Aktualności Filozofia w filmie Patronaty Spotkania filozoficzne z Gutek Film Wydarzenia

Czerwcowe Spotkanie filozoficzne: „Nasz Czas” w reż. Carlosa Reygadasa – (anty)melodramat XXI wieku?

Z radością informujemy, że po wymuszonej przerwie wraca do otwartych na nowo polskich kin cykl Spotkań filozoficznych. W czerwcowej odsłonie cyklu wraz z Gutek Film zapraszamy na seans i dyskusję wokół dzieła Nasz czas w reżyserii Carlosa Reygadasa.

Zapisz się do naszego newslettera

Naj­now­szy film mek­sy­kań­skie­go reży­se­ra – obwo­ły­wa­ny przez kry­ty­ków fil­mem roku – to prze­wrot­na reali­za­cja kla­sycz­nej dla melo­dra­ma­tu figu­ry miło­sne­go trój­ką­ta. Pikan­te­rii zapew­ne doda­je fakt, iż rolę zazdro­sne­go męża odgry­wa sam reży­ser, zaś w postać nie­wier­nej żony wcie­la się Nata­lia López – pry­wat­nie żona Rey­ga­da­sa. Jed­nak zamiast eks­hi­bi­cjo­ni­stycz­nych eks­ce­sów otrzy­mu­je­my zapro­sze­nie do doświad­cze­nia kina intym­no­ści, two­rzo­ne­go z niu­an­sów i pół­to­nów, twór­czo niedopowiedzianego.

Tak też zosta­je otwar­ta prze­strzeń na dal­szą dys­ku­sję: nad defi­ni­cja­mi miło­ści i wier­no­ści (zna­cze­niem i zakre­sem każ­de­go z tych ter­mi­nów), nad  rolą instynk­tów i namięt­no­ści – ele­men­tów skła­do­wych natu­ry ludz­kiej, a w szer­szym uję­ciu: reflek­sji nad naszą cią­głą media­cją mię­dzy „natu­rą” a „kul­tu­rą”.  Dys­ku­sja zaś  – roz­le­gła jak prze­strzeń mek­sy­kań­skie­go inte­rio­ru  – sty­mu­lo­wa­na nie­kon­wen­cjo­nal­ny­mi punk­ta­mi widze­nia może dopro­wa­dzić do zaska­ku­ją­cych nawet dla nas samych odkryć, pytań i olśnień.

W latach 90. Rey­ga­das prze­niósł się do Bel­gii, gdzie zaczął reali­zo­wać fil­my krót­ko­me­tra­żo­we. Jego peł­no­me­tra­żo­wy debiut „Japón” (2002) zdo­był lau­ry na wie­lu festi­wa­lach fil­mo­wych, w tym Zło­tą Kame­rę dla naj­lep­sze­go debiu­tu na festi­wa­lu w Can­nes. „Japón” do dziś uzna­wa­ny jest za jeden z prze­ło­mo­wych tytu­łów w histo­rii mek­sy­kań­skie­go kina. Rey­ga­das nie two­rzy czę­sto, ale każ­dy z jego trzech kolej­nych fil­mów miał świa­to­wą pre­mie­rę na festi­wa­lu w Can­nes, w Kon­kur­sie Głów­nym: „Bitwa w nie­bie” (2005), „Ciche świa­tło” (2007, Nagro­da Jury) oraz „Post Tene­bras Lux” (2012, nagro­da za Naj­lep­szą Reży­se­rię). Jego naj­now­szy film „Nasz czas” (2018) został zapre­zen­to­wa­ny w Kon­kur­sie Głów­nym Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Fil­mo­we­go w Wenecji.

[z mate­ria­łów dys­try­bu­to­ra Gutek Film]

Gościem pod­czas spo­tka­nia będzie zna­ny z kil­ku wcze­śniej­szych odsłon cyklu dr Miko­łaj Sław­kow­ski-Rode – adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Kul­tu­ry w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UW, Tutor in Phi­lo­so­phy na Uni­wer­sy­te­cie Oks­fordz­kim w Black­friars Hall, Visi­ting Lec­tu­rer in Phi­lo­so­phy na Uni­ver­si­ty of Buc­kin­gham, oraz Asso­cia­te Fel­low w Ian Ram­sey Cen­tre na Uni­wer­sy­te­cie Oks­fordz­kim, gdzie pra­cu­je przy reali­za­cji gran­tu Fun­da­cji Joh­na Tem­ple­to­na „Scien­ce, The­olo­gy, and Huma­ne Phi­lo­so­phy: CEE Per­spec­ti­ves on Big Questions”. Jest rów­nież jed­nym z zało­ży­cie­li i głów­nych orga­ni­za­to­rów Huma­ne Phi­lo­so­phy Pro­ject, będą­ce­go ini­cja­ty­wą opar­tą na współ­pra­cy Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i Oksfordzkiego.


Car­los Rey­ga­das – reży­ser, sce­na­rzy­sta i pro­du­cent mek­sy­kań­skie­go pocho­dze­nia. Stu­dio­wał pra­wo na Escu­ela Libre de Dere­cho w mie­ście Mek­syk, następ­nie zro­bił spe­cja­li­za­cję z pra­wa kon­flik­tów zbroj­nych w Londynie.


Har­mo­no­gram wyświetleń:

War­sza­wa Kino Mura­nów 30 czerw­ca godz. 19:00

 

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

 

Opra­co­wa­ła: Anna Maria Piskorska

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy