz­nej, m.in. serii Huma­ni­sty­ka i Płeć I–III (1995–1999), Mię­dzy natu­rą a kul­tu­rą: kate­go­ria płci / rodza­ju w pozna­niu (2000), Mię­dzy­kul­tu­ro­we i inter­dy­scy­pli­nar­ne bada­nia femi­ni­stycz­ne (2005), Women in Ana­ly­ti­cal Phi­lo­so­phy: the Lvov-War­saw Scho­ol, the Vien­na Circ­le and the Anglo-Ame­ri­can Tra­di­tion [w:] Ein­he­it und Viel­falt der Gegen­wart­phi­lo­so­phie, (hrsg.) Phi­lip Schmidt, Anja Weiberg (Peter Lang, 2012); Prze­kra­cza­nie gra­nic: uwa­run­ko­wa­nia suk­ce­su kobiet w pozna­niu, „Ety­ka” 45/2012.

woszczekDr Marek Wosz­czek – Filo­zof, od 2008 r. adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii UAM w Pozna­niu. Zaj­mu­je się onto­lo­gią przy­ro­dy i filo­zo­fią fizy­ki, ale tak­że wybra­ny­mi zagad­nie­nia­mi z zakre­su histo­rii i filo­zo­fii reli­gii. Autor książ­ki Pla­to­nic Who­les and Quan­tum Onto­lo­gy (Frank­furt am Main 2015; 1. wyd. pol.: Ukry­ta całość przy­ro­dy a mikro­fi­zy­ka, Poznań 2010). Lau­re­at m.in. nagro­dy nauko­wej Pre­ze­sa Rady Mini­strów i nagro­dy nauko­wej im. Kle­men­sa Szaniawskiego

Prof. dr hab. Paweł Zeidler – Prof. dr hab. Paweł Zeidler jest zatrud­nio­ny na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra zwy­czaj­ne­go w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM. Kie­ru­je Zakła­dem Logi­ki i Meto­do­lo­gii Nauk. Jest redak­to­rem naczel­nym „Stu­diów Meto­do­lo­gicz­nych”. Publi­ku­je pra­ce z filo­zo­fii nauki, teo­rii wie­dzy, filo­zo­fii i meto­do­lo­gii nauk przy­rod­ni­czych, a od kil­ku­na­stu lat przede wszyst­kim z filo­zo­fii che­mii. Jest absol­wen­tem che­mii Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. Uzy­skał sto­pień dok­to­ra filo­zo­fii na pod­sta­wie roz­pra­wy Mię­dzy teo­rią a histo­rią nauki, a sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go filo­zo­fii na pod­sta­wie książ­ki Spór o sta­tus poznaw­czy teo­rii. W obro­nie anty­re­ali­stycz­ne­go wize­run­ku nauki. Jest rów­nież auto­rem ksią­żek Che­mia w świe­tle filo­zo­fiiModels and Meta­phors as Rese­arch Tools in Scien­ce oraz współ­au­to­rem książ­ki Pro­blem destruk­cji poję­cia praw­dy (współ­au­to­rzy: R. Kubic­ki i J. Sój­ka). W ramach wykła­dów z filo­zo­fii dla mło­dzie­ży wygło­sił i opu­bli­ko­wał dwa refe­ra­ty doty­czą­ce praw­dy: Cóż to jest praw­da oraz Nauka a praw­da.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Sta­ni­sław Korzeb.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Bar­tosz Kur­kow­ski.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: prof. Krzysz­tof Brzech­czyn, Bar­tosz Dobies, Karo­li­na Jan­kow­ska, Ola Kacz­ma­rek, Marian­na Kaź­mier­czak, Woj­ciech Laskow­ski, Karo­li­na Napi­wodz­ka, Joan­na Peł­ka-Śmie­łow­ska, Justy­na Tulska.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.

Zgłosić uczestnictwo w spotkaniu można > tutaj.

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości — odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pyta­nia: co jest istotą/ natu­rą praw­dy? Czy tak rozu­mia­na praw­da jest osią­gal­na? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­tu­rze i życiu spo­łecz­nym?; następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pytanie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

 19 paź­dzier­ni­ka, godz. 18.00
 Gera­nium Caf­fè, ul. Rom­ka Strzał­kow­skie­go 15, PoznańPartnerzy

SWPS_logo_v1a

 

 

 

geranium

Patroni

logo_if_2-300x75

images
Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne Oddział w Poznaniu

logo03_jpg

logometeortrans


Zob. rela­cje WIDEO ze spo­tkań Klu­bów „Filo­zo­fuj!” w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy