Epistemologia Kluby „Filozofuj!” Szczecin

Cóż to jest prawda? Wokół nr. 9 „Filozofuj!” – pierwsze spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Szczecinie

W Szczecinie odbędzie się po raz pierwszy debata Klubu „Filozofuj!". Będziemy rozmawiać o jednym z podstawowych pojęć filozoficznych, któremu poświęcony jest nr 9 czasopisma „Filozofuj!” – o prawdzie. Wspólne filozofowanie będzie miało miejsce 26 października, w środę, w księgarnio-kawiarni FiKa w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy Wałach Chrobrego o godz. 17.30. Gośćmi specjalnymi będą dr hab. Adriana Schetz oraz prof. Renata Ziemińska. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic do wzięcia udział w wydarzeniu.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o prawdzie moż­na czy­tać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do księ­gar­nio-kaw­iarni FiKa za udostęp­nie­nie sali oraz do Sto­warzyszenia „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej” za współor­ga­ni­za­cję debaty.  

fika       stowarzyszenie

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

imagesdr hab. Adri­ana Schetz

Dok­tor habil­i­towany, pracu­je w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego. Intere­su­je się per­cepcją, dzi­ałaniem, świado­moś­cią i pamię­cią. Autor­ka mono­grafii Bio­log­iczny ekster­nal­izm w teo­ri­ach per­cepcji (2014). Odbyła staże naukowe Ohio State Uni­ver­si­ty, Uni­ver­si­ty of Glas­gow, Cen­tral-Euro­pean Uni­ver­si­ty in Budapest. Współpracu­je naukowo z Gdańskim Uni­w­er­sytetem Medy­cznym oraz z Pomorskim Uni­w­er­sytetem Medy­cznym.

renata_zieminskaprof. Rena­ta Ziemińs­ka

Pro­fe­sor nauk human­isty­cznych, pracu­je w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego. Jest założy­cielką i redak­torką naczel­ną cza­sopis­ma „Anal­iza i Egzys­tenc­ja”. Opub­likowała książ­ki: His­to­ria scep­ty­cyz­mu. W poszuki­wa­niu spójnoś­ci (2013), Ekster­nal­izm we współczes­nej epis­te­mologii (2002), Epis­te­molo­gia Rod­er­ic­ka M. Chishol­ma (1998).

Spotkanie poprowadzi dr Marek Pawłows­ki.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Artur Kosec­ki.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Katarzy­na Cia­r­cińs­ka, Mile­na Jaku­bi­ak, Paweł Kołodz­ińs­ki, Paweł Rozwad­ows­ki.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj.

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci – odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia: co jest istotą / naturą prawdy i czy tak rozu­mi­ana praw­da jest osią­gal­na? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­turze i życiu społecznym? Jakie są główne “grzechy” popeł­ni­ane prze­ciw prawdzie i które z nich są najbardziej poważne?; następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

26 październi­ka, 17.30

księ­gar­nio-kaw­iar­nia FiKa, Muzeum Nar­o­dowe w Szczecinie, Wały Chro­brego 3, SzczecinWspółorganizator

stowarzyszenie

Partner

fika

Patron

mecenat


Zob. relac­je WIDEO ze spotkań Klubów „Filo­zo­fuj!” w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy