Bydgoszcz Epistemologia Kluby „Filozofuj!”

Cóż to jest prawda? Wokół nr. 9 „Filozofuj!” – pierwsze spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Bydgoszczy

Zapraszamy na pierwsze spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Bydgoszczy, współorganizowane przez Studenckie Koło Filozofii UKW. Spotkanie odbędzie się 21 października 2016 r. (piątek) o godzinie 18.00 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Szymanowskiego 3. Dyskutować na temat prawdy będą wybitni polscy filozofowie: prof. Jacek Juliusz Jadacki oraz prof. Jan Woleński. Zapraszamy do uczestnictwa w debacie studentów, uczniów, pasjonatów filozofii i wszystkich mieszkańców miasta!

Numer o prawdzie moż­na czy­tać lub pobrać > tutaj.


Deba­ta towarzyszyć będzie kon­fer­encji poświę­conej mis­tr­zowi Kaz­imier­zowi Twar­dowskiemu, twór­cy Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej. „Filo­zo­fuj!” objęło kon­fer­encję patronatem medi­al­nym. Więcej infor­ma­cji zna­jdziecie > tutaj

Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do władz Bib­liote­ki Głównej UKW za udostęp­nie­nie przestrzeni na debatę.

biblioteka_ukw

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.


W dyskusji wezmą udzi­ał:

Jadacki_fotoProf. dr hab. Jacek Juliusz Jadac­ki

Ur. 1946 w Puchac­zowie k. Lubli­na – pro­fe­sor tytu­larny, pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii UW. Zaj­mu­je się głównie semi­o­tyką log­iczną i his­torią filo­zofii pol­skiej, a w szczegól­noś­ci Szkołą Lwowsko-Warsza­wską. Jest autorem pon­ad 20 książek i kilkuset artykułów z tego zakre­su.

 

wolenski-fotProf. dr hab. Jan Woleńs­ki

Emery­towany pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, pro­fe­sor Wyższej Szkoły Infor­maty­ki i Zarządza­nia w Rzes­zowie. Członek PAN, PAU i Między­nar­o­dowego Insty­tu­tu Filo­zofii. Intere­su­je się wszys­tki­mi dzi­ała­mi filo­zofii, jego hob­by to opera i pił­ka noż­na.

Spotkanie poprowadzi dr Artur Szut­ta - redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!”.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Fil­ip Staws­ki

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Maciej PawlakAdam Skowron.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.


Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj.


Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci — odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia: co jest istotą / naturą prawdy i czy tak rozu­mi­ana praw­da jest osią­gal­na? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­turze i życiu społecznym? Jakie są główne „grzechy” popeł­ni­ane prze­ciw prawdzie i które z nich są najbardziej poważne?; następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

21 październi­ka, godz. 18.00
 Bib­liote­ka UKW, ul. Szy­manowskiego 3, Byd­goszcz


Współorganizator

14642731_1297013466999880_1911381027_n

Partner

biblioteka_ukw

 

 

Insty­tut Filo­zofii UKW

Patroni

bydgoszcz-logo


Zob. relac­je WIDEO ze spotkań Klubów „Filo­zo­fuj!” w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy