Aktualności Patronaty Wydarzenia

Czemu spieramy się o piękno? – powracają czwartki z filozofią w Toruniu

Już 8 listopada w Toruniu, w ramach cyklu „Czwartek z filozofią”, odbędzie się spotkanie poświęcone sporom wokół piękna. Gościem tego wydarzenia będzie prof. dr hab. Adam Grzeliński. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad całym cyklem. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Zapisz się do naszego newslettera

W mury Dwo­ru Artu­sa wra­ca­ją wykła­dy z cyklu Czwart­ki z filo­zo­fią. Pod­czas pierw­sze­go z nich zasta­no­wi­my się, czy moż­na uza­sad­nić nasze prze­ko­na­nia doty­czą­ce takich war­to­ści jak pięk­no.

Z jed­nej stro­ny zna­na teza zdro­we­go roz­sąd­ku powia­da, że w kwe­stiach sma­ku nie powin­ni­śmy się spie­rać, bowiem spro­wa­dza się on do indy­wi­du­al­nych upodo­bań. Z dru­giej jed­nak stro­ny ten sam zdro­wy roz­są­dek pod­po­wia­da nam, że orze­ka­jąc o pięk­nie i innych war­to­ściach este­tycz­nych, wyra­ża­my praw­dy, któ­rym przy­słu­gu­je obiek­tyw­na war­tość.

Kwe­stią, któ­rą w związ­ku z tym doma­ga się omó­wie­nia, jest wska­za­nie na pod­sta­wy rosz­cze­nia naszych sądów o pięk­nie do praw­dzi­wo­ści. W trak­cie wykła­du zosta­ną przed­sta­wio­ne róż­ne spo­so­by uza­sad­nie­nia tego feno­me­nu, odwo­łu­ją­ce się do kla­sycz­nych sta­no­wisk w filo­zo­fii.

 

Cen­trum Kul­tu­ry Dwór Artu­sa rynek Sta­ro­miej­ski 6, 87–100 Toruń
8 listo­pa­da 2018 o 18:30
Stro­na inter­ne­to­wa

Prof. dr hab. Adam Grze­liń­ski pra­cu­je w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UMK, gdzie kie­ru­je Pra­cow­nią Filo­zo­fii Bry­tyj­skiej. Jest auto­rem mono­gra­fii Angiel­ski spór o isto­tę pięk­na. Kon­cep­cje Shaftesbury’ego i Burke’a (2001),  Kate­go­rie ‘pod­mio­tu’ i ‘przed­mio­tu’ w Dawi­da Hume’a nauce o ludz­kiej natu­rze (2005), Czło­wiek i duch nie­skoń­czo­ny. Imma­te­ria­lizm George’a Ber­ke­leya (2010), Doświad­cze­nie i rozum. Empi­ryzm Joh­na Locke’a (2018, w dru­ku) oraz prze­kła­dów dzieł filo­zo­ficz­nych na język pol­ski.

Współorganizacja:

   Patronat:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy