Aktualności Patronaty Wydarzenia

Czemu spieramy się o piękno? – powracają czwartki z filozofią w Toruniu

Już 8 listopada w Toruniu, w ramach cyklu „Czwartek z filozofią”, odbędzie się spotkanie poświęcone sporom wokół piękna. Gościem tego wydarzenia będzie prof. dr hab. Adam Grzeliński. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad całym cyklem. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Zapisz się do naszego newslettera

W mury Dworu Artusa wraca­ją wykłady z cyk­lu Czwart­ki z filo­zofią. Pod­czas pier­wszego z nich zas­tanow­imy się, czy moż­na uza­sad­nić nasze przeko­na­nia doty­czące takich wartoś­ci jak pię­kno.

Z jed­nej strony znana teza zdrowego rozsąd­ku powia­da, że w kwes­t­i­ach smaku nie powin­niśmy się spier­ać, bowiem sprowadza się on do indy­wid­u­al­nych upodobań. Z drugiej jed­nak strony ten sam zdrowy rozsądek pod­powia­da nam, że orzeka­jąc o pięknie i innych wartoś­ci­ach este­ty­cznych, wyrażamy prawdy, którym przysługu­je obiek­ty­w­na wartość.

Kwest­ią, którą w związku z tym doma­ga się omówienia, jest wskazanie na pod­stawy roszczenia naszych sądów o pięknie do prawdzi­woś­ci. W trak­cie wykładu zostaną przed­staw­ione różne sposo­by uza­sad­nienia tego fenomenu, odwołu­jące się do klasy­cznych stanowisk w filo­zofii.

 

Cen­trum Kul­tu­ry Dwór Artusa rynek Staromiejs­ki 6, 87–100 Toruń
8 listopa­da 2018 o 18:30
Strona inter­ne­towa

Prof. dr hab. Adam Grzelińs­ki pracu­je w Insty­tu­cie Filo­zofii UMK, gdzie kieru­je Pra­cown­ią Filo­zofii Bry­tyjskiej. Jest autorem mono­grafii Ang­iel­s­ki spór o istotę pięk­na. Kon­cepc­je Shaftesbury’ego i Burke’a (2001),  Kat­e­gorie ‘pod­mio­tu’ i ‘przed­mio­tu’ w Daw­i­da Hume’a nauce o ludzkiej naturze (2005), Człowiek i duch nieskońc­zony. Imma­te­ri­al­izm George’a Berke­leya (2010), Doświad­cze­nie i rozum. Empiryzm Johna Locke’a (2018, w druku) oraz przekładów dzieł filo­zoficznych na język pol­s­ki.

Współorganizacja:

   Patronat:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy