Audycje Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole Popularyzacja

Czego można się nauczyć filozofując? O edukacji filozoficznej i filozofowaniu z dziećmi w Klubie Trójki

Dlaczego filozofia nie może wciąż znaleźć w systemie edukacji miejsca, na jakie zasługuje? M.in. o tym dyskutowali goście „Klubu Trójki”. Przypominamy audycję, w której – choć odbyła się dwa lata temu – omawiane kwestie są aktualne i wciąż w polskim systemie edukacji – otwarte. Gośćmi „Klubu Trójki” byli prof. Aldona Pobojewska, prof. Robert Piłat oraz Łukasz Parzanowski.

Zapisz się do naszego newslettera

Wysłuchaj całoś­ci audy­cji tutaj.


Prowadzą­cy pro­gram Dar­iusz Bugal­s­ki pytał swoich goś­ci m.in sens edukacji filo­zoficznej wśród dzieci

Dziecińst­wo to dobry czas na filo­zo­fowanie, a nawet jest to czas nat­u­ral­ny. (…) Dzieci intere­su­ją się najróżniejszy­mi rzecza­mi, na przykład reinkar­nacją albo tym, kto nas stworzył. Chcą o tym dysku­tować, to nie są obce dla nich kwest­ie. (…) Dzieci są dziś narażone na różne ide­olo­gie i dlat­ego powin­ny umieć dysku­tować

– mówił Łukasz Przanows­ki nauczy­ciel religii i filo­zofii

Wpierw musimy zadać pytanie, czym jest filo­zofia? Są dwie opc­je rozu­mienia filo­zofii. Pier­wsza anty­cz­na obe­j­mu­je filo­zo­fowanie. Ma ono zadanie for­mu­jące – filo­zo­fu­je­my, żeby zbliżać się do isto­ty człowieczeńst­wa. Drugie poję­cie filo­zofii obe­j­mu­je zbiór prob­lemów i zbiór kierunk­ów, które na te prob­le­my odpowiada­ją i w potocznym rozu­mie­niu mamy takie wyobraże­nie o filo­zofii.

W edukacji chodzi nam o filo­zo­fowanie, spec­jal­ny sposób namysłu nad różny­mi prob­le­ma­mi. W szkołach filo­zofia jest rozu­mi­ana w drugim sen­sie (jako zbiór poglądów) i to jest błąd. (…) Najlep­szym sposobem filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi jest odd­anie gło­su samym dzieciom, poz­wolić im na samodzielne dociekanie.

– wyjaś­ni­ała Prof. Aldona Pobo­jew­s­ka:

Filo­zofia nie jest na głowę niko­go – jeśli się nią poważnie zająć. (…). Jed­nak chodzi właśnie o doświad­cze­nie umysłu, intelek­tu­al­ną przy­godę. Dzieci doświad­cza­ją tego w takim samym stop­niu, co dorośli.

– tłu­maczył prof. Robert Piłat

Czego moż­na się nauczyć filo­zo­fu­jąc? Czy dziecko jest w stanie podołać takiemu wysiłkowi?

Zaprasza­my do wysłucha­nia audy­cji w całoś­ci audy­cji tutaj.


Aldona Pobo­jew­s­ka  – Pro­fe­sor filo­zofii w Kat­e­drze Ety­ki UŁ, zaj­mu­je się epis­te­mologią, filo­zofią edukacji i wychowa­nia, upraw­ia turystykę pieszą, nar­cia­rską, rowerową i kon­ną.

 

 

 

Robert Piłat – Pro­fe­sor filo­zofii na UKSW. Zaj­mu­je się filo­zofią umysłu, epis­te­mologią, etyką, filo­zofią lit­er­atu­ry. Prop­a­ga­tor filo­zofii w szkołach i radiu. Autor wielu cyk­li audy­cji radiowych poświę­conych filo­zofii. Obec­nie współprowadzi w Pro­gramie Drugim Pol­skiego Radia cykl zaty­tułowany „Rachunek myśli”. W wol­nych chwilach ama­torsko muzyku­je, odby­wa dalekie wyprawy rowerowe i w poszuki­wa­niu nowych dźwięków nigdy nie opuszcza fes­ti­walu „Warsza­wska Jesień”.

Łukasz Przanows­ki — nauczy­ciel religii i filo­zofii — przyz­na­je, że dziecińst­wo to nat­u­ral­ny czas na filo­zo­fowanie. — Dzieci intere­su­ją się najróżniejszy­mi rzecza­mi, na przykład reinkar­nacją albo tym, kto nas stworzył. Chcą o tym dysku­tować, to nie są obce dla nich kwest­ie — mówi.

 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy