Aktualności Filozofia w filmie Patronaty Spotkania filozoficzne z Gutek Film Wydarzenia

Czerwcowe Spotkanie filozoficzne: „Nasz Czas” w reż. Carlosa Reygadasa – (anty)melodramat XXI wieku?

Z radością informujemy, że po wymuszonej przerwie wraca do otwartych na nowo polskich kin cykl Spotkań filozoficznych. W czerwcowej odsłonie cyklu wraz z Gutek Film zapraszamy na seans i dyskusję wokół dzieła Nasz czas w reżyserii Carlosa Reygadasa.

Naj­now­szy film mek­sy­kań­skie­go reży­se­ra – obwo­ły­wa­ny przez kry­ty­ków fil­mem roku – to prze­wrot­na reali­za­cja kla­sycz­nej dla melo­dra­ma­tu figu­ry miło­sne­go trój­ką­ta. Pikan­te­rii zapew­ne doda­je fakt, iż rolę zazdro­sne­go męża odgry­wa sam reży­ser, zaś w postać nie­wier­nej żony wcie­la się Nata­lia López – pry­wat­nie żona Rey­ga­da­sa. Jed­nak zamiast eks­hi­bi­cjo­ni­stycz­nych eks­ce­sów otrzy­mu­je­my zapro­sze­nie do doświad­cze­nia kina intym­no­ści, two­rzo­ne­go z niu­an­sów i pół­to­nów, twór­czo niedopowiedzianego.

Tak też zosta­je otwar­ta prze­strzeń na dal­szą dys­ku­sję: nad defi­ni­cja­mi miło­ści i wier­no­ści (zna­cze­niem i zakre­sem każ­de­go z tych ter­mi­nów), nad  rolą instynk­tów i namięt­no­ści – ele­men­tów skła­do­wych natu­ry ludz­kiej, a w szer­szym uję­ciu: reflek­sji nad naszą cią­głą media­cją mię­dzy „natu­rą” a „kul­tu­rą”.  Dys­ku­sja zaś  – roz­le­gła jak prze­strzeń mek­sy­kań­skie­go inte­rio­ru  – sty­mu­lo­wa­na nie­kon­wen­cjo­nal­ny­mi punk­ta­mi widze­nia może dopro­wa­dzić do zaska­ku­ją­cych nawet dla nas samych odkryć, pytań i olśnień.

W latach 90. Rey­ga­das prze­niósł się do Bel­gii, gdzie zaczął reali­zo­wać fil­my krót­ko­me­tra­żo­we. Jego peł­no­me­tra­żo­wy debiut „Japón” (2002) zdo­był lau­ry na wie­lu festi­wa­lach fil­mo­wych, w tym Zło­tą Kame­rę dla naj­lep­sze­go debiu­tu na festi­wa­lu w Can­nes. „Japón” do dziś uzna­wa­ny jest za jeden z prze­ło­mo­wych tytu­łów w histo­rii mek­sy­kań­skie­go kina. Rey­ga­das nie two­rzy czę­sto, ale każ­dy z jego trzech kolej­nych fil­mów miał świa­to­wą pre­mie­rę na festi­wa­lu w Can­nes, w Kon­kur­sie Głów­nym: „Bitwa w nie­bie” (2005), „Ciche świa­tło” (2007, Nagro­da Jury) oraz „Post Tene­bras Lux” (2012, nagro­da za Naj­lep­szą Reży­se­rię). Jego naj­now­szy film „Nasz czas” (2018) został zapre­zen­to­wa­ny w Kon­kur­sie Głów­nym Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Fil­mo­we­go w Wenecji.

[z mate­ria­łów dys­try­bu­to­ra Gutek Film]

Gościem pod­czas spo­tka­nia będzie zna­ny z kil­ku wcze­śniej­szych odsłon cyklu dr Miko­łaj Sław­kow­ski-Rode – adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Kul­tu­ry w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UW, Tutor in Phi­lo­so­phy na Uni­wer­sy­te­cie Oks­fordz­kim w Black­friars Hall, Visi­ting Lec­tu­rer in Phi­lo­so­phy na Uni­ver­si­ty of Buc­kin­gham, oraz Asso­cia­te Fel­low w Ian Ram­sey Cen­tre na Uni­wer­sy­te­cie Oks­fordz­kim, gdzie pra­cu­je przy reali­za­cji gran­tu Fun­da­cji Joh­na Tem­ple­to­na „Scien­ce, The­olo­gy, and Huma­ne Phi­lo­so­phy: CEE Per­spec­ti­ves on Big Questions”. Jest rów­nież jed­nym z zało­ży­cie­li i głów­nych orga­ni­za­to­rów Huma­ne Phi­lo­so­phy Pro­ject, będą­ce­go ini­cja­ty­wą opar­tą na współ­pra­cy Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i Oksfordzkiego.


Car­los Rey­ga­das – reży­ser, sce­na­rzy­sta i pro­du­cent mek­sy­kań­skie­go pocho­dze­nia. Stu­dio­wał pra­wo na Escu­ela Libre de Dere­cho w mie­ście Mek­syk, następ­nie zro­bił spe­cja­li­za­cję z pra­wa kon­flik­tów zbroj­nych w Londynie.


Har­mo­no­gram wyświetleń:

War­sza­wa Kino Mura­nów 30 czerw­ca godz. 19:00

 

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

 

Opra­co­wa­ła: Anna Maria Piskorska

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy