Dzień Patrona

Czerwcowy dzień Patronki i Patrona!

Każdy 21. dzień miesiąca to dla nas wyjątkowe święto, to Dzień Patronki i Patrona. W tym dniu celebrujemy wkład i zaangażowanie naszych patronów w popularyzowanie filozofii.

Popu­la­ry­zo­wa­nie filo­zo­fii jest dla nas przy­jem­no­ścią samą w sobie, jed­nak nie da się ukryć, że dużo trud­niej było­by nam dzia­łać gdy­by nie pomoc i otu­cha, któ­re otrzy­mu­je­my od naszych Patro­nów. Dzię­ki nim może­my two­rzyć coraz wię­cej wyso­kiej jakoś tek­stów popu­la­ry­za­tor­skich i  udo­stęp­niać je wszyst­kim zupeł­nie za dar­mo. Inny­mi sło­wy, to dzię­ki patro­nom może­my swo­bod­nie reali­zo­wać naszą wspól­ną misję.

Żeby wyra­zić nasza wdzięcz­ność, jak co mie­siąc roz­lo­so­wu­je­my spo­śród gro­na Patro­nów jed­ne­go szczę­śliw­ca i wrę­cza­my mu nagro­dę w posta­ci jed­nej z ksią­żek do wybo­ru. Dziś są to: Baj­ki filo­zo­ficz­ne. Opo­wie­ści Mędr­ca Sofio­sa, Miche­la Piqu­el­ma­l’a (Wydaw­nic­two Mucho­mor, 2016) lub Świa­ty zastęp­cze. Samot­ność wobec kul­tu­ry, Paw­ła Woj­cie­chow­skie­go (Wydaw­nic­two GWP, 2018). Tym razem nagro­dę otrzy­mu­je Mag­da­le­na Szcze­ci­na. Mamy nadzie­ję, że książ­ka się spodoba.


Też chcesz nas wes­przeć i stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem obcho­dów Dnia Patro­na? Wejdź na stro­nę: https://patronite.pl/filozofuj, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i popu­la­ry­zuj z nami myśl filozoficzną!

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy