Aktualności Filozofia w filmie Patronaty Spotkania filozoficzne z Gutek Film Wydarzenia

Czerwcowe Spotkanie filozoficzne: „Nasz Czas” w reż. Carlosa Reygadasa – (anty)melodramat XXI wieku?

Z radością informujemy, że po wymuszonej przerwie wraca do otwartych na nowo polskich kin cykl Spotkań filozoficznych. W czerwcowej odsłonie cyklu wraz z Gutek Film zapraszamy na seans i dyskusję wokół dzieła Nasz czas w reżyserii Carlosa Reygadasa.

Zapisz się do naszego newslettera

Najnowszy film meksykańskiego reży­sera – obwoły­wany przez kry­tyków filmem roku – to przewrot­na real­iza­c­ja klasy­cznej dla melo­dra­matu fig­ury miłos­nego trójką­ta. Pikan­terii zapewne doda­je fakt, iż rolę zaz­dros­nego męża odgry­wa sam reżyser, zaś w postać niewiernej żony wciela się Natalia López – pry­wat­nie żona Rey­gadasa. Jed­nak zami­ast ekshibicjon­isty­cznych ekscesów otrzy­mu­je­my zaprosze­nie do doświad­czenia kina intym­noś­ci, twor­zonego z niuan­sów i pół­tonów, twór­c­zo niedopowiedzianego.

Tak też zosta­je otwarta przestrzeń na dal­szą dyskusję: nad definic­ja­mi miłoś­ci i wier­noś­ci (znacze­niem i zakre­sem każdego z tych ter­minów), nad  rolą instynk­tów i namięt­noś­ci – ele­men­tów skład­owych natu­ry ludzkiej, a w szer­szym uję­ciu: reflek­sji nad naszą ciągłą medi­acją między „naturą” a „kul­turą”.  Dyskus­ja zaś  – rozległa jak przestrzeń meksykańskiego inte­ri­oru  – sty­mu­lowana niekon­wencjon­al­ny­mi punk­ta­mi widzenia może doprowadz­ić do zaskaku­ją­cych nawet dla nas samych odkryć, pytań i olśnień.

W lat­ach 90. Rey­gadas przeniósł się do Bel­gii, gdzie zaczął real­i­zować filmy krótkome­trażowe. Jego pełnome­trażowy debi­ut „Japón” (2002) zdobył lau­ry na wielu fes­ti­walach fil­mowych, w tym Złotą Kamerę dla najlep­szego debi­u­tu na fes­ti­walu w Cannes. „Japón” do dziś uznawany jest za jeden z przeło­mowych tytułów w his­torii meksykańskiego kina. Rey­gadas nie tworzy częs­to, ale każdy z jego trzech kole­jnych filmów miał świa­tową pre­mierę na fes­ti­walu w Cannes, w Konkur­sie Głównym: „Bit­wa w niebie” (2005), „Ciche światło” (2007, Nagro­da Jury) oraz „Post Tene­bras Lux” (2012, nagro­da za Najlep­szą Reży­ser­ię). Jego najnowszy film „Nasz czas” (2018) został zaprezen­towany w Konkur­sie Głównym Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Fil­mowego w Wenecji.

[z mate­ri­ałów dys­try­b­u­to­ra Gutek Film]

Goś­ciem pod­czas spotka­nia będzie znany z kilku wcześniejszych odsłon cyk­lu dr Mikołaj Sławkows­ki-Rode – adi­unkt w Zakładzie Filo­zofii Kul­tu­ry w Insty­tu­cie Filo­zofii UW, Tutor in Phi­los­o­phy na Uni­w­er­syte­cie Oks­fordzkim w Black­fri­ars Hall, Vis­it­ing Lec­tur­er in Phi­los­o­phy na Uni­ver­si­ty of Buck­ing­ham, oraz Asso­ciate Fel­low w Ian Ram­sey Cen­tre na Uni­w­er­syte­cie Oks­fordzkim, gdzie pracu­je przy real­iza­cji grantu Fun­dacji Johna Tem­ple­t­ona „Sci­ence, The­ol­o­gy, and Humane Phi­los­o­phy: CEE Per­spec­tives on Big Ques­tions”. Jest również jed­nym z założy­cieli i głównych orga­ni­za­torów Humane Phi­los­o­phy Project, będącego inic­jaty­wą opartą na współpra­cy Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego i Oks­fordzkiego.


Car­los Rey­gadas – reżyser, sce­narzys­ta i pro­du­cent meksykańskiego pochodzenia. Stu­diował pra­wo na Escuela Libre de Dere­cho w mieś­cie Meksyk, następ­nie zro­bił spec­jal­iza­cję z prawa kon­flik­tów zbro­jnych w Lon­dynie.


Har­mono­gram wyświ­etleń:

Warsza­wa Kino Muranów 30 czer­w­ca godz. 19:00

 

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

 

Opra­cow­ała: Anna Maria Pisko­rs­ka

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy