Aktualności Patronaty Wydarzenia

Cykl wykładów „Geniusz Europy” w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci w Poznaniu

GENIUSZ EUROPY

Zapisz się do naszego newslettera

GENIUSZ EUROPY to nazwa pro­jek­tu obe­j­mu­jącego między inny­mi cykl prelekcji doty­czą­cych naszej – europe­jskiej – cywiliza­cji, roz­pa­try­wanej z per­spek­ty­wy tzw. wieków śred­nich (V‑XV w.). To przed­sięwz­ię­cie jest wspól­nym, inter­dyscy­pli­narnym dzi­ałaniem arche­ologów, his­to­ryków i filo­zofów.

Do pro­jek­tu przyjęli zaprosze­nie spec­jal­iś­ci z różnych ośrod­ków, m. in. filo­zo­fowie: prof. Agniesz­ka Kijew­s­ka, prof. Katarzy­na Pach­ni­ak, prof. Katarzy­na Stępień, ks. prof. Andrzej Mary­niar­czyk, prof. Mar­i­an Wesoły.

Zamierza­my dociekać odpowiedzi na następu­jące pyta­nia: Jakie są źródła cywiliza­cji? Co jest dla niej swoiste? Czy moż­na być cywili­zowanym na kil­ka sposobów? Czy o cywiliza­cję należy dbać? Jaka jest rola filo­zofii w ksz­tał­towa­niu cywiliza­cji?

Pro­jekt real­izu­je­my w ramach autorskiego pomysłu edukacji otwartej – AKADEMIA GENIUS LOCI. Zaprasza­my pub­liczność do akty­wnego udzi­ału. Celem naszego dzi­ała­nia jest inspirowanie pub­licznoś­ci, tak, żeby to ona stała się twór­cą kul­tu­ry.

Jed­ną z inspiracji do pow­sta­nia pro­jek­tu były szachy (jako gra i metafo­ra) i to one stały się graficznym moty­wem w warst­wie wiz­ual­nej i nie tylko.

Orga­ni­za­torzy – Agniesz­ka Stempin (arche­olog), Kateriny Zisop­u­lu (fotograf) i dr Paweł Ble­ja (filo­zof) serdecznie zaprasza­ją do Rez­er­watu Arche­o­log­icznego Genius loci w Poz­na­niu, w którym odby­wa­ją się spotka­nia.

Planowane wykłady:

18 sty­cz­nia, godz. 18:00 Agniesz­ka StempinSzachy jako gra i metafo­ra cywiliza­cji europe­jskiej

1 lutego, godz. 18:00 prof. Mar­i­an WesołyEuropa — dro­ga grec­ka i bizan­tyńs­ka oraz dr Mag­dale­na Jawors­ka-Wołoszyn: Filo­zofia w Bizancjum — biała pla­ma w świado­moś­ci europe­jskiej

15 lutego, godz. 18:00 prof. Katarzy­na Pach­ni­ak: Wpływ kul­tu­ry i nau­ki muzuł­mańskiej na śred­niowiecz­na Europę

8 mar­ca, godz. 18:00 prof. Agniesz­ka Kijew­s­kaEri­u­ge­na – filo­zof rene­san­su karolińskiego

22 mar­ca, godz. 18:00 prof. Han­na Kóč­ka-Krenz: Cywiliza­c­ja europe­js­ka w świ­etle badań arche­o­log­icznych (Ostrów Tum­s­ki w Poz­na­niu a inne ośrod­ki arche­o­log­iczne)

12 kwiet­nia, godz. 18:00 dr hab. Katarzy­na StępieńZnacze­nie prawa w ksz­tał­towa­niu cywiliza­cji

10 maja, godz. 18:00 prof. Dar­iusz Siko­rs­ki: Rene­sans karolińs­ki a prz­er­wanie trady­cji anty­cznej

31 maja, godz. 18:00 dr Maciej Przy­był: Europe­jskie hory­zon­ty Piastów wielkopol­s­kich

14 czer­w­ca, godz. 18:00 ks. prof. Andrzej Mary­niar­czyk: Rola filo­zofii greck­iej w ksz­tał­towa­niu cywiliza­cji chrześ­ci­jańskiej (Europy)

29 czer­w­ca, godz. 12:00 dr Paweł Ble­ja: Europa – już się zmierzcha, już nad­chodzi noc…? oraz Kateriny Zisop­u­lu – otwar­cie autorskiej wys­tawy fotograficznej: Kon­stan­tynopol, Akwiz­gran, Kor­do­ba – ślada­mi Geniusza

lip­iec-sier­pień: Waka­cyjne turnieje sza­chowe i turnieje innych europe­js­kich gier plan­szowych. Gro­madze­nie prac nadsyłanych przez oso­by zain­spirowane pro­jek­tem.

7 wrześ­nia, godz. 12:00 Wiel­ki turniej sza­chowy z udzi­ałem mis­trza (symul­tana)

5 październi­ka, godz. 12:00 Otwar­cie wys­tawy oraz pro­moc­ja albu­mu pt. GENIUSZ EUROPY.

Więcej infor­ma­cji: na stron­ie rez­er­watu Genius Loci.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy